5
Keranguemula' bale rukulanu ula
Umaa keranguemula' bale rukulanu ule' panu tenve. I bain yala naaju bale ruku dejuñuba tsaren juyu, tsenmin Cristo naa-i' taaju intsumuwaañu bain tsana keenamu juyu, tsenmin ya naaju' tsamantsaa ju'ba juntsai katawanmala i bain junu puve'nu jumu juyu. Dioschi uveja juuñuu jumulanu, ñullanaa washkenu detireñu sunden ju' washke' Dios naakesa tyañuba juntsaaya kidei, tsejtu ne tsanguidei ti' uuden dekiñu deranchi kityudei, lushi dekuwañu aa kachi tenñu tsanguenu kityudei; tsa jutyu', ñulla' tenbukachin tsanguenu tenñaa tsanguidei. Tsejtu ñuichi washan chumulanu, ne ñuichi uuden imu deeve tya', tituba pan chunu kityudei; tsa jutyu', ñulla yalanu ura' ke' keeware' laa bain juntsangue kiikenun tsa deeyu tyakaanuuya kiikidei. Tsejtaa umaa uveja washkemula' aa bale ruku maja' katawanmalaya, tiba tsamantsaa keewara jumu, jaiba tejpityu mishmunderu juuñuu kanu dejuve.
Keranguen chumulanu ula
Ñulla unnala bain tsaren junu dejuve, kayu ñullanu pulla rukulanu balenguremu judei. Mu bain daj pensajtu deju', veta' veta' meenguen chudei, matyu Diosa' Kiikanun entsa pillave:
Dajtyamulanuya Dios meepungui kityuve,
tsaaren dajtyatyulanuya tiba ura' kivete' jimishtimuve, * Proverbios 3.34 tive.
Diosya tichiba tsamantsaa dera juñu, ya' ajuusha tiba daj pensa jutyu chudei, tsenmalaa yachi naa-uwanaa tsanguenu malu jañuba ñullanu aawa kurenutsu. Ñulla tyeeba naa-ichunga tyandetsu', pensaa dechumiya Diosnaa wandi', yaa tyee kenu ju'ba mijasa tya' pakadei, matyu yaa ñulla' mitya tyee kenu juñuba pensa chumuñu' mitya.
Naa-uwanu bain ti kike'ba mika tejan pensangue' kiikemu judei, tsenmin kastyuñuu deju' keeta judei, matyu ñullanu kundaa kemu Dyabuluya firu aa kela juuñu ju' munaaba ka' finu, ñulla' keetala murundita nentsuñu' mitya.
Diosnu dera' keengue' jindu Dyabuluchi benga' tyullaiñuu inu kityudei, naa nuka keranguen chumu naatalala bain ñulla Cristo' mitya naake taaju kiiken dechuñuba yai bain tsanguen dechuñuba ñulla mide' mitya. 10 Tsaaren ñulla jayu tinbu' mitya taaju de-i' pullanmalaya, Diosya ñullanu kasa juuñuu detire', pulu' chunañuu detire', deraañuu detire', tiba deechu' kiikemu detirenu tsuve. Entsa Diosya mika estyanchin Jesucristo' mityan ñullanu mika' naa-uwanuba ya' tsamantsaa chuinsha yaba bulu punuu detiremu ruku juve. 11 Tsa' mitya yaa naa-uwanuba tsamantsaa kemu jusa. Tsaasa.
De-insha palaa
12 Inchi ura' keranu keranguemu naatala, ti bain ura' tsanguenuu juve tyanu ruku Silvanonu, iya naatinu tenñuba tsandipa' entsa kiika ka jayu piikikaataa ñullanu eeyu, tsejtaa ñullanu jayu ulenu, tsenmin ñulla entsai' Dioschi tyeeba ura' i' pullantsulaya ñullanu Dios uwain estyamu ju'ba tsangue keewarendaa tsanguentsuñu bain juntsa wainnu. ¡Tsaju' ya ñullanu juntsai estyantsuñu tsaikutya' jintsudei!
13 Babilonia pebulusha chumu keranguemula bain Kiikanu palaameemee pensanguiñuya, ne entsa pillave: Babiloniasha chunashu juntsa. Entsandimiya Roma pebulunu keranguen chumulanu laapu' pataa tsandive. Kaspee tinbunu judío chachilla peesu dekaya' ji', tinbu jumu Babilonia tusha chumuwa deeve Diosa' mitya pamu ruku Jeremías chunu tinbutala. ñullanu ura' chusa tindetsuve, yalanu bain ñullanu tsaaya Diosya mi'ke' kave. In na juuñuu jumu keranguemu Marcos bain ñullanu ura' chusa tintsuve. 14 Naa ñui tene bain veta' veta' estya' keewarendu ura' dechusa tiitidei. Ñulla Cristochi jumulaya kumuinchi tiba bulla jutyu ura' chudei.

*5:5 Proverbios 3.34

5:13 Kiikanu palaameemee pensanguiñuya, ne entsa pillave: Babiloniasha chunashu juntsa. Entsandimiya Roma pebulunu keranguen chumulanu laapu' pataa tsandive. Kaspee tinbunu judío chachilla peesu dekaya' ji', tinbu jumu Babilonia tusha chumuwa deeve Diosa' mitya pamu ruku Jeremías chunu tinbutala.