4
Rranitaca aemo au nürirrti Tuparrü y au nürirrti Señor Jesucristo, naqui cuati tato ñana tacanati yarusürürrü yüriaburrü, nauqui acurrtati aübu bama süboricoiqui y ümo bama ito tücoiño. Suraboira nurria nirracüpucu aemo: Tapü ubata aemo nanunecaca arrüna ñemanauncurratoe manitacarrü icütüpüti Tuparrü ümo genterrü. Aiña nurria, champü nümoche arrtü urria ümoma, o churriampü. Acuansomoco ümoma. Anita nurria ümoma, sane nauqui aicocoma. Tapü atacheca. Itopiqui cuantionqui naneneca auche ñana manrrü ipiañacatama macrirrtianuca, chirranrrüpüma oncoimia arrüna ñemanauncurratoe manitacarrü. Bapacheroma maquiataca mañanunecaca, nauqui onsaperioma manunecataca isiu arrüna nirrancarrüma churriampü. Sane nauquiche iñocotama arrüba nomirria, itopiqui arrüba chomirriampü. Icocotama caüma aruqui nanaiñantai cuentuca. Pero arrücü Timoteo, tapü mameso napensaca. Tapü ünantü aemo arrüna nataquisürücü. Atrabaca nurria aübu narucurrü aemo. Urasoi arrüna nurarrti Tuparrü. Aiña nurria naserebiqui ümoti.
Arrüna sucanañü aemo sane, itopiqui tüsai itorrimia nisüboriqui tacana macumanatarrü ümoti Tuparrü, tiene que aitabairomañü. Tirranrrü aiñanai manu nanenese auche yürotü icuqui na cürrü. Auqui caüma chauqui nirratrabacaca ümoti Señor. Urria niyaserebiqui ümoti chepe nitacürurrü caüma. Enterurrü nisüboriqui chütacürusupü nirracoconauncu ümoti, ñoncatü nurria ümoti. Tütane nisua taha au napese. Tiene que atorri icharusübu uiti Tuparrü ñana au manu nanenese auche bacurrtati ñemanauncurratoe. Pero ta champürrtü iñemoantai tiene que atorri, sino ümo namanaiña bama cuasürüti Señor ümoma, bama barrüperara cümenuti.
Nurapoiti Pablo ümoti Timoteo
Asamu nurria iñemo, ariacu contoatai tauna yesañü. 10 Arrti Demas iñoconotiñü, itopiqui tarucapae nirrancarrti ñome ba icuqui nantai currü. Sürotitü au manu pueblurrü Tesalónica. Arrti Crescente sürotitü au manu cürrü Galacia, y arrti Tito sürotitü au manu cürrü Dalmacia. 11 Tamantiatai Lucas anatiqui auna ichepeñü. Apachesiusurrti Marcos y aiquiarrti tauna, arrtü ayecatü. Auna puerurrü ayurati iñemo ümo arrüna trabacorrü. 12 Chauqui ticüpucati Tíquico au pueblurrü Efeso. 13 Arrtü ayecatü, aiquia tauna iñemo nirrüburri. Iñocota aucutanu au Troas au niporrti Carpo. Aiquiasio ito tauna iñemo arrümanio libruca ichepe manio niyesa quichonimiacaca.
14 Arrti maniqui herrerurrü, nürirrti Alejandro churriampü yachücoiti iñemo aucutanu. Pero uiti Señor bacheboti tato ümoti itobo arrüna niyachücoiti iñemo. 15 Asasai nurria ñünanati, itopiqui tarucapae nitüborirrti ui arrüna supanitaca aucutanu isucarüti.
16 Arrüñü tütane taman niyücü uimia esa bama mayüriabuca, nauqui acurrtama saübuñü. Yacatü uimia tamañü. Namanaiña bama niyesa amigorrü iñoconomañü. Pero rranquiquia pünanaquiti Tuparrü, tapü ane causane uiti ümoma, itopiqui arrüna iñoconomañü. 17 Pero arrti Señor anancati ichepeñü, bayurarati iñemo. Sane nauquiche surapoi isucarü nanaiña genterrü arrübama chütüpü israelitarrü arrüba omirriantai manitacarrü icütüpüti Jesús. Ichaesübuca uimia ñünana carrticurrü tacanarrtü ichaesübuca ahiqui nuitümürrü. 18 Arrti Señor itaesümununutiñü ñana ito ñünana bama malorrü. Auqui caüma tiene que aiquianatiñü au napese, auna cauta ane nüriacarrti. Tapü tacürusu numanauncu ümoti. Amén.
Ñaquioncorrti Pablo tanu
19 Nirraquionco tanu ümoti Aquila y ümo Prisca, y ümo nesarrti familiarrü Onesíforo. 20 Arrti Erasto süsioti au Corinto. Tapü arrti Trófimo iñococati au Mileto, itopiqui maunrroconoti. 21 Asamu nurria, ariacu tauna yesañü antes que aiñanai nitiempo rrimianene. Ñaquioncorrüma tanu aemo namanaiña bama aboma auna. Arrti Eubulo, arrti Pudente, arrti Lino ichepe Claudia y namanaiña bama maquiataca aboma auna.
22 Tari anati Señor Jesucristo achepecü. Tari icunusüancanati año Bae Tuparrü. Amén.