JUANËAN ARIBI BUÁNMITËCËAN QUIRICA
1
Cristo cuëëncësabi oi 'iti 'imainun unicama nuibati bana
'Ëx axa Jesucristomi catamëcë unicaman cushi 'ixun cana mixmi Nucën Papa Diosan ainan 'inun caíscë xanu 'icë, 'ën asérabi a nuibacë min tuácamacëñun, ënë quirica an Nucën Papa Diosan bana 'acë unicamabëtan, mi cuënëoxunin. Ainan 'aíshnu xënibua 'aínbi abë 'iti Jesucristo, a cupí cananuna mitsu nuibatin. Nucën Papa Diosan ca aín Bëchicë Jesucristobëtan nuibaquin mitsu 'aquinti 'icën. An ca asérabi an nuibaquin 'aquincëxmi chuámarua 'aish bucunun mitsu 'imiti 'icën.
Min tuá raírinën ca Nucën Papa Dios quicësabi oquin 'aia quixuan ñuicania cuati cana cuëëinra cuëëan. Min 'unáncëma banama, Jesucristomi catamëtabaquinu cua, a banabi cana mi ñuixuntëcënin. A bana quicësabi oi cananuna bëtsibë bëtsibë nuibananti 'ai quixun cana mi cain. Asérabi Nucën Papa Diosmi sináncë unin ca axa quicësabi oquin 'aia. Aín banax ca quia, camina bëtsibë bëtsibë nuibananti 'ai quiax. Jesucristomi catamëtabaquinmi cua, abi ca a bana 'icën.
An uni paráncë unicama ñui quicë bana
'Itsa unin ca camabi menu cuanquin uni paránquin —Nucën Papa Diosan Bëchicë ca uni 'inux uacëxa —quixun caquinma, bëtsi bana ñuiquin uni parania. Usa unix ca an uni paráncë 'ianan an 'atimaquinra Cristo ñuicë uni a 'icën. Usa 'aínbi ca an mitsun a 'ati 'ináncë ñucamami ax quicësabi oquin sënë́onquin 'aia a cupí aín nëtënuxun Nucën Papa Diosan an mëníosabi oquin mitsu 'imiti 'icën. Uisaira oquin cara 'imiti 'icë usoquian mitsu 'iminun camina an 'atimaquin Cristo ñuicë unían mitsu paránunma bërúanracati 'ain.
Ui unin cara Cristonën bana quicësabi oquin 'aquinma ax cuëëncësa oquinshi 'aia abëma ca Nucën Papa Dios 'icën. Usa 'aínbi ca axa Cristonën bana quicësabi oi 'icë uni abë cuni Nucën Papa Dios 'imainun aín Bëchicë Jesucristo 'icën. 10 Ui unin cara mitsu isi cuanxun Jesucristo ñui quicë bana —ax ca asérabi 'icë —quixun ñuiquinma bëtsi oquin ñuia, a camina min xubunu atsínmima 'ianan —caina uan —quixunribi catima 'ain. 11 Axa usa unibë nuibanancë uni an ca an 'acësaribi oquin ñu 'aisama 'aia. Usa 'aish ca 'aisama uni 'ia.
Ashia Juanën cá bana
12 'Ën mitsu a ñuiquin cati ñu ca 'itsa 'icën. 'Aínbi cana tintan quiricanu cuënëoquin a ñucama mitsu ñuixuniman. Usa 'ain cana mitsu isi cuanti sinanin. Cuanxun cuni cana mitsu 'ën cuëbitanbi ñuixunquin cati 'ain. Usa 'ain cananuna camáxbi isánani, cánani chuámarua tani cuëënti 'ain.
13 Nucën Papa Diosan atúxribia ainan 'inun caíscë min xucënan tuá atúnribi ca bërúanxmi 'inun quixun mi 'ë camia. Ashi, Juan.