2
Cristo' mityaren livee dejuyu.
Ñulla kaspele, ñulla' firu' kiikeñu jumu' mitya bain, naa ñulla' ujcha' mitya bain Dioschiya pemu juuya chumuwa deeve, tsaju' ujcha lan chumu chachilla naaken chumu deeñuba tsaaya kiiken chumuwa deeve, tsenmin firu' kiiken chumu espiritula' uñi, Diosnu meenguityu chachillanu uudenguiikemu jumuchee ya naakesa tyañuba tsanguen chumuwa deeve. Naa laa bain kaspeleya kumuinchi juntsaa chumuwa deeyu, matyu lalanu firu' kekaamu pensa naakesa tyañuba tsaaya ken chumuwa deetu, tsenmin lala ne chachilla ju' ti ujcha juuya kemu deju'ba tsaaya ken chumuwa deetu. Tsa deju' mityaa laa bain vejanlaba Dioschi mika taaju-i' puinuuya jumuwa deeyu. Tsaaren Dios tsamantsa tenbipu ruku' mityaa, lalanu tsamantsa estya', naa lala' ujcha' mityan Dioschiya pemu dejuñuba, ya' Na Cristonu mangujtemin, lalanu bain mangujtekiñunguive. Tsa' mitya challa ñui bain liveeju chulaya Dios mika ura ruku ju', tenbitya' tsanguiñaa liveeju dechuve. Tsejtu Dios, Jesucristonu mangujtetu, lalanu bain mangujtekiñungue', Jesucristoba buluren uwain selusha chunañuu kikaantsuve. Dios entsanguemiya, yaa aa ura ruku ju', Jesucristo' mityaren lalanu naa-i estya'ba bene jainu juushu juntsa tinbusha, juntsaa keewares jintsunaa tsanguive. Matyu Dios, mika aa ura ruku jutu, yaren tsaa mutyañu' mityaa, ñulla keenguitu, liveeju detiyave. Tsa' mitya ne ñui tenee juntsa-i' livee ityumujchi, Diosren tsanguiñaa liveeju detiyave. Tsai' ñulla delivee-i'ba, ne ñulla' pudengura kendaa livee inuu dejutyu' mityaa, ti' mityaba ne daj patinuu dejutyuve. 10 Lalaya Dioschi i' faamu deeyu. Lala Jesucristoba buunañu' mityaa, lalanu deke' faawaave tiba uraa kenudetsu, tsejtaa ya kaspeleren tsanguekaanu shuwamuwa' mitya juntsanguetu.
Keenguemulaya ma buluchachi judeeyu.
11 Judío chachillaya ñullanu “Dioschi señas jutyula” tiitimu deeve, tsenmin yalaya yai tenen “Dioschi señas juu chachilla” deeyu tiitimu deeve, matyu yalaya yala' bulunu Dioschi deeyu ti' señas kiikemu de' mitya. 12 Ñullaya judío chachi dejutyuve, tsenmin mandenganu dejuve, kaspele ñullaya Dioschi Mi'ke' Kayamunu dekeenatyu', naa Israel chachi jumulaba bain buunamu jutyuwa deju'ba, tsenmin Dios ya' chachillaba veta' veta' tsanguedaa ti' tsanguenbera kenu tsuyu timuwaañuba, ñullaya yaiba bulu ura' iinuu jutyuwa deeve. Tsaju' Diosnu bain kerajtu deju', ujcha lan chumu chachilla deju', bene bain livee i' chunu dejuyu pensaba jutyu chumuwa deeve. 13 Tsaawaalaren challaya, Jesucristoba ma bulu juuñuu deju', ya peya' asa shajaakaañu' mityaren, naa Diosba kalen putyuwa deju'ba, challaya Diosnu kalen jiiñuu de-ive. 14 Cristo lalanu tiba bulla jutyu ura' chukaamu juve. Ya kuusanu tu'vi' peyataa, naa judío chachilla, judío chachi jutyulaba kundaraawa deeñuba, ura' mandire' main juuñungue demanmu juve. 15 Cristo Moisés' wandya lei naa naakidei tiñuba juntsalanu tiba jutyungue tireve, tsenmin ya' mityaren pai bulu chachi jumulanu bain ma bulu jungue tireve, tsanguetaa tiba bulla jutyu dechukaanu. 16 Ya kuusanu tu'vi' peyatu entsa pai bulu chachi kundaraa chumulanuba yaitala ura' mandirekaave, tsangue' main jungue mandire' tiba bulla jutyu Diosba ura' chukaanu tireve.
17 Cristo jatu kumuinchi chachillanu tiba bulla jutyu Diosba ura' chunu kuindaa wandive, naa ñulla judío chachi jutyula Diosba baka' chunañuu jumulanu bain, naa judío chachilla Diosba kalen chunañuu jumulanu bain. 18 Matyu Jesucristo' mityaren judío chachilla bain, naa judío chachi jutyula bain, lala ma Espíritu jumuren deta', lala' Apa Diosa' junga kalen jiinuu detiyayu. 19 Tsa' mitya ñulla, judío chachi jutyula, Dioschiya challa baasha vee tusha chu' jamu dejutyuve, vee mujtu ne ñulla' tu jutyuinsha chumu dejutyuve; tsa jutyu', ñui bain tsaren deju' Dioschin juu chachillaba bulu chumu deeve, ñui bain Diosa' chachi jumula deeve. 20 Laapu' pañu bain, ñulla kumuinchi keranguemu chachillaya ya juuñu deenmala, Jesús' mitya kuinda kenu lara' eramula bain, naa Diosa' mitya pamu rukula bain, yalaa yatyutya juuñu deeve, tsenmala Jesucristoya yatyutyalanu tansha deendanamu shupuka juuñuuve. 21 Matyu Cristo juntsa yanu narake debuungare' deendanamu ju', jayu jayu deke' kujtekare' Diosa' pupunanu ya jumunu Dioschin juu tirekaantsuve. 22 Tsenmin ñui bain Cristoba buluu deju' mityaa, ñulla veelaba juntsa Diosa' pupunanun ya juuñuu deju', Diosa' Espíritu chuntsumi ya juuñuu detiyave.