Lucas' pilla
Diosa' mika ura kuinda
1
Lucas Teófilonupiikendu tsandimi.
Kaspele Dios lala' kejtsapala titi deke' puikaamuwaañuba juntsa piikenu tyatu, pure' chachilla piikenu deki'keeve. Tsejtu kaspele ajke' tsa-i' puinu tinbunun tsaintsu keenamu rukula, matyu yala Dioschi tiba kiike' ya' kuinda veelanu wandis nenu tiramulan lalanu tsandi dewainñu, lala tyee demijañuba juntsaa depiikive. Tsenñu' mitya, in estennu Teófilo, i bain juntsa ajke' tinbutala naa naa-i' puimuwaañuba yumaa kayu ura' demanguere' mijatu, ñunu bain piike' eeñu urave pensanguiyu, tsenmalaa ñunu naake mijakaamuwa deeñuba uwain tsaañu mijamiya kayu ura' aseetanguenutsu.
Juan Mungaamunakayanu juñu mijakara
Herodes, Judea tusha uñi chunu uwanu ma judío ruku chumuwaami, ya' mumu Zacarías. Juntsa ruku chachilla' mitya Diosnu kalen jimu juwaami, matyu Abías' chachillaba buuna' yaiba chachilla' mitya Diosnu kalen jimu juwaatu. Zacarías' shinbuya Isabel mumuwaami, Aarónnu sera' jimu bulu na'ma. Yalaa Diosa' ajuusha ya naakesa tyañuba tsanguen chumu chachi jula, tsenmin Bale Ruku naa naakidei tiñuba tsa tsangue meenguen chumu jula. Tsaaren yala na miyajtula, Isabel nakatyu shinbu juñu' mitya, tsenmin yala yumaa derukuula.
Ma malu Zacaríasba bulu taawasha ke' chachilla' mitya Diosnu kalen jimulachee Diosa' ajuusha manbunu malu tiyañu, chachilla' mitya Diosnu kalen jimuutala tsanguemu de' mitya, munaa tyulla luñuba juntsaa Diosa' pupunanu yasha vi' aindyunguikaantsumi ju'kenuu juñu mijanu deke' keeñu, Zacaríasya tsanguenuu faami. 10 Tsenñu Zacarías, ju'ke' aindyunguikaantsumi ikakaantsuñu, kumuinchi chachilla avindala wa'namulaya Diosba kuinda kentsula. 11 Tsanaren Zacaríasnu Bale Rukuchi ma anjee aindyunguikaantsumi ju'kenu keesha urandya kelusha uina' katawañu, 12 kata' wapantu jelanchin naaken tsandyami. 13 Tsenñu juntsa anjee Zacaríasnu tsandimi: Jeetyatyude, ñu Diosnu tyee kisa tya' pa'ñuba meeve. Tsa' mitya ñu' shinbu Isabel na main kanu tsuve; tsenmala juntsanu Juan mumu pude. 14 Tsainmala ñu pure' sundyainu tsuve, naa vee chachilla bain ñu' na nakayañu' mityaren mika sundyanu detsuve. 15 Yaa Bale Ruku' ajuusha tsamantsa aawa juu katawanu tsuve. Ishkala kushtyu junu tsuve, tsenmin kayu nakayai'mujchin Espíritu Santo' mityaa tiba kiikemu tiraa junu tsuve. 16 Tsejtu pure' Israel chachillanu veta' pensa demangare', yala' Bale Ruku Diosnu mangueenguikaanu tirenu tsuve. 17 Juanya Diosa' mitya pamu Elías naajuwaañuba juntsaa ju', yaa naaju pudeñuba tsangue', apalanu ya' nalaba estyanu mandire', naa masmi' firu' kiiken chumu chachillanu bain aseetanguikare', Dios naakesa tyañuba tsanguen chunu demandirekaanu tsuve, tsejtaa Bale Ruku janmala chachilla ura' mikakenuu tirekaantsunu tsuve, timi.
