3
Supu miyala bain, unbee miyala bain
Tsaren ju', ñulla unbee miyala bain ñulla' rukulanu meenguen chunuuya dejuve, tsenmalaa yala mantsala Diosa' palaanu kerajutyu deju'ba, naamika ñullaya yalanu palaachi tsandi paindetyu bain, ñulla naake meenguemu deeñuba juntsanu kataturen uwain tsaave tya' Diosa' palaanu meenguenu dejuve, ñulla Diosnu uwain balengure' keeware', chachiitala naaju deechu' chumu deeñuba juntsa dekatatu. Naa ñulla uukeraa chachi juu katawanu tenñuba, ne avindala keranchee tsai katawanu kityudei, ne achuwa tituba jungue kikake, ne tiba uruchi keñu juula bain puke, ne balenchi uukeraa jali juula bain panakityumujchi; tenbu' pensachee juntsai katawadei, tsejtu mika uukeraa ju', tituba kidandajtuu ju', ne mafirui tiyaba ityu pensachee juntsai uukera' dekatawashu juntsaa Diosa' ajuusha mika ura' katawanu dejuve. Matyu yumaa tinbunu Dioschin juu chumu shinbula bain uukeraa junuumiya, Diosyaa ura' deechu' ken chumuve tya', yala' rukulanu bain deechu' meenguentsumuwa deeve. Tsejtu Sara juntsaawaataa Abrahamnu meenguetu, “in bale ruku”, timuwaave. Tsaju' naa ñui bain ya naajuwaañuba juntsaa chunu dejuve, tiba ura' kiiken chu', tinuba jela putyu dechushu juntsaa.
Tsenmala ñulla unbee rukulaya ñulla' shinbula naadejuñuba aseetangue', naakeñaa balengura' keewaranuu juñuba tsanguen chudei, tsejtu lejimu basu kayu ta'kemiinu naake ura' talan chunuu juñuba yalanu bain juntsangue balenguren chudei, matyu Dios tsanguendya' ñullanu naake' yaba naa-uwanuba chuwaanu ju'ba yalanu bain tsaren kenu tirave. Tsaju' juntsanguen chudei, tsenmalaa ñulla Diosba kuinda dekenmala tiba daatadiñuu jui'nutsu.
Ura' kiiken mityaataaju in chunu
Mu bain ma pensa juuñuu chudei: veela naatyandetsuñuba ñui bain tsandyan chudei, naa veta' veta' bain estyan chudei, naatala juuñuu chudei, tsenmin aa ura' chachi deju' dajkeewaren chutyumujchi mika tenbityamu judei. Naa ñullanu firu' dekiñuba, ñui bain tsaren firu' mantyudei; naa firu' depañuba, ñui bain tsaren firu' palaachi manbakatyudei. Tsa jutyu', Dioschi ura' isa tya' pa'dei, matyu ñulla tsanguenaa mikayamu de' mitya, tsejtaa ñui bain Dioschi ura' inu. 10 Matyu Diosa' Kiikanu entsandive:
Mun uwain chunu tya', sunden puinu tya' bain
ya' ñijkanu firu' pakaanu kityusa,
naa ne ya' fi'paki bain anbukuinda kityusa;
11  tiba urajtuya kityu ju',
tiba uraa tene kemu jude;
munu bain tiba bulla jutyu ura' chunu juu tene kiiken chu',
juntsaa tene ken chude.
12  Matyu Dios naakesa tyañuba
tsanguen chumulanuya Bale Ruku washkemuve,
tsenmin yaba dekuindake' patu
tyee depañuba yalanuya meenguemu juve,
tsaaren firu' kiiken chumulanuya meepungui kityuve, * Salmo 34.12-16 ti' pillave.
