7
Quisoso iinpita napopiso'
Ina quëran hua'quimiáchin Quisoso Cariria parti ya'huërarin. Cotioro'sari yatëpapi ni'ton, co Cotia parti yapa'ninhuë'. Ina quëran a'na cotio niyontonpiso tahuëri naniriarin, imënamëro'sa' pita itopiso'. Napoaton iinpitari itapona':
—Quëmanta' Cotia parti paaton, Yosë pochin niquë' imarinënquënsopita ni'ina'. Po'oana quëran ma'sha nipatan, piyapi'sa' co nohuitarinënquënhuë'. Yosë pochin yanipatan, a'ninquëchin niquë' ya'ipi piyapi ni'inënquën, itopi.
Co iinpitari tëranta' natëyátërapihuë' ni'ton, napotopi. Inapita nontaton, itapon:
—Pahuanarin caso' paca'huaso'. Canpitaso nipirinhuë' onporosona yapa'patama', noya paco'. Canpitaso' piyapi'sa' co no'huirinënquëmahuë'. Caso nipirinhuë' no'huirinaco. “Co noyahuë' ninama',” itërahuëso marë' no'huirinaco. Napoaton paatoma', niyontonpiso tahuëri na'huëco'. Co ipora pa'sarahuë'. Pahuanarin paca'huaso', itërin.
Ina tosahuaton, ina quëranchin ya'huërarin.
Quisosonta' Cotia parti pa'ninso'
10 Iinpita nani pa'pachinara, Quisosonta' pa'nin niyontonpiso tahuëri na'huëcaso marë'. Pa'pirinhuë', co piyapi'sa' ni'tërantapaquë pa'ninhuë'. Po'oana quëran pochin pa'nin. 11 Inaquë cotioro'sari yonisápirinahuë'.
—¿Intohuata' Quisoso ipora? tosapi.
12 Nisha nisha yonquiatona', ninontopi. “Inaso' noya quëmapi,” topi a'naquën. A'napitaso nipirinhuë' tapona': “Co noyahuë'. Yanonpintërinpoa',” topi.
13 Napopirinahuë', hua'ano'sa' të'huatatona', po'oana quëran ninontopi.
14 Simana huancana Quisoso Yosë chinotopiso pëiquë pa'nin. Inaquë a'chinarin. 15 Cotioro'sa' natanahuatona', pa'yanpi.
—¿Onporahuatonta' iso quëmapi co na'con quirica nitotaponahuë', noyá nitotërin? topi.
16 Napohuachinara, Quisosori itapon:
—Co caora yonquinëhuë quëran a'chinahuë'. Tata Yosë a'paimarincoso' sha'huitohuachincora, canta' a'chinarahuë. 17 Cancanëma quëran huarë' Yosë yanatëhuatama', no'tëquën anitotarinquëma': “Co inaora yonquinën quëran a'chininhuë'. Yosë nanamën chachin a'chinarin,” tosarama'. 18 A'naquënso' inahuara yonquinëna quëran a'chinpi. Piyapi'sari pa'yatacaiso marë' napopi. Caso' nipirinhuë' Yosëíchin yonquiato, no'tëquën a'chinahuë. Inaíchin pa'yatacaiso' ya'huërin, tënahuë. Co nonpintëranquëmahuë'. 19 Moisësë iráca pënëntopirinhuë', co a'nayanquëma tëranta' natëramahuë'. ¿Onpoatonta' yatëparamaco? itërin.
20 —¡Quëmaso' sopai ya'coancantërinquën ni'ton, hua'yantëran! ¿Inta' yatëparinquën? itopi.
21 —Chinoto tahuëri a'na quëmapi anoyatërahuë. “Chinoto tahuëri nipirinhuë', co chinotërinhuë',” ta'toma', canpitaso' pa'yanama'. 22 Ni'cochi. Co canpita tëranta' ya'ipi chinoto tahuëri chinotëramahuë'. Iráca shimashonëma' sha'huitërinënquëma' marca acocaso'. “Hui'nanpita posa tahuëritohuachina', marca acotoco',” itërinpoa' Moisësënta'. Posa tahuëri nanihuachina, marca acotërama'. Chinoto tahuëri nisapirinhuë', acotërama'. 23 Chinoto tahuëri niponahuë', marca niacotërama'. Moisësë pënëntërinso' natëcaso marë' naporama'. Inapoapomarahuë', ¿onpoatomata' nipachin chinoto tahuëri piyapi anoyatërahuëso marë' no'huiramaco? 24 Ama quënanamasoráchin yonquiatoma', sha'huirapicosohuë'. Yonquinënpoa quëran huarë' Yosë ni'sarinpoa'. Ina nitotatoma', no'tëquën yonquico', itërin Quisosori.
Cristo inápa quëran o'marinso'
25 Ina quëran ya'huëhuano'sari Quisoso quënanahuatona', ninontopi.
—¿Isona quëmapi yatëpapiso' ti? 26 Ni'cochi. A'ninquëchin a'chinapirinhuë', co incari tëranta' no'huirinhuë'. Hua'ano'sarinta' natëtona': “Inaso' Cristo, Yosëri a'paimarinso',” ¿tomarai huachi ti? nitopi.
27 —Napochináchin, nipirinhuë' Quisoso intohua quëransona huë'ninso' nitotërëhua'. Cristoso huë'pachin intohua quëransona huë'ninso', co insonta nitotarinhuë', nitopi.
