8
Quisososo nipirinhuë' Oriposë panënquë pa'nin. Tahuëririnquë tashiramiachin Yosë chinotopiso pëiquë paantarin. Na'a piyapi'sa' huë'pi ina natanacaiso marë'. Inaquë huënsërahuaton, a'chinapirinhuë', Cotio maistro'sa', parisioro'sa', inapita huëcatona', a'na sanapi quëpi. So'yahuan nipirinhuë', nisha quëmapiri ichihuë'ërin. Nani quënanpi ni'ton, masahuatona', Quisosoquë quëpi. Sanapi huancánachin ahuanirahuatona', Quisoso itapona':
—Maistro, iso sanapi so'yahuan nipirinhuë', nisha quëmapiri ichihuë'ërin, quënanai. Iráca Moisësë pënëninpoa'. “Monshihuanpisopita na'piquë të'yaratoma', tëpaco',” tënin. ¿Ma'ta' tënan quëma ipora? ¿Tëpa'ii ti? itopi.
Quisoso atëhuërahuatona' sha'huirapicaiso marë' natanapi. Quisososo nipirinhuë' i'chorahuaton, imirin quëran no'paquë ninshitarin.
—¿Ma'ta' onpochii? Sha'huitocoi, itantahuachinara, huaniantarin.
—Noyahua'. Insonquëma tëranta' co pi'pian tëranta' oshahuanpatamahuë', inari'ton na'piquë të'yarain, itërin.
Ina quëran i'choantarahuaton, no'paquë ninshitaantarin. Ina natanahuatona', a'naya a'naya pa'pi. Mashoro'sa'ton pa'pi. Ina quëran a'naya a'naya pa'pi. Ya'ipiya pa'pachinara, sanapiíchin huaniárin. 10 Quisoso huaniantarahuaton, itapon:
—¿Inso huachi, imoya, quëmapi'sa' yaana'intërinënquënso'? ¿Co huachi yaana'intërinënquënhuë'? itërin.
11 —Nani pa'pi Sinioro, itërin.
—Co carinquëonta' yaana'intëranquënhuë'. Paaton, ama huachi aquëtë' oshahuaantaquësohuë'. Noya niquë huachi, itërin. Napotohuachina, pa'nin.]
Quisoso a'pintërinpoaso'
12 Ina quëran piyapi'sa' a'chintantarin.
—Caso' a'pintatë pochin nicato, ya'ipi piyapi'sa' no'tëquën anitotarahuë. Imapatamaco, co huachi tashinan pochin cancantaramahuë'. Tahuëri pochin cancantarama'. Ina pochin cancantohuatama', Yosë nohuitatoma' nanpimiatarama'. 13 Parisioro'sari natanahuatona', itapona':
—Quëmaora yonquinën quëran naporan. Co natëca'huainquënso' ya'huërinhuë', itopi.
14 —Caora yonquinëhuë quëran napopirahuë', tëhuënchachin no'tëquën nonahuë. Intohua quëransona o'marahuëso' nitotërahuë. A'na tahuëri inatohua chachin panantarahuë. Casáchin ina nitotërahuë. Canpitaso nipirinhuë' co nitotëramahuë'. Napoaton natëcamacoso' ya'huërin. 15 Canpitaso' piyapi'sa' inahuara yonquipiso pochin napoonin yonquirapitomaco sha'huirama'. Caso nipirinhuë', co insonta ina pochin yonquirapito sha'huirahuë'. 16 Sha'huihuatëraso napoaponahuë', no'tëquën sha'huirahuë. Co casáchin sha'huirahuë'. Tatahuënta' ina pochachin yonquiaton sha'huitarinquëma'. Ina a'paimarinco. 17 Moisësë pënëntërinso' ya'huëtërinquëma'. Inaquë iráca ninshitërin. “A'na piyapiáchin sha'huihuachina, nonpiámara. Nipirinhuë', cato' piyapi inachachin sha'huihuachina', naporo huarë' natëtacaso' ya'huërin,” tënin. 18 Carinquëma' nani sha'huitaranquëma'. Tatahuënta' inachachin anitotarinquëma'. Ina a'paimarinco, itërin Quisosori.
19 —¿Insëquëta' tataparin? itopi.
—Canpitaso' co ina nohuitëramahuë'. Canta' co tëhuënchachin nohuitëramacohuë'. Nohuitëramaco naporini, tatahuënta' nohuichitomahuë', itërin.
