4
Tamusi amyikary 'wa tamambore Abraham ypory
O'to ko iro ke kykata'ton mo'ko kytangonymbo Abraham poko? O'to ko tywaije nan? Amaminano poko tamambore mo'ko Abraham yry'poto, tywotamyikary taro man. Tamusi embata te 'kuru tywotamyikary upijan. Moro Tamusi karetary irombo ero wara kynganon: Genesis 15:6, Galatie 3:6
Abraham 'wa Tamusi amyika'po. Moro poko ro tamamboren me u'ku'po Tamusi 'wa.
 
Amy emamina'po epemanon mo'ko emaminano'ponen tyturu'popore tywairy ke kapyn, emamina'po ke te. Tamaminary pyndo amy 'wa Tamusi, mo'ko tamambore mo'karon tynendo'non yry taro man inoro amyikary jako, moro i'wa Tamusi amyikary tamambore kynypojan. Iwara enapa mo'ko David sara'me 'ne janon mo'ko emaminary pyndo tamambore Tamusi nyry kari'na ekari'san. Ero wara kynganon:
Sara'me 'ne janon mandon mo'karon ija'wanykonymbo tyka Tamusi 'wa man inaron, mo'karon ija'wanykonymbo poko Tamusi tytuwarenge'se man inaron. Ware 32:1-2 Sara'me 'ne janon man mo'ko ija'wanykonymbo anu'ku'pa pairo Tamusi man inoro.
 
Mo'karon i'koto'san roten ekari'san iro ke sara'me 'ne? Mo'karon i'koto'non enapa anekarity'pa nan sara'me 'ne? Kykaton irombo: “Moro i'wa tamyikary poko tamamboren me mo'ko Abraham tu'ku Tamusi 'wa man.” 10 One wara ko iro ke tamamboren me tu'ku nan? I'koto'po me? I'kotopyn me te ka'tu? I'koto'po me kapyn. I'kotopyn me te. 11 I'koto'pa ta'ta, Tamusi tamyika i'wa man. Moro poko ro tamamboren me tu'ku man. Moro tamambore iwairy pori'tomato'me ro ko'wu ty'koto man. Iwara pa'poro mo'karon i'koto'non Tamusi amyikanamon tamurumbo me tywaije man. Iwara mo'karon i'toto'non enapa u'kutome tamamboramon me. Genesis 17:10 12 Mo'karon i'koto'san tamurumbo me enapa tywaije man. Ty'koto roten kapyn iwairykon man. Mo'ko i'koto'pa ta'ta Tamusi amyikanenymbo kytangonymbo Abraham wara enapa te iwairykon man.
13 Tamusi 'wa i'wanokon me ero nono wairy man takari'se man mo'ko Abraham 'wa, mo'karon ipajanymbo 'wa enapa. Omenano mero'po wykary wara aino poko kapyn moro wara Tamusi tywaije man, moro tamyikary poko tamambore kari'na yry poko te. Genesis 17:4-6, 22:17-18, Galatie 3:29 14 Omenano mero'po wykary wara aino poko amykon 'wano me ero nono a'ta, moro Tamusi amyikary aronge roten man. Moro Tamusi wykatopombo enapa kynotu'kuke'san. Galatie 3:18 15 Moro omenano mero'po irombo Tamusi erekuru ene'san. Uwa moro omenano mero'po waitopo po te moro ikary wara e'i'pa aino waty man.
16 Iro ke ro tamyikary poko oty wo'kapyry 'se Tamusi man. Tyturu'popore man. Pa'poro mo'karon Abraham pajanymbo 'wano me moro tykatopombo pori'tomary 'se man, mo'karon ekosaine moro omenano mero'po man inaron 'wano me roten kapyn, mo'karon Abraham wara Tamusi amyikaton inaron 'wano me enapa te. Pa'poro kytangonymbo me mo'ko Abraham man. Galatie 3:7 17 Tymero irombo man: Genesis 17:5
Pyime kari'na tamurumbo me kyja.
 
Pa'poro kytangonymbo me mo'ko Abraham man mo'ko nuro iromby'san ynen Tamusi, mo'ko mondo morokon uwano aitonon otykon yjan inoro embata.
18 Uwa aimomo'topo wairy se'me, mo'ko Abraham tywaimomo'se man Tamusi amyikary ta. Iwara pyime kari'na tamurumbo me tywaije man ero imero'po wara ro: Genesis 15:5
Iwara enapa pyime mo'karon apajanymbo kynaita'ton.
 
19 Ru'me kapyn moro i'wa Tamusi amyikary tywaije man, tyromo'se moro tyja'mun enery se'me ty'wa, tyromo'se moro Sara uwembo enery se'me enapa ty'wa. Ainatone-kari'na siriko terapa tywaije man moro jako. Genesis 17:17 20 Moro Tamusi wykatopombo anamyikaporo'pa tywaije man. Amyikary 'wa te typori'toma man. Tamusi ety tawonga i'wa man. 21 Tyturu'po maro imero moro Tamusi wykatopombo kapyry taro tywairy tamyika i'wa man. 22 Moro poko ro enapa tamamboren me tu'ku Tamusi 'wa man.
23 Mo'ko Abraham upu'po me roten kapyn te moro tamamboren me u'ku'po tymero man, 24 kupu'san me enapa te. Ky'karon enapa irombo tamamboramon me ku'kurukon man. Mo'ko iromby'san wyino mo'ko Kyjopotorykon Jesus awonganenymbo Tamusi irombo kysamyikaton. 25 Morokon kyja'wanykonymbo poko ekarama'po, tamambore kyto'ko'me enapa awomy'po kysamyikaton. Jesaja 53:4-5

4:3 Genesis 15:6, Galatie 3:6

4:7 Ware 32:1-2

4:11 Genesis 17:10

4:13 Genesis 17:4-6, 22:17-18, Galatie 3:29

4:14 Galatie 3:18

4:16 Galatie 3:7

4:17 Genesis 17:5

4:18 Genesis 15:5

4:19 Genesis 17:17

4:25 Jesaja 53:4-5