2
Dioschi kasa chachi majumula
Tsaju' ñullanu tyee firu' kekaamu juñuba juntsa dekepukeñuu kidei: anbukuinda juula bain, tsa jutyuren tsaañungue keewaanu juula bain, kishtyanu pensa juula bain, naa na'baasa veela' kuinda mere' mawainnu juula bain dekepukeñuu kidei. Ñullaya challan kayaimu na juuñu deju', livee iwaanu tiremu kuindanaa kayu tsamantsandya' mi'kidei tichiba mushajtu chu'pi juuñuu jumunu, tsejtaa kayu awaiñu i' jintsu' livee inu, matyu ñullaya Bale Ruku naaju aa ura rukuñuba dekeemija' mitya.
Cristo chumu shupuka juuñuu.
Cristaa chumu shupuka juuñuuve, tsaanuren ya kemu rukulaya juntsa shupuka dekepuñu bain, Dioschiya mi'ke' kaya shupuka ju', balen meneste-imu juve. Ya' junga kalen jindu ñullaa Dioschiya chumu shupuka juuñuu detiya', aamabi aa elesha juuñuu tiranu dejuve, tsenmin ñullaa chachilla' mitya Diosnu kalen jimu detiya' yachin juu tiyanu dejuve, tsejtaa ñulla Jesucristo' mityan tyeeba Diosnu keewaakeñungue' yachi mutya' uutyainuu kenudetsu, kaspele animaa tute' keewaren tsanguiñunguetu. Matyu Diosa' Kiikanu bain entsandive:
Iya Sión pebulunu ma shupuka tsurentsuyu;
entsaa ura deendanamu shupuka juve,
tsenmin mi'ke' kaya ju',
balen meneste-imu shupuka juve.
Mun yanu keenguishu juntsaa
nenñu iwa tya' ne yujpeyainu dejutyuve, * Isaías 28.16 tive.
Tsaju' ñulla keranguen mityaa balenguranu dejuve, keranguen mityaa balenguranu dejuve, tityumujchi, keranguemulachiya juntsa shukupa mika balenguraa juve, ti' aseetanguikara bain junu juve. tsaaren keenguityulachiya Diosa' Kiikanu naatiñuba juntsaave:
Ya kemula' kepu shupukaa
kayu deenamishtimu shupuka tiyaive, Salmo 118.22 tive.
Tsenmin keenguityulachiya juntsa shupuka juuñuu jumunu laapu' patu entsandive Diosa' Kiikanu:
Ma shupukaa tyu'lekaanu tsuve,
matyu ma lanbakinaa tsujinu detsuve, § Isaías 8.14 tive.
Yala juntsa-i' tyu'lemiya Diosa' palaanu meedityutaa tsainu detsuve, tsenmin yala juntsainuu juwaataa tsainu detsuve.
Tsaaren ñullaa Dioschi mi'ke' kaya chachilla deeve, * Isaías 43.20 chachilla' mitya Diosnu kalen jimu rukula deju', reichi taawasha kemu juuñu deeve, Dioschin juu jumu aa bulu chachilla deeve, Éxodo 19.6 tsenmin Dioschi ati'kaya chachilla deeve. Tsejtaa tiba Dioschi tsamantsa uukeraa keñu jumula ñulla veelanu wainnudetsu, Isaías 43.21 yaa ñulla dishkejtsa chun tsa denañuba mangalare', yachi tsamantsa danjurunainsha mamikan tsanguive. 10 Uwain ñulla kaspeleya ma bulu chachilla jutyuwa deeve, tsaaren challaya Diosa' chachilla deeve, tsenmin ñulla kaspeleya Dioschi tenbi keratyuwa deeve, tsaaren challaya Dioschi tenbi keramu deeve.§ Entsa pilla pumu Oseas 1.6, 9; 2.23nu kalarave.
Dioschee taawasha ken chudei.
11 Estennu keranguemu naatalala, ñulla entsa tusha chutyularen engu ja' nen tsaimulanu pan tsandintsuyu: chachilla tyee firu' kiiken chunu tyamu deeñuba tsanguen chunu tyatyudei, juntsaya lalanu firu' kekaamuñu' mitya. 12 Diosnuya keranguityu chachilla' kejtsapala ñulla mika deechu' kiiken chudei, tsenmalaa yala ñullanu naa challaya firu' kiiken chumu chacheeba dejuñu na'baasa pan tsandindu bain, ñulla ura' kiiken chumu deeñuba kataataakemiya, Diosnu yuj urave ti' panu dejuve ya' maanu malunu.