20 Yosë chinotopiso pëiquë a'chintaton, napotërin. Coriqui cacon notënanquë a'chintarin. Yosë nohuanton, co chiminacaso' naniyatërarinhuë'. Napoaton co insoari tëranta' maninhuë'.
Quisoso pa'miatarinso'
21 Ina quëran itantarin:
—A'na tahuëri pa'miatarahuë. Naporo' yonípiramacohuënta', co quënanaramacohuë'. Oshanëmarë'quëma chachin chiminarama'. Insëquësona pa'pato, co canpitaso' nanitaramahuë' pacacamaso', itërin. 22 Ina natanahuatona', cotioro'sa' ninontopi.
—¿Ma'ta' tapon naporin? “Insëquësona pa'pato, co nanitaramahuë' pacacamaso',” itërinpoa'. ¿Yanitëpamara ti? nitopi.
23 —Canpitaso' isoro'paquë ya'huatoma', a'napita piyapi'sa pochin yonquirama'. Caso nipirinhuë' inápa quëran o'marahuë ni'to, Yosë pochin yonquirahuë. 24 Napoaton napotëranquëma'. Caso iráca quëran huarë' ya'huato, ya'huëmiatarahuë. Co natëhuatamacohuë', oshanëmarë'quëma chachin chiminarama', itërin.
25 Napohuachina:
—¿Inquënta' quëmaso'? itopi.
—Nani iráca quëran huarë' sha'huitëranquëma'. Ca inaco tënahuë. 26 Canpitaso co noyahuë' ninama ni'ton, na'con sha'huita'huanquëmaso ya'huërin. A'paimarincoso' no'tëquënáchin nonin. Ina sha'huitohuachincora natanato, ina chachin sha'huitaranquëma', tënin.
27 Tata Yosë tapon naporinso' co nitotopihuë'.
28 —Yosë quëran quëmapico niporahuë', corosëquë achinpiarinaco. Naporo huarë' ca ya'huëmiatarahuëso' nohuitaramaco. Naporahuaton: “Tëhuënchachin co inaora yonquinën quëran a'chininhuë'. Pa'pini a'chintërinso chachin a'chinin,” tosarama'. 29 Tatahuë a'paimarinco ni'ton, ca'taninco. Ina nohuantërinsoráchin no'tëquën natërahuë ni'ton, co patarincohuë', itërin.
30 Itohuachina, na'a piyapi'sari “No'tëquën nontërinpoa',” ta'tona', natëpi.
Sopairi camairinso'
31 Ina quëran nasha imarinsopita itantarin:
—Carinquëma' a'chintëranquëmaso' noya natëhuatama', noya imasaramaco. 32 Imamiatohuatamaco, no'tëquën yonquiarama'. Co insonta' camaiarinquëmahuë', itërin.
33 —Quiyaso' Apraan shinpitacoi. Co onporonta' a'napita camairinacoihuë'. ¿Onpoatonta': “Co insonta' camaiarinquëmahuë',” itërancoi? itopi.
34 —No'tëquën itëranquëma'. Co noyahuë' nipatama', sopai hua'an camaiarinquëma'. Piyapinënpita pochin nisarama'. Co canpitaora nanitaramahuë' oshanëma' naniantamaso'. Sopai camaihuachinquëma', co noyahuë' nisarama'. 35 Ni'co'. Patron ya'huërinquë piyapinën co ya'huëmiatërinhuë'. Patronëni nohuantohuachina, ocoiantarin. Hui'ninso nipirinhuë' ya'huëmiatarin. 36 Yosë hui'ninco ni'to, catahuahuatënquëma', cha'ësarama'. Co huachi insonta' camaiantarinquëmahuë'. 37 Canpitaso' Apraan shinpitanquëma' nipomarahuë', yatëparamaco. A'chintopiranquëmahuë', nonahuëso' co yanatëramahuë'. 38 Tatahuë anitotërincoso' natëto sha'huitaranquëma'. Canpitaso nipirinhuë', ma'sona tatanëma pochin nininso' camaihuachinquëmara, natërama', itërin Quisosori.
39 —Apraan mini quiyaso tatanëhuëi, itopi.
