Juan' pilla
Diosa' mika ura kuinda
1
Diosa' Na cha' ruku tiyami.
Naa tiba jutyunu uwanun Palaa mumu puu jumuya juwa' mitya, tiba dekenu uwanu yaa yumaa juwaami. Tsenmin Palaa mumu puu jumuya Diosba bulu chumuwaami, yaa Diosren juwa' mitya. Kayu tiba jutyunu uwanu, Palaaya yumaa Diosba bulu chumuwaami. Dios tsanguikaañu Palaa tene tiba dekemi. Tsa' mitya kumuinchi ti bain judeeshu juntsala yachi i'mujchiya dejutyuve. Ti bain imula ya' mityaa chumu detiyave, tsenmala juntsa chumu tiyamula chachillachee ñillu juuñuuve. Entsa ñillu tsamantsa yapijuunainsharen danguemu ñillu, tsamantsa yapijuunamu bain ne danwaatyungue tirenu jutyu ñilluve.
Main Juan mumu rukunu Dios ya' mitya eeñu, jamuwaami, chachillachi ñillu juuñuuve tinutala kuinda kes nenu, tsenmalaa yanu demeengue' ya' mityaren juntsa ñillu juuñuu jumunu kumuinchi dekeenguisa tyatu. Tsaaren Juanya juntsa ñillu juuñuu jutyumi, matyu juntsa ñillu juuñuu jumu' mityaa entsaave ti' kuinda kes nenu eramu chachi ne juuwaami Juanya. Ura ñillu juuñuu jumu, matyu chachillanu danwaakiñunguemu ñilluya, yumaa janundiyantsumi entsa tusha.
10 Yaa entsa tusharen ja' pumi; kumuinchi entsa tu yachee iñuren, ya tsai' engu jañu, chachilla jaiba keengai'la yanu. 11 Ya' chachilla' jungaa jañuren, ya' chachilla yanu jaiba ura' mikai'la. 12 Tsenñuren, mun yanu meengue' dekeenguiñu bain, juntsalanuya Diosa' na junuu detireve. 13 Diosa' na tiyamu chachilla, tsanguendya' na dekita eeñu na i' nakayan tsaitaa Diosa' na tiyaindetyuve, tsenmin ne ma ruku uwain Diosa' na dejusa ti' pañaa, Diosa' na tiyaindetyuve, matyu Diosren tsaa mutya', ya' na detisa tyañaa, tsai' ya' na detiyave.
14 Tsenmin juntsa Palaa mumu puu jumu, chachi ma tiyaitu laaba bulu chumuwaave. Tsai' laaba tsanañu, ya' tsamantsaa keewara jumunu entsai keemijamuwa deeyu, Dios ya' Na main juuve tya' yanu kuñu tsamantsaa keewara jumunu, matyu tsamantsa estyamu Na tiba anbuda keewaatyu Nave tya' kuwa' rei juuñungue tirekaamu tsamantsaa keewara jumu entsangue katamuwa deeyu. 15 Entsa rukunu laapu' patu Juan entsandimuwaave: Entsa rukunu pataa tsandimuwaayu: Iya entsai' puinmala kamain vera in benesha jamaa inu kayu pullave, naa iya juba jutyunu uwanun yaa yumaa jumuwa' mitya, timuwaayu, timi.
16 Yachiya tiba millai de-inuu jutyu, matyu tsamantsaa puree jumuchi, kumuinchi lala ura' itun, kayu jungajte ura' i-ideiyu. 17 Leiya Moiséschee mijakaramuwaave, tsaaren estya' keewaanu bain, naa ti naaju anbuda jutyu ura tsaa juñu bain juntsalaya Jesucristochee demijakarave. 18 Diosnuya mu bain jayuuba kata' kerajdetuve; yachi main juu Na, matyu Dios ma juu, ya' Apaba main juuñuu chumaa, Dios naajuñu bain lalanu dekeemijakaave.
Juan MungaamuJesucristo' kuinda kes nemi.
