16
Jesús peyaturen mangujtami.
(Mateo 28.1-10; Lucas 24.1-12; Juan 20.1-10)
Saaduma lekanu malu puiñu, María Magdalena bain, kama María Santiagochi ya' ama bain, Salomé bain, pindyupi ati'kala, Jesús' ujkun bulunu munguenu. Tsejtu semana ajke' malunu, duminguma kepenene, nei'ba pajta falekenmalan Jesús' mennanu tujuusha jila. Tsai' junga jindu, ¿maa yalanu di'namu shupuka vee mujtu tyui-ere' kuchunga? tiitila.
Tsenñuren junbi ji' dekeenmalaya, mika aa shupuka di'namuren vee mujtu tyui-erana katala. Tsejtu juusha devitu, ma ruku fiba jali aabare panaa urandya pasha chuna katatu, tsamantsai wapanla. Tsenñu tsandimi: Wapantyudei, ñulla Nazaret pebulusha chumu Jesús, kuusanu tu'vi' tutaishu juntsa unberenu mi'kes nendetsuve. Tsaaren juntsa ruku yumaa mangujve, enu putyuve; keekidei ya' tsununu tsutyuve. Tsa' mitya miji' ya' disipululanu bain, naa Pedronu bain waindei, tsejtu entsandidei: Ñullaa Galileasha mijiba indetyuren Jesús naatimuwa ju'ba tsa-i' yaa ajke' miinu tsuve, ñulla jungaa mangatanu detsuve, tidei, timi.* Marcos 14.28nu lende.
Tsenñu juntsa shinbula wapananchin dejullukindetsu' mitya tujuusha daran demafale' miila. Tsejtu naa juntsa-i' demiji' bain munuba tiba wandindyula dejeetya' mitya.
—————————————
[Kayu tinbu kiikatala griego palaachi manbiike' kayalanuya bersikulu 9-20bi putyuve.]
María MagdalenanuJesús mangatawami.
(Juan 20.11-18)
Jesús peyaturen mangujtatu, semana ajke' malunu, duminguma dedanguiñu, María Magdalenanu ajke' mangatawami, mandishpai dyabulu me-e'laramunu. 10 Tsenñu juntsa shinbu miitu, Jesúsba neneimu chachilla llakindya' waantsumulanu dewainmi. 11 Tsenñuren naa juntsa shinbu Jesúsnu nentsu mangatayu tiñuba, keengui'la.
Pai disipululanuJesús mangatawami.
(Lucas 24.13-35)
12 Tsai' puiñu bene Jesús vera' juuya ya' pai disipululanu mangatawami jeenbaasha jindetsu. 13 Tsenñu juntsala miji' vejan disipululanu dewainñun, naa yalanu bain keengui'la.
Jesús' mitya kuinda kes nenueramula tyeenguenu deeñuba
(Mateo 28.16-20; Lucas 24.36-49; Juan 20.19-23)
14 Kayu bene, Jesús ya' 11 disipululanu bain mangatawami, yala panda finsha chudena. Tsejtu nepami, yala uwain tsaave tya' keenguityu deju', naadetiñu bain meenguityu deju', naa ya mangujpa' nentsu mangata' wainmu chachillanu bain dekeenguityuñu' mitya.
15 Tsejtu tsandimi: Nuka bain dene' naaju chachillanu bain Diosa' mika ura kuinda mijakares nedei. 16 Tsenmala mun keengue' mungaakuti' bain juntsaya livee inu tsuve, tsaaren mun keenguityuya naa-uwanuba livee inu jutyuve. 17 Inu keenguemulaya entsaaya kiikenu detsuve: in mityaren dyabulunu me-e'laakena' bain, naa kerajtunu palaachi bain panu deju', 18 naa piñinu bain tyaapachi kakina' bain, naa cha' tutekenuu jumu pi kujchike' bain tiba ityu jujuunu deju'; naa dilulanu bain tyaapachi ta'kaketuren ura' mandirenu detsuve, timi.
Jesús selusha malumi.
(Lucas 24.50-53)
19 Tsandi depa' dyatu Bale Ruku Jesús selusha mandakami, tsejtu Diosa' urandyasha malu' chumi.
20 Tsenñu ya' disipulula Diosa' kuinda kes nenu nukaba jila; tsa deiñu Bale Ruku yalanu kivetentsutu, chachillanu uwain juntsaya Diosa' kuindave tyakaanu, ya' disipululanu yaa tsanguekaantsuve tyainuu juu bain ke' keewaawaa kekaami.

*16:7 Marcos 14.28nu lende.