—Apraan pochin cancantërama' naporini, ina pochin noya niitomahuë'. 40 Yosë anitotërincoso chachin no'tëquën sha'huitopiranquëmahuë', yatëparamaco. Apraanso' co ina pochin yonquirinhuë'. Yosë nanamën noya natërin. 41 Canpitaso nipirinhuë' tatanëma pochin nininso' nonanama', itërin.
—Co quiyaso' ma'papia'huaro'sacoihuë'. Yosë chachin tatanëhuëi. Inasáchin natërai, itaantapi.
42 Napotohuachinara:
—Yosëso' tatanëma' naporini, nosoro'itomacohuë'. Yosë quëran o'marahuë. Co caora nohuanto, o'marahuë'. Yosë a'paimarinco. 43 A'chintopiranquëmahuë', ¿onpoatomata' co natanamacohuë'? Co natëtochináchinhuë' cancantërama' ni'ton, co nanitëramahuë' natanamacoso' tënahuë. 44 Sopai hua'an mini tataparinquëmaso'. Ina pochin cancantatoma', inasáchin natëarama'. Iráca quëran huarë' piyapi'sa' tëpana'pi inaso'. Co no'tëquën nitononinhuë' ni'ton, co pi'pisha tëranta' natëcaso' ya'huërinhuë'. Pa'pi nonpintë' inaso'. Inachin, nonpinacasoráchin cancantërin. Ina nohuanton, nonpinë'. 45 No'tëquën pënënanquëma' ni'ton, co yanatëramacohuë'. 46 ¿Inquëmata' nanitërama' no'tëquën sha'huirapiamacoso'? “Co noyahuë' nicaton, oshahuanan,” itohuatamaco, nonpinarama'. Caso' no'tëquën nontaranquëma', nipirinhuë', ¿onpoatomata' co natëramacohuë'? tënahuë. 47 Yosë piyapinënpita ina nanamën noya natanpi. Canpitaso nipirinhuë' co Yosë piyapinënquëmahuë' ni'ton, co yanatanamahuë', itaantarin Quisosori.
Co'huara Apraan nasichatërasohuë', Quisoso ya'huërinso'
48 Ina natanahuatona' hua'ano'sari itantapi:
—¿Co'ta quëmaso' Samaria piyapinquën? tënai. “Sopai ya'coancantërinquën ni'ton, hua'yantëran,” topatëira, no'tëquën napotërainquën, itopi.
49 —Co sopai ya'coancantërincohuë'. Tatahuë noya nicato natërahuë. Canpitaso nipirinhuë' nocanatomaco, pinoramaco. 50 Co noya ni'piramacohuë', co ina yonquirahuë'. Yosëso' noya ni'ninco. Inaso' coisë pochin nicaton, no'tëquënáchin yonquirin. 51 No'tëquën itaranquëma'. Natëhuatamaco, co chiminaramahuë', itërin Quisosori.
52 —Sopai mini nani ya'coancantërinquën. Co huachi yonquiranhuë'. Apraan nani chiminin. Pënëntona'piro'santa' chiminpi anta'. Quëmaso nipirinhuë': “Natëhuatamaco, co chiminaramahuë',” itërancoi. 53 Tata Apraan, pënëntona'piro'sa', inapita chiminpi. ¿Inapita quëran quëmaso' chini chiníquën nanantëran ti? ¿In pochinta' cancantaton, naporan? itaantapi cotioro'sari.
54 —Casáchin “Noyaco,” tënahuë naporini, topinan quëran napo'itohuë'. Nipirinhuë', Tata Yosë noya ni'ninco. Canpitanta': “Ina chinotërai,” tënamaso'. 55 Co inaso' nohuitopiramahuë', caso' nohuitërahuë. Ya'ipi noninso' natërahuë. “Co nohuitërahuë',” tënahuë naporini, canpita pochachin canta' nonpiintohuë'. 56 Tata Apraan yonquirinco. “A'na tahuëri Yosëri a'paimarinso' o'mararin,” ta'ton, noya cancantërin. Nani ni'ninco ni'ton, noya cancantërin, itërin Quisosori.
57 —Co quëmaso' a'natërápo shonca pi'ipichátëraponahuë', ¿Apraan ni'nan ti? itopi.
58 —No'tëquën sha'huitëranquëma'. Co'huara Apraan nasichatërasohuë', caso' ya'huárahuë, itërin.
59 Ina quëran na'piro'sa' masahuatona', yatë'yarapi. Quisososo nipirinhuë' na'pirahuaton, Yosë chinotopiso pëi quëran pipirin.