18 Tsenñu Zacarías anjeenu pake'meetu: ¿Naa itaa uwain tsainuuñu bain iya mijanu juwa? Naa i bain, in shinbu bain yumaa pure' ruku deeyu, timi.
19 Tsenñu anjee pakatu tsandimi: Iya Gabrielyu; iyaa Diosa' ajuusha pu' ya' uuden meenguemu juyu. Diosya inu ñuba kuinda kisa ti', entsa yachi mika ura kuinda ñunu mijakaanu eeve. 20 Tsaaren iya ñunu naatiñuba tsainu tsuve tyatyu' mitya, ñu challa papatyui shuwanu tsuve, tsejtu iya ñunu naatiñuba juntsaa de-i' pullaindyuya tsaa tsananu tsuve, timi.
21 Tsenñu Zacarías anjeeba tsandi' kuinda kendaa piyaintsuñun, avindala yanu keenamu chachillaya nejtun chaiba Diosa' pupunanu yasha mafalendyumi tin keenala.
22 Tsandindetsun Zacarías mafaatu, patyu ju' señaschi tene juu mafaañu, Diosa' pupunanu yasha tyeeba Dios keewaañu kata' wapantuumeete tya' aseetanguila. Tsa' mitya papatyu juu tiya', tsaa señaschi tene juu tiyaimi.
23 Tsejtu Zacarías yachiya aa eleshasha taawasha kenu malu de-iñu, yasha miimi.
24 Bene ya' shinbu Isabel navimi. Tsai' navitu man chu'chaya avindala falendyumujchi ya' yashan tsanami, ya' pensashaya: 25 “Uwain Bale Rukuren inu tsaisa tya' tsanguiñuve, tsenmalaa veela inu nakatyu shinbuve ti' vera' tya' keemuwa deju' bain tsa mangui'nudetsu”, tya', pensanguiike' mitya.
Jesús nakayanu juñubama anjee wainmi.
26-27 Isabel naviñu mandishmain chu'chaya puiñu, Dios, anjee Gabrielnu Galilea tusha Nazaret pebulubi, ma panna María mumunu: Ji' keede, titu eemi. Tsaaren juntsa panna Josénu kayanu palaa juwaami, rei David' bulu rukunu. 28 Tsenñu anjee juntsa panna' chuinbi vijitu tsandimi: ¿Naaju chuyu? Dios ñu' mitya yuj sundyave. Bale Ruku ñuba juve, timi.
29 Anjee tsandiñu, María meenbashtu, ¿yanu nenñaa entsandi pañanga? tya' pensanguemi.
30 Tsenñun anjee tsandimi: María, jeetyatyude, ñu' mitya Dios yuj sundyave. 31 Ñu navinu tsuve, tsangue' nakatu, Jesús mumu punu tsuve. 32 Yaa aa bale ruku junu tsuve. Tsenmala aa kai'sha chumu Diosa' Nave detinmala, naa Bale Ruku Dios bain yanu ya' bulu ruku David naaju rei bale chumuwaañuba juntsangue bale ruku mannu tsuve, 33 tsenmalaa Israel chachillachi naa-uwanuba rei juu chunutsu. Yaa naa-uwanuba tsanguen chunu tsuve, timi.
34 Tsenñu María anjeenu pake'meetu tsandimi: ¿Naa itaa tsainu juwa, iya kayu naaju unbeenuba tsa-i' kerajtuba? timi.
35 Tsandiñu anjee pakatu tsandimi: Espíritu Santo ñunu pajanu tsuve. Aa kai'sha chumu Diosa' pudeechi ñunu viyakaanu tsuve. Tsa' mitya entsa kaana kayamu Dioschin juunu tsuve. Diosa' Nave tinu detsuve. 36 Naa ñu' bulu shinbu Isabel bain, yaa deshinbu ju', nakan jutyuu shinbuve detiñu bain, naviñu yumaa mandishmain chu'chaya juve. 37 Matyu Dioschiya naa ti bain in jutyuuya dejutyuve, timi anjee.