(Mateo 3.11-12; Marcos 1.7-8; Lucas 3.15-17)
19 Jerusalénsha chumu judío balela, Juan muñuba mijanu tyatu, umaa ya' junga chachilla' mitya Diosnu kalen jimu rukulanu bain, chachilla' mitya Diosnu kalen jimulanu kemishtimu Levínu sera' jimu chachillanu bain eela pake'meenu. 20 Tsa deiñu Juan waindyatyu' ne jatsandyaba i'mujchi entsandi pakami: Iyaa Dioschi Mi'ke' Kayamu jutyuyu, timi.
21 Tsandiñu yala manbake'meetu: Tsaashu juntsaa, ¿ñu mujtuuyu? ¿Diosa' mitya pamu ruku Elías millaa? tila.
Tsa detiñu, Juan: Juntsa jutyuyu, timi.
Tsenñu yala kayu manbake'meetu: Tsaashu juntsaa, ¿main Diosa' mitya pamu janu juushu juntsa, ñaa juntsa rukuu? tila.
Tsa detiñu, Juan: Naa juntsa bain jutyuyu, timi.
22 Tsenñu umaa entsandila: Tsaashu juntsaa, ¿ñu mujtuuyu? Lalanu eemu chachillanu kuinda mandajinu deju' mitya, ñu muñu bain lalanu mijanu tenve. ¿Tsaaren ñu ura maaliya, muyu tinu juyu? tila.
23 Tsa detiñu, Juan entsandi pakami: Diosa' mitya pamu ruku Isaías tiba den chutyuin tenasha main kuinda kes nemu ruku faatu: Bale Rukuchi miñu mantse'kaadei, * Isaías 40.3 tinu tsuve, timuwaañu' mitya, iya juntsa rukuyu, timi.
24 Tsenñu fariseo chachiitala dete'lara' Juannu pake'meenu jimula 25 entsandi manbake'meela: Tsaashu juntsaa, ¿nenñaa chachillanu mungares neneiyu, naa Dioschi Mi'ke' Kayamu bain jutyu, naa Elías bain jutyu, naa Diosa' mitya panu jamu chachi bain jutyuba? tila.
26 Tsa detiñu Juan entsandi manbakami: Iyaa pichi ne mungares neintsuyu; tsaaren ñulla' kejtsapala main puve ñulla kerajtunu ruku, 27 i entsai' puinmala, yaa in bendaa maamu rukuve. Juntsa rukuba pensangue' keeñu, iya balejtunchin naa ne ya' sandalia chuwan juuñuba malandeta eenuba ma jutyuuyu, timi.
28 Kumuinchi entsa tsaa puimiya Jordán pi bejkusha, pajlainsha, Betania mumu tenanaa tsaimi, Juan mungaren punu tenabi.
Jesús uvejaaba ju' tuta'Diosnu kuwan tsainu juve.
29 Umaa ayunchi Jesúsnu ya' junga kalen jantsu Juan katatu tsandimi: Keekidei, entsa rukaa Dioschi uvejaaba ju' tuta' kuwan tsa-i', kumuinchi chachilla' ujcha demanbirekaamu rukuve. 30 Yanu laapu' pataa tsandimuwaayu: I entsai' puinmala kamain vera in benesha jamuya inu kayu pulla baleve, naa iya juba jutyunu uwanun yaa yumaa juwa' mitya. 31 Iren ma mijtuuwaayu maa juntsañu bain, tsaaren Dios Israel chachilla yanu dekeemijasa tyañaa, iya pichi mungares nenu jayu, timi.
32 Tsanditu Juan tsandimi: Espíritu Santo paluma keraa selusha ja' yanu pajañu katawayu. 33 Tsejtu naa tsainu juñu bain, i keengan jutyunuren, pichi mungares nenu inu eemu rukaa entsandimuwaave: Munaa Espíritu Santo ya' mishbui'sha paja' yaba bulu shuwañuba, Espíritu Santochi mungares nenu junuuñaa tsainu tsuve, timuwaave. 34 Tsa' mitya uwain i juntsaintsu ma kataake' mitya, uwain entsa Diosa' Nave tinu juyu, timi.
