2
Jesucristo' nakayanu malu
(Mateo 1.18-25)
Juntsa malutala César Augusto, romanola' kayu aa uñi, ya' washken chunu tusha nan dechuñuba mijanu tyatu, kumuinchi chachilla yala' mumu kiikanu depillasa tya' uudenguemi. Entsangue' ajke' bijee mumu depiike' kalaya, Quirinio, Siria tusha uñi chunu uwanaa tsanguila. Tsenñu kayu aa uñi tsaa uudenguiñu' mitya, kumuinchi chachilla main main nuka nuka chumuwa deju'ba yala' pebulusha demiji' mumu piikekutinu jula. Tsenñu, José Galilea tusha Nazaret pebulubi chutun, Judea tusha Belén pebulubi miimi, junaa rei David milla nakayamuwaañu. Tsejtu José junbi ya' mumu piikekutinu miimi, yaa Davidnu sera' jimu rukuwa' mitya. Tsejtu juntsa pebulusha miimi yaba chunuu jumu María pannaba, tsaaren yaa yumaa napuumi. Tsejtu Belénnu puren Maríachi nakanu malu chayañu, junu ya' kasna kami. Tsejtu jalichi pinguike', animaa panda fifikenu kajunnu pu' tsuula, matyu naaju yashaba chachi tyuwa denañu nuka tsun tsa de' mitya.
Anjeela uveja washkemulanukatawala.
Belén pebulu keesha mantsala uveja washkemula kepemee panbasha yala' uveja keekeenala. Tsadenan uveja washkemulanu Bale Rukuchi ma anjee katawami. Tsenñu yala' keetala Bale Rukuchi tsamantsaa keewara jumu pi'juru keñu mika wapanla. 10 Tsenñu anjee tsandimi: Jeetyatyudei. Kumuinchi chachillanu sundyawaakenuu jumu, uraa kuinda kenu jayu. 11 Uma, David' chunu pebulunu na main kayave ñullanu livee kemu. Juntsa livee kemu Dioschi Mi'ke' Kayamu Bale Rukuve. 12 Juntsa kaananu depingue' tsuuñu animaa panda fifikenu kajunnu tsuranave. Tsa' mitya ñulla juntsana dekatajishu juntsaa, naa juntsañuba mijanu detsuve, timi anjee.
13 Tsenmala juntsa uranuren juntsa anjee keetala kayu vee anjeela bain selusha pajatu pure' katawaila. Tsejtu Diosnu yuj urave ti' papatitu, 14 tsandila: Aa kai'sha chumu Diosnu yuj urave detisa tenve, tsenmala naa tusha chumu chachilla bain yachi tenbikeramulaya tiba bulla jutyu dechusa tenve, tiitila anjeela.
15 Tsai' anjeela selusha demaluñu, uveja washkemula veta' veta' kuinda ketu tsandila: Tsaashu juntsaa, Belén pebulubi ji' keesai, tyee iñaa lalanu Bale Ruku mijakaanu eetaa tsandiñuba mijanu, tila.
16 Tsejtu Belén pebulusha jei dejitu, Maríanu bain, Josénu bain katala, tsenmin juntsa kaananu bain kajunnu piyaa tsuna katajila. 17 Tsana dekatajitu, anjeela yalanu juntsa kaananu laapu' patu, naadetiñu bain tsandi kuinda kila. 18 Tsenñu kumuinchi chachilla meenamulaya yuj meenbashintsula. 19 Tsenmala Maríaa entsa detiñu kuinda ya' pensasha tana' naa-uwanuba tengaya chumi. 20 Tsejtu uveja washkemu rukula anjeela dekatawatu, naadetiñu meena' Belénsha ji' bain tsana dekata', yala' uveja washkensha miindu, Diosnu yuj urave tisai miila.
Jesúsnu kayiimalaDiosnu keewaajila.
21 Tsenñu juntsa kaana kayañu, mandishpen malu iñu, Dioschi señas kekare' mumu putu, Jesús tila, kaspele María naa naba putyunuren anjee yanu katawatu entsandimuwaañu: Nakatu, Jesús mumu pude, ti' kuinda kemuwaañu' mitya.
22 Moisés' wandya leiya, nakamulaya tsantsa malu iinmalaren Diosa' ajuusha ura' manguranu juve timuwaañu' mitya, juntsai keeditu, José bain, María bain Jesúsnu Jerusalén aa eleshasha tajila Bale Ruku Diosa' ajuusha keewaanu. 23 Matyu Bale Ruku' leichiya, Kumuinchi kasna kayamulaya Bale Rukuchin juunu juve, * Éxodo 13.2, 12, 15 ti' pillañu' mitya, yala tsanguila. 24 Tsejtu Bale Ruku' leiya: Naa pai wa'pupu kunaa ju' bain, naa pai paluma nakunguu kunaa ju' bain tsanguenu dejuve, Levítico 12.8 tiñu' mitya, José bain, María bain Diosnu kunutsumi juntsai tajila.
25 Juntsa tinbunu Jerusalénbi ma ruku, Simeón mumu, chumuwaami. Juntsa tsamantsa aa ura ruku ju', Dios naakesa tyañuba tsanguen chumuwaami. Tsaju' mitya, Israelsha chullanu Dios mandinbu livee kesa pensa chumuwaami. Tsaaren Espíritu Santo Simeónnu chumu' mitya, 26 mijakaamuwaami Bale Rukuchi Mi'ke' Kayamunu katai'mujchiya peyan jutyuñuba. 27 Tsa' mitya Espíritu Santo Simeónnu aa eleshasha miya' jiñu, juntsa uwanuren Jesúschi ya' apala, Moisés' wandya leichiya, kailla' mitya naa naakenu uuden juñuba tsanguenu Jesúsnu aa eleshasha demiya' jiñu, 28 Simeón Jesúsnu ya' tyaapachi angue' taditu, Diosya mika urave titu tsandimi:
29 Bale Ruku, ñu inu, ñu' chachinu,
kaspele naati pamuwaañu bain
yumaa juntsa ura tiyañu' mitya,
ñu umaya inu tiba bulla jutyu peyasa tyañuba urave.