38 Tsenñu María tsandimi: Iya Bale Rukuchi taawasha kemu chachi juñu' mitya, ñu inu naati pañu bain, Bale Ruku inu juntsanguisa, timi.
María tsandiñu, anjee miimi.
Isabel' junga María ji' keemi.
39 Tsenñu juntsa malutala María Judea tusha kuyinbenainsha chumu pebulusha, jei ji' tyuinajitu, 40 Zacarías' yasha vitu Isabelnu, ¿Naanayu, ura chuyu? timi. 41 Tsenñu María juntsandi pañu, Isabel meenmalaren, ya' kaana ya' ama' ajkasha tsaa julluke tse'kemi. Tsenñu Espíritu Santo Isabelnu pakaañu, 42 Maríanu daran palaachi patu tsandimi: Diosya ñunaa kayu vee shinbulanuba pullake ura' ikare' sundyawaave, tsenmin naa ñu' nanu bain tsaren ura' ikaave. 43 ¿Tsejtu iya maa juñaa, ñuya, in Bale Ruku' ama jumun, inu ja' keejatu iyu? 44 Matyu iya nei'ba ñu' palaa meekenmalan, in na, na'masha pumun sundyatu julluke tse'kive. 45 Ñuya Bale Ruku ñunu naakenu tsuyu tiñu bain uwain tsainu tsuve tyañu' mitya, ñunu mika ura' ikaave, timi Isabel.
María Diosnu yuj urave timi.
46 Tsenñu María tsandimi:
In tenbukasha Bale Rukunu tsamantsaave ti' yuj urave tintsuyu.
47 Tsenmala Diosya inu livee kemuñu' mitya,
in tenbukasha ya' mitya yuj sundenve,
48 naa iyaa yachi taawasha kemu shinbu juñuba,
yaa in mitya mijapetse kive.
Tsenñu' mitya umaa inu naajulaba entsa ajkeshaya
Dioschi mika ura' imu tiitinu detsuve,
49 matyu tsamantsa pude ruku Diosren in mitya tsamantsa uukeraa keñu' mitya tsa tsandinu dejuve.
Mu bain yaba pareju dejutyuve.
50 Diosya naajulaa yanu balenguumu deeñuba
juntsalanuya naa-uwanu' mityaba tenbityamu juve.
51 Yaa dajtyamu rukula naaken chunu tya' pensanguen chumuwa deeñuba,
yaa tsanguenuu jutu, tsanguen jutyungue tireve,
52 tsenmin naa tsamantsaayu tyan chumu reilanu bain millangare',
yala' uudenguen chunu chunbullanu mangalare',
dajtyan chutyu chachillanaa junu machujtive.
53 Ti fin tsaa chumu chachillanaa panda yamuj chun jutyungue mandiretu,
umaa tarukulanaa ti fin tsaa chunu mandireve.
54 Kaspele lala' aa-apa Abrahamnu bain,
naa yanu sera' jimu chachillanu bain
55 naa-uwanuba tsanguenbera kentsuyu timuwa' mityaa,
yachi taawasha kemu Israel chachillanu yala' mitya juntsanguetu,
tenbitya' keewaave Dios, timi.
56 Tsejtu María pen chu'chayatalaa Isabel' junga chutu, bene ya' yasha miimi.
Juan Mungaamu nakayami.
57 Isabelchi nakanu malu chayañu unbeena kami. 58 Tsai' Isabel nakañu demijatu, ya' ya keetaa chumula bain, naa ya' bulula bain, Isabelnu dekeeji' sundyave'la, yanu Bale Ruku tenbitya' ura' keñu' mitya.
59 Tsejtu yumaa mandishpen malu iñu juntsa kaananu Dioschi señas kekaanu, chachilla' mitya Diosnu kalen jimula' junga tajila, tsejtu veelaya ya' apa' mumu Zacarías manbunu tyala. 60 Tsenñun ya' ama tsandimi: Tsa jutyuve. Ya' mumuya Juan junu tsuve, timi.
