Éfesosha keranguemulachi
Pablo' pilla kiika
1
Ajke' palaa
Iya, Pablo, Diosren tsaa mutyañuya, Jesucristo' mitya kuinda kenu lara' eramu ruku, ñulla Éfeso pebulunu, * Griego palaachi manbiike' kaya mantsa kiikatalaya Éfeso pebulunu tishu juntsa palaa pillajtuve. Dioschin juu chudenashu juntsalanu, matyu Diosnu keenguemu deju' Jesucristoba ma bulu juuñuu judeeshu juntsa chachillanu, ura' dechusa tintsuyu. Lala' Apa Dios bain, Bale Ruku Jesucristo bain ñullanu estya' keeware' nejuu tiba bulla jutyu ura' dechujti' jintsusa tenve.
Cristo' mityan Dioschi ura' de-iyu.
Lala' Bale Ruku Jesucristo' Apa jumin, ya' Dios jumin jumu Diosnu ura' kive tisai, yaa Cristo' mityaren ya' Espírituchi selusha pumujchin lalanu mika ura' ikaañu. Entsa tu kayu juba jutyunu tinbunun Diosya lalanu Cristo' mityaren mi'ke' kamuwaave, tsangue' yachin juu chachi detire', tiba mushaañuu jutyu naraaya lalanu ya' ajuusha tananu. Diosya lalanu estyamunchin, ya' na detirenu tyatu, Jesucristonu eemuwaave, matyu ajke' depeepunu tinbunuren tsanguenu tya' lalanu mi'ke' kamuwa' mitya. Dios entsanguemiya, ya lalanu tsamantsa estyamu jutu, yanu mika urave detisa tyataa tsanguive. Tsejtu ya tsamantsa estyamu ju', ya' estyanu na' mityaren lalanu tiba ura' ikaave. 7-8 Matyu Cristo kuusanu tu'vi' peyañu' mityaren, Dios lala' ujcha demanbitsaave, tsangue' liveeju tireve. Ya tsanguemiya tsamantsa estyamu ju' mityaa tsangue', naa tsamantsa aseetajuu bain, naa tsamantsa minu juu bain tiwaave. Tsanguetu ya Cristo' mityaren tyee kenu ju'ba, juntsa munuba wandyajtu jumunuren, ya tsamantsa aa ura ruku jutu, lalanu entsangue keemijakaave, 10 ya naakenu pa' bain juntsanguenu. Juntsaya cha' pensachee naake' aseetanguen tsaa jumuya entsaa juntsave: Diosya naa selusha bain, naa tusha bain tiba jumula, Cristochiren mandajuu tiya deisa tyave.
11 Dios lalanu yumalaren mi'ke' kamuwaave, tsangue' Cristo' mityaren ya' chachi juu detire' tananu, matyu yachi naakeñaa uranuuñuba tsanguetu, tsejtaa ya tyee kenuu juwaaju' bain tsanguenu, 12 tsenmalaa lala Cristonu ajke' keenguemulaya ya tsamantsaa juñu yuj urave tiitinudetsu. 13 Tsenmin ñui bain Cristo' mityaren ñullanu livee iwaanu Diosa' mika ura kuindanu uwain naajuñuba mere' dekeenguive, tsejtu Dios ñullanu kuwanbera kenu tsuyu tiñu Espíritu Santo deka', juntsan mityan ya' chachi juu dekeewarave. 14 Tsaju' entsa Espíritu Santo kuwañu jumaa lalanu Dios yachi tiba jumula dekuwanu juve ti' keewara juve kayu ya' chachillanu tichiba deliveejuu tiwarei'mujchiya, tsenmalaa Dios tsamantsaa juñu lala kumuinchi yuj urave tiitinudetsu.
Pablo keranguemula' mityaDiosba kuinda kemi.
15 Tsaañu' mitya iya naa ñulla uwain Bale Ruku Jesúsnu keranguemu deeñuba mijamin, naa Dioschin juu chachillanu bain ñulla mika estya' keewaamu deeñuba mijamin, 16 naa-uwanu Diosba kuinda kike' bain ñullanu mandenga' Diosnu yuj urave tiitintsuyu ñulla' mitya. 17 Lala' Bale Ruku Jesucristo' Dios, tsamantsaa Apa, ñullanu ura' aseetanguikaakaa kesa tenñu pakentsuyu, tsenmalaa ya tyee ñullanu ke' keewaañu bain ñulla ura' aseetangue', yanu kayu ura' keemijanudetsu. 18 Ñulla' pensasha Dios narake aseetanguikaasa tenve, tsenmalaa ñulla tinaa keena' washnanu demikaya' bain demijasa tenñu; tsenmin Dios yachin juu chachillanu yachi tiba puree tsamantsa uukeraa jumu dekuwanu juushu juntsatala bain de-aseetanguisa tenve. 19 Tsenmin ti tsamantsaa pudee juuchee lalanu keranguemu chachi jumulanu titalaba kivetemu juñuba de-aseetanguisa tenve. Entsa tsamantsaa pudeechiren 20 kaspele Cristo peyañu mangujtemuwaave, tsangue' ya' uudenguen chunu selusha ya' urandyasha chujtikemuwaave bale ruku kure' keewaatu. 21 Juntsa tsamantsaa pudeechiren Dios tsangue' mangujte', ti juubillaba depullaa tirekive. Tsejtu naaju bale rukulanu bain, naa naaju firu' kemu espiritulanu bain uudenguen chunu tireve, tsenmin challa entsa tinbunu firu' ken chumu espiritulanun jujutyu, naa bene jainu juushu juntsa tinbunu chumulanu bain tsaren uudenguen chunu tireve. 22 Tsenmin entsa tusha tiba Cristochi tene uuden in chunuu tireke', ya' neepa teetanainsha tene detsurekiñunguive, tsenmin Cristonuren ti' mityaba mishu usadiñuu tirekive kumuinchi keranguemu chachillachi. 23 Keranguemu chachillaa Cristochi ya' bulu juuñu deeve, tsenmala Cristaa mishu juuñu ju', ma bulu tirekemu juve, matyu Cristoya tinu bain millangue detyuwakiñunguemu ju' mitya.

*1:1 Griego palaachi manbiike' kaya mantsa kiikatalaya Éfeso pebulunu tishu juntsa palaa pillajtuve.