Jesúschi ajke' disipulula
35 Juntsa ayunchi manen Juan junuren manbumi ya' disipulu pallu miyaa. 36 Tsejtu tsanatu Jesúsnu jundala puintsuñu kata-eetu tsandimi: ¡Entsa rukaa Dioschi uvejaaba ju' tuta' kuwan tsainu jumu rukuve! timi. 37 Tsandiñu demeetu juntsa pai disipulula Jesús' bendaa jiila. 38 Tsaindetsu Jesús mayate' ke-eetu yanu bendaa kendetsuñu katatu entsandi pake'meemi: ¿Tyee mi'kes nendu deiyu? timi.
Tsandiñu yala entsandi pakala: Rabí, ¿nukaa chuyu? tila, (Rabí tishu juntsaa, “mashturu” titu).
39 Tsa detiñu Jesús: Jatu mijadei, timi.
Tsenñu ya' bendaa dejitu, nukaa chuñu bain dekeemija', juntsa maluya yaba bulu puila, kepenu yumaa pai ura faatanaa, yala tsaita nendetsu' mitya.
40 Tsejtu Juan pañu meena' Jesús' bendaa jimu juntsa pai rukula mainya Andrésmi, Simón Pedro' naatala. 41 Tsai' demaatu Andrés maja majan naa tiba vera juu ki'mujchi ya' naatala Simónnaa ajke' mami'ketu entsandimi: Umaa Dioschi Mi'ke' Kayamunu dekatayu, timi, (Dioschi Mi'ke' Kayamu tishu juntsaa, Cristo titu).
42 Tsejtu bene Andrés ya' naatala Simónnu Jesús' junga taji' keemijakaañu, Jesús kata' kerai shuwatu tsandimi: Ñuya Simónve. Ñu' apa Juan mumuve. Tsaaren entsa ajkesha ñu Cefas mumunu tsuve, timi. (Tsaaren Cefas tishu juntsaa, griego palaachiya Pedro tiñuuve.)
Natanaelnu bain, Felipenu bainJesús ya' chachi detiremi.
43 Juntsa ayunchi Jesús Galilea tusha jinu pensanguemi; tsejtu Felipenu katatu tsandimi: Iba bulu ne' mijanu in bendala jade, timi.
44 Entsa Felipe Betsaida pebulusha chumu chachi ju', Andrés bain, Pedro bain naajuñuba juntsaami. 45 Felipe, Natanaelnu mi'keja' katatu tsandimi: Umaa dekatayu yanu paka' piike', naa Moisés bain ya' piikeñu leinu piikemin, naa Diosa' mitya pamu chachilla bain yanuren paka' piikeminguemuwa deesu juntsa unberenu. Jesúsya juntsave, José' na, Nazaret pebulusha chumu ruku, timi.
46 Tsandiñu Natanael tsandimi: ¡Ka! ¿Tsaa Nazaretshaba tyeeba uraa faachunga? timi.
Tsenñu Felipe: Asu, jatu mijade, timi.
47 Tsenñu Jesús ya' junga Natanaelnu jantsu katatu tsandimi: Uwain Israel chachi jutu naajunuuñuba juntsaju' tinuba anbukityu jumu enu jantsuve, timi.
48 Tsenñu Natanael tsandimi: ¿Nejtaa ñu inu kerayu? timi.
Tsenñu Jesús: Felipe kayu ñunu mikabanguindyu, ñu igu chi pandainsha punashu juntsa uranun iya ñunu katayu, timi.
49 Tsandiñu Natanael tsandimi: ¡Mashturu, uwain ñaa Diosa' Nave, ñaa Israel chachilla' reive! timi.
50 Tsenñu Jesús tsandimi: Iguera chi pandainsha ñunu katayu tiñaa ¿keenguityuika? Tsaaren bene kayu entsanu pullaa keenguen jutyuu bain tiba dekatanu tsuve, timi.
51 Tsejtu entsa bain tsandimi: Uwaindiyu naa selu bain juunanmala, naa Chachi Tiya' Nakayamu' kai'tala bain Diosa' anjeela malu' manbaja manbajaindetsu ñulla katanu detsuve, timi.

*1:23 Isaías 40.3