61 Tsenñu veela Isabelnu tsandila: Ñu' bululaya muba juntsaa mumu dejutyuve, tila.
62 Tsanditu ya' apanu bain señaschi pake'meela naaju mumaa punu tyañu bain mijanu. 63 Tsenñu ya' apa ta'pa main kuka ti' señas keñu deka' kuñu, juntsa ta'panu piiketu: “Ya' mumu Juanve”, piikemi. Tsangueñu, chachilla keenbashii shuwala. 64-65 Tsenñu juntsa uwanun Zacarías papatyu chuturen, pamu mandiya', Diosnu yuj urave ti' pantsuñu, kumuinchi junu ji' pumulaya tsamantsa keenbashintsula. Tsejtu kumuinchi junga kuyinbenanu Judea tusha tyee i' puiñuba kuinda kiikila. 66 Tsenñu kumuinchi Judea tusha chumu chachilla demijatu entsangue pensanguila: “¿Entsa kaana naa junuuñaa tsaiñu detin?” tyatyaila, matyu Bale Rukaa juntsa kaananu ura' ikare' jijiintsuñu' mitya.
Zacarías Diosnu aawa kuremi.
67 Juanchi ya' apa Zacarías, yanu Espíritu Santo tsandikaañu, Diosnu yuj urave ti' pandu tsandimi:
68 Bale Rukunu, matyu Israel chachilla' Diosnu mika urave tisai,
yaa ya' chachillanu la'ka' livee kenu jañu' mitya.
69 Lalanu livee kenu main tsamantsa pude rukunu eeve,
yachi taawasha kemu ruku Davidnu sera' jamunu.
70 Yaa yumaa tinbunuren yachin juu ya' mitya pamu rukulanu tsandikaatu,
tsanguenbera kenu ti' entsaaya pamuwaave:
71 Lala' kundaala' tyaapasha, tsandityu'ba,
lalanu tyutyamula' tyaapasha firu' ikaaken chukaan jutyu' livee kenu tsuyu,
72 lala' tinbu aa-apalanu bain tenbityamu ju',
yaren tsandi' veta' veta' tsanguedaa tiñu juntsa bain pashin jutyuyu timuwa' mitya.
73 Lala' tinbu aa-apa Abrahamnu, Dios uwain tsanguenbera kenu tsuyu titu entsandimuwaami:
74 Iya ñulla' kundaala' tyaapanu livee kenu tsuyu,
tsenmalaa ñulla' kundaalanu jelajtu dechu',
inchi taawasha ken chunudetsu.
75 Tsenmin ñulla ura' kemu chachi deju',
meengue' naa-uwanuba ñulla' chungamaya inchin juu chunudetsu, timuwaami Dios.
 
76 Tsenmala ñunu laapu' panmalaya, ñu in naya,
aa kai'sha chumu Diosa' mitya pamu ruku mumu junu tsuve,
matyu ñaa Bale Ruku' ajkesha puu ajke' ji',
ya' chachillanu ura' pensa demanguikare',
77 naa yala' ujcha' mitya bain
demanbitsale' livee kenu juñuba wandis nenuu juve,
78 matyu lala' Diosya tsamantsa tenbityamu' mityaa,
naa lala dishkejtsa chun tsa denañuba,
yaa aa kai'sha pu' ja' kepenene pajta danjurukeñunguemu juve,
79 tsejtaa aa dishkejtsa chun tsa denañuba dangaanu,
tsenmin lalanu tiba bulla jutyu ura' chukare' jikaanu, timi Zacarías.
80 Tsenñu juntsa kaana awa' jintsumi, tsejtu tiba Dioschi kiikenutalaya kayu aseetaju tiya' ne jiintsumi. Tsaaren tiba den chutyunu tenashaa chumu jumi, ya tyee kiikenu ju'ba Israel chachillachi kayu tsai katawai'mujchiya.