JUANËAN ARIBI AMIRIBISHI BUANMITËCËAN QUIRICA
1
Gayo upí oquin ñuia Juan quia
'Ëx axa Jesucristomi catamëcë unicaman cushi 'ixun cana, axa 'ëx 'icësaribiti asérabi Nucën Papa Diosan uni 'aish 'ë nuibacë Gayo, a ënë quirica buánmin.
'Ën nuibacë xucën, mix Jesucristomi catamëcë 'ixun upí oquin sinanimi chuámarua 'icësaribitimi min namicamaribi chuámarua 'inun cana mi Nucën Papa Dios ñucáxunin. Axa Jesucristomi catamëcë uni raírinën ca anumi 'icënuax uxun 'ë caxa, mix ismina asérabi ëníma Nucën Papa Dios cuëëncësabi oi 'i quixun. Usaquian cacëxun cuati cana cuëëan. Bëtsi bana ñuia cuati 'icësamaira oi cana mixmi 'icësaribitia axa 'ën bëchicësa unicamaxribi Nucën Papa Dios cuëëncësabi oi 'ia ñuia cuati cuëënin.
'Ën nuibacë xucën, min upí oquin axa Jesucristomi catamëcë unicama 'aquianan bëtsi ëmanuaxa ucë unicamaribi 'aquinquin camina Nucën Papa Dios cuëëncësabi oquin 'ain. Anumi 'icë ëmanuax ucë unicaman ca ënu bëbaxun, axa Jesucristomi catamëcë unicamaxa timë́cënuxun, asérabimi nuibaquin usaquin atu 'aquincë nu ñuixuanxa. A unicama camina bëtsi ëmanuribi cuainsa tania añu cara cuëënia a 'aquinti 'ain, Nucën Papa Dios cuëëncësabi oquin. A unicamax Jesucristomi sináncë 'ixun ca aín bana ñuixuanan mi isi cuanxa. Usa 'aish ca an Nucën Papa Diosmi sináncëma unicaman atu ñu 'inánti cuëëncëma 'icën. Usa 'ain cananuna nunbi atu 'aquinti 'ain, Nucën Papa Diosan bana upí oquin ñuia ninun.
Diótrefes ax ca 'aisama uni 'icë quicë bana
Axa Jesucristomi catamëcë unicama cana atúan timë́xun cuanun quixun quirica buánmia. Buámicëbi ca Diótrefes axëshi a unicaman cushi 'iti cuëënquin, nun bana cuaisama tanxa. 10 Usa 'ain cana anu cuanxun axa 'atimaquin nu ñui cëmëi banacë cupí cati 'ain. An ca axa Jesucristomi catamëcë uni raíri anua cuania biisama tanan, an biisa tancë unicamaribi bixunma 'anun quixun caquin, mitsubëa timë́nun 'imima.
11 'Ën nuibacë xucë́n, an ñu 'atima 'acë unían 'acësa oquin 'aquinma camina an ñu upí 'acë unían 'acësa oquinshi ñu 'ati 'ain. An ñu upí 'acë uni ax ca Nucën Papa Diosnan 'icën. Usa 'aínbi ca an ñu 'atima 'acë uni an ainanma 'ixun Nucën Papa Dios 'unáncëma 'icën.
Demetrio 'icësaribiti upí 'iti bana
12 Camabi unin ca —Demetrio ca upí uni 'icë —quixun ñuia. An upí ñu 'acë cupí ca ax asérabi usa 'icë quixun ca camabi unin 'unania. Ax ca aín sinan upí 'icë quixun cananuna a ñuiquin asérabi mi cain. Nun bana ca asérabi 'icë quixun camina 'unanin.
Ashiquian Juanën cá bana
13 'Ën cana 'itsa ñu ñuiquin mi caisa tan, 'aínbi cana tintan cuënëoquin a ñucama mi ñuixuniman. 14 Usa 'ain cana bënëtishi mi isi cuanti sinanin. Cuanxun cuni cana mibë banaquin mi ñuixunti 'ain.
15 Mixmi chuámarua 'iti cana cuëënin. Axa ënuax nubë nuibanancë unicaman ca bërúanxmi 'inun mi 'ë camiaxa. Usa 'ain camina anua 'icë axa nubë nuibanancë unicama achúshi achúshi, bërúanxa 'inun nu caxunti 'ain. Ashi, Juan.