30 Chachillanu livee kemunu in kapukachin keemijayu.
31 Tsenmala kumuinchi chachilla bain livee kenu jamunu katanu detsuve.
32 Juntsa livee kemu ñillu tsaa dangare'
veela Israel chachi jutyulanu aseetanguekaanu tsuve.
Tsenmin ñu' Israel chachillanu bain balengurenu tsuve, timi.
33 Tsejtu Simeón Jesúsnu laapu' patu Diosnu tsandi' pantsuñu, ya' apala meenbashintsula. 34 Tsejtu Simeón yalanu: Dioschi ura' de-isa tenve, titu, bene ya' amanu tsandimi: Entsa kaana mantsa Israel chachillanu Diosnu keranguikaatun, mantsa chachillanuya Diosnu ura' keranguityu detirenu tsuve. Tsaju' yanuya mantsa chachilla meranguityu' keeminchaaba tiyanu detsuve, 35 tsenmalaa pure' chachilla yala' pensa naa naadejuñuba entsai katawanutsu. Tsaaren kumuinchi entsa ñu' tenbukasha mika llakindyaware' peeniyachi tsutekiñuu jujuunu tsuve, timi.
36 Junu ma shinbu, Diosa' mitya pamu Penuel' na'ma pumi, Asernu sera' jimu, ura ya' mumuya Ana. Juntsa shinbu kaa pannaaren unbee kayatun mandishpai añu yaba chunamin, ya' ruku peyañu maali shuwamuwaami. Tsaaren yumaa deshinbuumi. 37 Ya' ruku yumaa peyañu, 84 añu ju shinbumi. Tsaa shinburen naa-uwanuba aa eleshasha Diosnu aawa kurendu ba'kityu jujuumi, junga Diosnu pensangue' panda fityu jujuundu, tsenmin Diosba kuinda kiikendu. 38 Tsejtu juntsa uranuren Ana yala' junga ji' katawatu, Diosnu tsamantsa yuj urave ti' patu, bene Ana Jesúsnu laapu' pami naaju Israel chachillaa livee kisa tya' dekeenañu bain. 39 José Maríaba Bale Ruku' lei naati uudengueñuba tsa deketu, bene Galilea tusha, yala' pebulu Nazaretbi miila. 40 Tsenñu Jesús awantsumi naa deranchi bain, tsenmin kayu aseetanguenchi bain. Tsenmala Dios bain yanu estyan chumi.
Jesús kayiimala aa eleshasha
41 José bain, María bain Nazaret pebulubi chuturen añumee Jerusalénsha jijiimuwaala. Kaspee rukula Egiptosha chuumala, Dios yalanu livee kemuwaañu, juntsa malu machañu, Jesúschi ya' apala Jerusalénsha miji' wa'dila Dapulla' livee kiñu fandangu ken punu.
42 Tsejtu Jesús 12 añu itu, ya' bululaba Jerusalénsha jimi, naa-uwanu bain añumee tsa tsaimuwa deeñu' mitya. 43 Tsai' junbi ji', fandangu malu jumula depulla' miindu José ya' shinbu bain, naa veela bain buluu miintsula Nazaretsha. Tsai' miindu, Jesús ya' apala mijaindetyuren Jerusalénbi shuwaimi. 44 Tsenñu yala' pensaa veelabaa miintsumee tyatu, ma malu neepachi miila. Tsejtun bene naa yala' bulula' junga bain mami'ke'kera, tsenmin yachi keranu chachilla' junga bain mami'ke' keekitun mangatanbudei'tu, 45 Jerusalénsha miila Jesúsnu mami'kenu. 46 Tsai' mami'kendu entsaba pen malu insha Jerusalénbi aa eleshasha Jesús vi' chuna', Moisés' wandya lei mashtuu bale rukulaba kuinda ke', tsenmin yala depanmala meedi' pake'meemee kentsu katajila. 47 Tsenñu kumuinchi meenamulaya meenbashiintsula, Jesús yuj bibu' juñu' mitya, tsenmin depake'meeñu bain mi' paka pakakeñu' mitya. 48 Tsandintsu, Jesúsnu ya' apala mangatatu yuj keenbaishtu, bene María tsandimi ya' nanu: Apa, ¿ñu nenñunayu tsanamii? Iya ñu' apaba pure' wapanaa ñunu mami'kes nendetsaashubaa, timi.
49 Tsenñu Jesús pakatu: ¿Naa kenaa ñulla inu mami'kes nendetsuyu? ¿Ñulla mijdetuu naa iya in Apa' taawasha kenu menesteñuba? timi.
50 Tsenñu yala Jesús naatitaa tsandiñuba jaiba aseetangui'la.
51 Tsandi' panduren Jesús ya' apalaba Nazaret pebulusha miimi. Tsejtu, ya' apala naadetiñuba tsanguen chumi. Tsenmala ya' amaya kumuinchi entsa pashtyu' ya' tenbukasha tengaya chumi.
52 Tsenmala Jesús tsanaturen ya' pensa bain, naa ya' bulu bain de-aawaintsumi. Tsenñu Dios bain, naa chachilla bain Jesúsnu kayu estyan chula.

*2:23 Éxodo 13.2, 12, 15

2:24 Levítico 12.8