13 ¿Tsen maa ñullanu firu' kichudeenga, ñulla naa-uwanuba ura' kiiken chumu deeshu juntsaa? 14 Tsaaren ñulla ura' kiiken chun mityaa taaju in dechushu juntsaa, ¡mika ura' indetsuve! Tsejtu yala tyee kenu depañuba jeetyatyudei, tsenmin ne wapanai bain ityudei. 15 Tsaju' Cristonaa ñulla' tenbukasha Bale Ruku juu kure' balengure' keewaadei. Tsenmin maa ñullanu juntsa uwain tsaave tenna keenanu pensanu tyeeba aseetanguenu tya' mijanu depake'meeñuba pakanun jutyuu jujuudei. 16 Tsaaren naa tsangue' kuinda ke' bain dajkeewarei'mujchi tsangue' nejuu keewaadei. Tsaju' ne ñulla' tenbu' pensasha jatsandyainuuya kityudei, tsenmalaa ñulla Cristonu keenguemu deju', ura' kiikemu deeñuren, yala na'baasa papatimu dejutu, yala' panu palaachiren ma-ika' yujtyanudetsu.
17 Tsejtu Diosren tsaa mutyañuya ñulla ura' kiiken chun mityaa taaju ken chuñu kayu urave, ne firu' kiiken chun mityaa taaju ken chutyumujchi. 18 Matyu uwain Cristoya ma bijeeren lala' ujcha' mitya taaju ke' peyaitun manbeyatintsun jutyuu tiyave. Yaa tiba firu' kityu ju' bain, firu' kiiken chumu chachilla' mitya peyave, ñullanu Diosa' ajuusha tajinu. Tsejtu uwain ya chachi juu chumujchiya peyaturen, espiritu juu chunu mangujve. espiritu juu chunu mangujve tityumujchi, Espíritu' mityaya chunu mangujtave ti' aseetanguikara bain junu juve. 19 Tsejtu espiritun juu jitaa peesu pumu espiritulanu ya' puiñu kuinda dewainnu jimi. 20 Juntsalaa kaspee tinbunu pañu meetyu juwaala, tsejtu Diosya Noé' tinbunu aa baaku dekengama yalanu veta' pensa demannu keenaren tsaawaala, tsaaren mandishpen chachillaren baakusha videi' pichi debuka' peyatyu' livee iila. 21 Entsanu pensanguenmalaya juntsa piya mungaantsumi pi juuñuu ju', challaya ñullanu livee kemu juve. Tsaaren pichi mungaraya lala' bulunu manbitsaamu jutyu', Diosnu lala' tenbu' pensasha ti kuipaba jutyu ju', uwain ti bain tsanguenbera kenu tsuyu ti' panuren ne juuve pichi mungara jumuya. Pichi mungaraya livee kemu juve Jesucristo peya' mangujpañu' mitya. Entsa bersikulu 21 naa entsangue aseetanguikara bain junu juve: Entsanu pensanguenmalaya juntsa piya mungaantsumi pi juuñuu ju' challaya ñullanu livee kemu juve. Tsaaren pichi mungaraya lala' bulunu ti urajtu kemuwa deeñuba juntsa manbitsaamu jutyu', Diosnu lala' pensasha ti kuipaba jutyuu tireka ti' panuren ne juuve mungaraya. Pichi mungaraya livee kemu juve Jesucristo peya' mangujpañu' mitya. 22 Tsejtu challa juntsai' mangujtatu kai'sha malu' Diosa' urandyasha chuve, tsenñu naaju anjeela bain, naa vee espiritu pudeetala bain yachi tene uuden juu dechuve.

*3:12 Salmo 34.12-16

3:18 espiritu juu chunu mangujve tityumujchi, Espíritu' mityaya chunu mangujtave ti' aseetanguikara bain junu juve.

3:21 Entsa bersikulu 21 naa entsangue aseetanguikara bain junu juve: Entsanu pensanguenmalaya juntsa piya mungaantsumi pi juuñuu ju' challaya ñullanu livee kemu juve. Tsaaren pichi mungaraya lala' bulunu ti urajtu kemuwa deeñuba juntsa manbitsaamu jutyu', Diosnu lala' pensasha ti kuipaba jutyuu tireka ti' panuren ne juuve mungaraya. Pichi mungaraya livee kemu juve Jesucristo peya' mangujpañu' mitya.