2
Canábi matsura fandangu kila.
Pen malu insha Galilea tusha, Caná pebulubi matsura fandangu kentsula. Tsenñu junu Jesúschi ya' ama bain, naa Jesús bain ya' disipululaba bulu puve'nu mikaya de' mitya yai bain junu pula. Tsadenan binu de-iintsuñu, Jesúsnu ya' ama: Binu de-iintsuve, timi.
Tsenñu Jesús: ¿Nenñundiyu inaa tsandimi? Inchiya chaiba in Apa' taawasha kenu kayu ura jaindyuve, timi.
Tsandiñuren ya' ama binu veles nemulanu: Jesús naatiñuba tsanguidei, timi.
Judío chachilla ti kenundiyaindu bain Dioschi ura' manguranu ti' yala' lei naake mandanguemuñu bain juntsangue' manbitsaatsaa kemu de' mitya, tsanguendu pi pupukenu junu mandishmain shupu' kandaru tanala, main main 100 litru viinuu tene. Tsenñu Jesús tsandimi: Kandarumeemee pi tyuwake pudei, timi.
Tsandiñu fi'kuyi lalangue pula. Tsa dekiñu bene Jesús entsa mandimi: Umaa jayu kalare' padena apa' junga ta'dei, timi.
Tsejtu tsa dekiñu, piren binu majuu kujchi' keemi, nuka kalare' tsa dekiñu bain ya' padena apa naa miba jutyuren. Tsaaren juntsa veles nemulaa mila naa piee kalare' tsaita nendu bain, tsenñuren yaa mijtumi. Tsejtu kujchi' dyatu supungantsumu rukunu mikatu 10 tsandimi: Naaju chachilla bain yaba bulu puve'nu mikayamu chachillanu ura binaa ajke' dekushkare', detyubaindetsaa, bene ne binu kumuwa deesuba, ñuya challaa ura binu velendunguiyu, timi.
11 Tsenñu Jesús entsangue' Diosyaa tsanguekaantsuve tyainuu jumu ajke' bijee ke' keewaatu, Galilea tusha Caná pebulunaa tsanguemi. Junu tsangue' ya naaju tsamantsaa ju' bain entsai keengayañaa ya' disipulula yanu keenguila.
12 Tsai' depuitu Cafarnaúmsha jila ya' ama bain, ya' naatalala bain, naa ya' disipulula bain, tsejturen junu aa chuindyula.
Jesús aa eleshaDioschi ura' kuraa mandiremi.
(Mateo 21.12-13; Marcos 11.15-19; Lucas 19.45-48)
13 Tsaitu judíolachi Dapulla' livee kiñu fandangu kalenañu' mitya, Jesús Cafarnaúmsha putun Jerusalénsha jimi. 14 Tsejtu Diosnu keewaanu, wagaa ai'mulanu bain, uveja ai'mulanu bain, paluma ai'mulanu bain, naa lushi mavetemu chachillanu bain, junu aa elesha chunu veeta juusha tsanguen chudena katajimi. 15 Tsejtu ma chuwa ka', aste chuwa kike', juntsachi tsaa demajuka'laakemi kumuinchi yala' uvejalaba, naa yala' wagaala bain; tsenmin lushi mavetemula' lushi bain katu tsaa na'baasa deshaja' tyatyuke', naa yala' chundalaba debuityui eekemi. 16 Tsanguitu paluma ai'mulanu entsandi nepami: ¡Kumuinchi entsa demangalaakidei; in Apa' yanuya bui ai'nu ya tiretyudei! timi.
17 Tsenñu ya' disipulula Diosa' Kiikanuren, Ñu' ya' mityaren iya selandya' de-i' piyaiñuu intsuyu, * Salmo 69.9 ti' pillañu, juntsaatala mandengala.
18 Tsenñu judío balela tsandila: ¿Ñu ti ke' keewaataa uwain entsanguenuu jutaa tsanguiñuve tikayanuu juyu? tila.
19 Tsa detiñu Jesús entsandikami: Entsa Diosa' pupunanu yanu desenaa eedei, tsenmala iya pen malunuren juntsangue mangue' mangujtenu tsuyu, timi.
20 Tsenñu judíola Jesúsnu entsandila: Entsa Diosa' pupunanu ya kendu 46 añu ma iindaa kemuwa deesuba; ¿ka pen malunun ñu juntsa mangujtechuyu tenguee? tila.
21 Tsejtu Jesús tsandi' Diosa' pupunanu yanu laapu' pandu, yaa ura Diosa' pupunanu ya jumunu pai'mujchi, ya' bulunaa laapu' patun tsandimi. 22 Tsa' mityaa ya' disipulula ya peya' pen malu insha mangujtañu, umaa ya naatimuwaañuba juntsanu demandenga', Diosa' pilla kiikanu keengue', naa ya' palaanu bain keenguila.
Jesúsya munu bain dekeraa.
23 Tsejtu Jesús, junu Jerusalénbi tsana' judíolachi Dapulla' livee kiñu fandangu punbuindu, naa Diosyaa tsanguekaantsuve tyainuu jumu bain ke' keewaawaakiñu, pure' chachilla yanu keranguikila. 24 Tsaaren Jesúsya yaichi chi'kaya' yanu naadekikarendyañuba tsanguikuti'mi, yaa main main naadejuñu bain dekera' mitya. 25 Tsenmin chachilla naadejuñu bain veela dewainñu mijanu menestejtumi, yaa maali muba wandindetyuren main main ti pensa deeñuba mi' mitya.

*2:17 Salmo 69.9