Bale rukulanu meenguidei.
13 Ñulla Bale Rukunu keenguemu de' mityaren, naaju bale chachillanu bain meenguenuu dejuve: naa romanola' aa uñinu bain, matyu yaa kayu aa bale rukuñu' mitya, 14 naa reichi uñi tira' eramulanu bain meenguenuu dejuve, yala firu' ken chumulanuya taaju iwaanuu deju'ba, deechu' ken chumulanuya yuj ura' kiiken chumuve tinuuya dejuve, 15 tsaju' ñullanu Dios juntsangue ura' kiiken dechusa tyamuve, tsenmalaa naa tiba aseeta jutyu chachilla bain, naa tiba mijtu chachilla bain ñullanu naati' kundaa pan tsaa junudetsu. 16 Ñullaya maali nejuu chumula naaju chumu deeñuba juntsaa chudei, tsejturen ñu maali tyee kendya'ba tsanguen chunu ju' mityaa firu' kiiken chunuya kityude, tsa jutyu' Dioschee taawasha kemu tiyade. 17 Tsaju' munu bain meengue' ura' kiiken chudei; keranguemu naatalalanu estyan chudei; Diosnu jeetya' balenguudei, tsenmin romanola' kayu aa uñinu bain balengure' meenguen chudei.
Uudenchi taawasha kemulanaakenuuñuba
18 Taawasha kemu chachillaya, ñullanu uudenguemu rukulanu balengure' meenguidei, ne ñullanu tenbitya' ura' kemulanun jujutyu, naa firu' kiikemulanu bain tsaren meenguen chudei. 19 Tsejtu ti kuipaba jutyuren taaju pullantsushu juntsaa, Dioschi mutya' keranu juve, yanu meenguendaa juntsaintsumiya. 20 Tsaaren ñulla firu' kiiken chun mityaa taaju indu paviya jutyuu dejushu juntsaa, ¿ti' mityaa balenu jun juntsaatu? Tsejturen ñulla ura' kiiken chun mityaa tsa-i' taaju kentsuturen tsaa jintsu' nejuuve tyantsumuya, Dioschi ura' katawa' mutyakayanu dejuve. 21 Tsaju' entsa deisa tyataa Diosya tsangue' ñullanu mikave, matyu Cristaa ñulla' mitya taaju ke' puimuwaave, tsenmalaa ya naa-imuwaañuba ñulla bain tsainu dejuve ke' keewaatu.
22 Uwain Cristoya ti ujchaba kindyuwaave,
tsenmin munu bain anbukuinda pa' keranguikarendyuwaave, * Isaías 53.9 tive.
23 Naa yanu firu' padetiñuba, ya bain vejmi' firu' manbakakityu juwaave; naa yanu taaju de-iwaañuba, ya bain bene yalanu juntsangue mannu tsuyu tityuwaave, tsaju' deechu' kavitu kemu Diosyaa tyee kenu ju'ba tsanguisa tyatyaimuwaave. 24 Cristaa ya' bulu kuusasha tu'vi' peyatu kumuinchi lala' ujcha jumula deka' jiive, tsenmalaa lala ujchachiya peyaañuu deju' bain, umaa ura' kiikenaa chunudetsu. Tsejtu Cristoya ñulla' mitya malastemai tapave, tsenmalaa ya juntsai detapanmala ñullaya ura' mandiyanudetsu. Entsa pilla pumu Isaías 53.4-5, 11-12nu kalarave. 25 Ñulla kaspeleya uvejaaba ju' tupiya' nen tsaintsumuwa deeve, tsaaren challaya uvejaaba dejuñu washken tsanguemunu, tsenmin ñullanu keekeenamu Cristonaa maja' demasuudive.

*2:6 Isaías 28.16

2:7 keranguen mityaa balenguranu dejuve, tityumujchi, keranguemulachiya juntsa shukupa mika balenguraa juve, ti' aseetanguikara bain junu juve.

2:7 Salmo 118.22

§2:8 Isaías 8.14

*2:9 Isaías 43.20

2:9 Éxodo 19.6

2:9 Isaías 43.21

§2:10 Entsa pilla pumu Oseas 1.6, 9; 2.23nu kalarave.

*2:22 Isaías 53.9

2:24 Entsa pilla pumu Isaías 53.4-5, 11-12nu kalarave.