4
Cristo naaju chumuwaañubajuntsaa junu
Cristo naa-i' ya' bulunu taaju puimuwaañuba ñui bain juntsai taaju inun jutyuu judei. Matyu mun Cristo' mityan ya' bulunu taaju i' pulla' bain, juntsa chachiya ujcha manguiiken chun jutyuu tiyanu tsuve, tsejtaa naa-uwanuba ya' chungamaya ne chachilla tyee kiiken chunu tyamu deeñuba tsanguen chutyu', Dios tyee kesa tyamuñuba juntsaaya ken chunu. Uwain pure' tinbu' mitya ñui bain Diosnuya keranguityu chachilla juu dechu', yala naaken chumu deeñuba tsanguen chumuwa deju', tiba urajtu kiikenu tsamijaawa deeve, firu' kiikenun tyaimuwa deeve, wa'di' panda fi' viñanun ajchuuwa deeve, naa tiba mika finu, pure' kushnun tyaimu, tsenmin uu tyutyanuu chi dyuslanaa aawa kure' keewaawaa kemuwa deeve. Umaa tsa manguen chutyudei. Tsejturen challaya ñulla, yala tyee firu' kiiken dechuñuba tsa manguiveten dechutyuñu, nejtaa tsaatu den tya', ñullanu tituba kentsure' pan dechuve. Tsaaren naa chumulanu bain, naa pemulanu bain kavitu kenuu jumu ruku' ajuusha bene yala tyee kiiken chumuwa deju'ba juntsan mitya balela' pakanu dejuve.
Juntsa' mityaa kaspele chuturen peyamulanu bain Diosa' mika ura kuinda mijakarave, tsenmalaa chachi ju' Dioschi kavitu i' ujcha' mityaya peyanuu deju' peyatu, espiritu' mityaya Dios naaju chusa tyamuñuba tsaa chumu tiyanudetsu.
Veelanu ti bain kemishtidei.
Ti bain de-i' piyanu malu yumaa kalenave. Tsa' mitya mika ura' pensa deju' deechu' judei, tsejtaa Diosba kuinda kiikenu. Ti' mityaba ñuitala mika estyan chudei, matyu estyan dechushu juntsaa ti urajtu deke' bain veta' veta' ura' mandiyan chunuu tiremuñu' mitya. Vee mujtu chumu keranguemu naatalala ñulla' yasha tsunu dejanmalaya ne paviya ki'mujchi ura' tya' mikamu judei. 10 Ñullanu Dios tyee kuwa' main main tiba vee vee kenu tireñuba, vejan chachillachi uraanuu tene kiikemu judei, Dios tsanguendya' ñullanu mika aa ura' ke' tsanguenu tireñu. 11 Mun Diosa' palaa mijakare' pati' bain Dios naatisa tyañuba tsandimu jusa, tsenmin mun veelanu tyeeba kivetekendu bain, Dios yanu tsanguenu dera kuwañaa tsanguentsuyu tyatyaimu jusa. Tsejtaa ti kike' bain Jesucristo' mityan Diosnu balengurekenuu tene kenu, matyu naa-uwanuba tiba tsamantsaa keewara jumula bain, naa ti kenu tenñuba kikenuu juula bain Dioschi deeñu. Uwain tsaave.
Cristo' mitya taaju intsumiyasunden junu
12 Estennu keranguemu naatalala, naa ñullanu uwain keranguemu deeñuba mijanu deke' keeñu taaju de-i' ñinbaasha pullaiñu de-i' bain, nenñu in tya' wapanganu kityudei, naa tsa de-i' bain ne tsaityu juuya indetyuve. 13 Tsaju' naa llakinguenduba mika sundenga judei, tsejtaa Cristo naake taaju kemuwaañuba ñui bain juntsaiñu indetsumiya, ya naaju tsamantsaa ju'ba juntsai katawanu malu janmala tsaren ñui bain yaba bulu tsamantsai sundyave'nu. 14 Ñulla Cristo' mityaren kentsura' pakayandetsumiya, mika ura' indetsuyu tyadei, matyu tsamantsaa jumu Diosa' Espíritu ñullanu chuñu' mitya. 15 Tsaju' ñulla ne mallee taaju indetsu' bain, ne cha' tuten mitya juu, ne taanguen mitya juu, ne firu' ken mitya juu, tsenmin ne veela' peletunun paveten mitya juu, juntsa-i' taaju in chunu kityudei. 16 Tsaaren mallee ñulla Cristonu keenguen mityaa juntsa-i' taaju indetsushu juntsaa yujtyanu kityudei, tsaju', ñulla Cristonu keranguemu chachi tikayan mityan, Diosnaa mika urave ti' pakadei.
17 Challa kumuinchi chachillanu Dios kavitu kenu tinbu yumaa jave. Tsejtu ya' chachillanaa kavitu kenu ajke' peepuntsuve. Entsangue' lalanu, ya' chachillanuren, taaju depuiwaashu juntsaa, ¿Diosa' mika ura kuindanu meenguityulanaa kayu naakechunga? 18 Diosa' Kiikanu entsandive:
Dios naakesa tyañuba
tsanguen chumu chachillaren nei'ba ne livee ideiñuba,
¿Diosnu jeetya' balenguren chutyu chachilla,
ujcha lan chumu chachillabaa naa-ichudeenga?* Proverbios 11.31 tive.
19 Tsa' mitya naajulaa Dios tsaisa tyañu taaju in dechu' bain, tiba ura' kiikes jindetsu', ñullanu kemu Diosnaa pakan chudei, yaa tyee kenu pa' bain uwain tsanguenbera kemu juñu.

*4:18 Proverbios 11.31