28 Quisososo nipirinhuë', Yosë chinotopiso pëiquë chiníquën itaantarin:
—¿Nohuitëramaco ti? Intohua quëranso' huë'nahuëso' nitotapomarahuë', co tëhuënchachin nohuitëramacohuë'. Co caora nohuanto, o'marahuë'. Yosë nohuanton, o'marahuë. Inaso' no'tëquën nonin. Nipirinhuë', inanta' co nohuitëramahuë'. 29 Caso nipirinhuë' ina nohuitërahuë. Inatohua' ya'huëpirahuë', isoro'paquë a'paimarinco, itërin.
30 Ina topachina, hua'ano'sari tashinan pëiquë po'mocaiso marë' yamápirinahuë', Yosë nohuanton, co chiminacaso' naniyátërarinhuë' ni'ton, co mápihuë'. 31 Hua'ano'sariso' no'huipirinahuë', na'a piyapi'sari Quisoso yanatëpi.
—Cristo o'mahuachin, iso quëmapi quëran na'con na'con ta'ma' ¿Yosë pochin niquimarë'po ti? topi.
Tashinan pëiquë yapo'mopiso'
32 Ina pochin ninontopiso', parisioro'sa' natantopi. Natantahuatona', corto hua'ano'sarë chachin ponisiaro'sa' a'papi Quisoso macacaiso marë'. 33 Huë'pirinahuë', Quisosori itërin:
—Co hua'qui' canpitaro'co ya'huapohuë'. Pa'miatarahuë. Yosë nohuanton, o'marahuë. Inaquë chachin panantarahuë. 34 Naporo' yonípiramacohuënta', co quënanaramacohuë'. Insëquësona pa'pato canpitaso' co nanitaramahuë' pacacamaso', itërin.
35 Hua'ano'sa capini ninontopi.
—¿Intohuata' yapaaton naporinso'? “Co quënanaramacohuë',” tënin. Nisha piyapi'sa' ya'huëpi parti a'naquën cotioro'sa' yacapatonpi. Inaquë paaton, nisha piyapi'sa' a'chintapon nimara. 36 ¿Ma'ta' tapon naporin? “Yonípiramacohuënta', co quënanaramacohuë'. Insëquësona pa'nahuëquë co canpitaso' nanitaramahuë' pacacamaso',” toconin, nitopi.
Nanpirin i'sha
37 Pita ta'huantërinso' tahuëri na'con na'con yonquipiso' ni'ton, notohuaro' piyapi'sa' niyontonpi. Naporo' Quisosori huanirahuaton, chiníquën itapon:
—Yamororëso pochin cancantohuatama', huëco' imaco sano cancantamaso marë'. 38 Natëhuatamaco, cancanëmaquë nanpirin ii' ya'huëtarinquëma'. Pancai' no'pa quëran pipirinso pochin cancanëmaquë ya'huërápon. Yosë quiricanënquë naporin, itërin.
39 Quisoso imapatëhua', Ispirito Santo ya'coancantarinpoa'. Ina yonquiaton, napotërin. Naporo' Quisoso co inápaquë pantayátërarinhuë'. Napoaton co Ispirito Santori piyapi'sa' noyá ya'coancanchátërarinhuë'. (Ina ya'coancantohuachinpoa', na'con catahuarinpoa' noya cancantacaso marë'. Ina quëran a'napitanta' Yosë anohuitarihua', tapon naporin.)
Nisha nisha yonquipiso'
40 Quisoso naporinso' natanahuatona', nisha nisha yonquipi.
—Tëhuënchachin isoso' pënëntona'pi ninarëhuaso', topi.
41 —Cristo mini tënahuë, tënin a'naquën.
—Co inahuë' nimara. Cristo naporini co Cariria parti quëran huë'itonhuë'. 42 ¿Co'ta “Tapico' shiin ni'ton, ina ninanonënquë chachin nasitapon? Pirinquë nasitapon,” tënin Yosë quiricanënquë, topi a'naquëonta'.
43 Ina pochin ninontatona', nisha nisha yonquipi. 44 A'naquëninta' tashinan pëiquë po'mocaiso marë' yamápirinahuë', co mápihuë'.
Hua'ano'sa' co natëpisohuë'
45 Ina marë' ponisiaro'sa' nani a'papi. Hua'ano'sari chachin a'papirinahuë', topinan huënantapi.
—¿Onpoatomata' co manamahuë'? itopi.
46 —¡Co insonta' ina pochin a'chinchininhuë'! itopi.
47 Ina quëran parisioro'sari itapona':
—Nani nonpintërinquëma' ni'ton, ¿canpitanta' natërama' pa'? 48 Ni'cochi. Co inso hua'ano'sari tëranta' ina natërinhuë'. Parisioro'sacointa' co natëraihuë'. 49 Topinan piyapi'sariachin natëpirinahuë', inapitaso' co Moisësë pënëntërinso' nitotopihuë' ni'ton, Yosëri ana'intarin, tënai, itopi.
50 Nicotimonta' inaquë ya'huërin, i'huapo' tashi' Quisoso nicapon pa'ninso'. Inanta' cotio hua'an ni'ton, itapon:
51 —Moisësë pënëntërinso' natërëhua'. Nani pënëninpoa'. “Ama topinan quëran ana'intocosohuë'. No'tëquën nitotaquë huarë' ana'intacaso' ya'huërin,” tënin. Napoaton canpoanta' Quisoso a'chininso' natahuan'. Naporinsonta' nitotahua'. Co topinan quëran ana'intacaso' ya'huërinhuë', tënahuë, itërin.
52 —¿Quëmanta' Cariria parti quëran huë'nan? Yosë quiricanën nontëquë'. Pënëntona'pi co onporonta' Cariria quëran huëcaponhuë', itopi.
Oshahuana'pi sha'huirapipiso'
[ 53 Ina quëran piyapi'sa' yanquëërahuatona', ya'huëpi'pa' paantapi.