9
Somaraya anoyatërinso'
Quisoso pa'sahuaton, a'na quëmapi quënanconin, somaraya nininso'. Hua'huatërin quëran huarë' co manta' ni'tërinhuë'. Ca'tano'sanënpitacoi imarai ni'ton, quiyanta' ni'nai.
—¿Onpoatonta' Maistro iso quëmapi somaraya nasitërin? ¿Inaora oshanën marë' nica? ¿A'shin, pa'pin, inapita oshanëna marë' nica? Sha'huitocoi nitochii, itërai.
—Co inso oshanën marë' ina pochin nasitërinhuë'. Yosë nohuanton, ina pochin hua'huatërin. Anoyatacaso marë' naporin. Piyapi'sa' ni'pachina', na'con na'con Yosë yonquiapi. “Ma noyacha Yosëso' nanitaparin paya,” tosapi. Ipora chachin catahuarahuë. Yosë natëto, ina marë' sacatarahuë. Co hua'qui' isoro'paquë ya'huarëhuahuë'. A'na tahuëriáchin pochin ya'huërëhua'. Shiarahuaton tashihuachin, co huachi nanitarihuahuë' ma'sha nicacaso'. Isoro'paquë ya'huasoco, a'pintërinso pochin ya'ipi piyapi'sa' no'tëquën anitotërahuë, itërincoi.
Ina quëran no'paquë ipirahuaton, ashipirotërin. Ina quëran ina masahuaton, somaraya pashirayatërin.
—Paaton Siroiquë nipa'morayaquë', itërin. Siroiso': “A'parinso',” tapon naporin.
Itohuachina, pa'nin. Inaquë nipa'morayahuachina, noya ni'tërin. Noya ni'tahuaton, ya'huërin'pa' pa'nin huachi. Ya'cariya ya'huëpisopitari quënanahuatona', pa'yanpi. Nani hua'qui' huënsëaton, coriqui ma'patërin. Somaraya ni'ton, topinan quëtopi. Napoaton na'a piyapi'sari nohuitopi. Inapitari quënanahuatona', ninontopi.
—¿Isona quëmapi i'hua coriqui ma'patërinso' ti? nitopi.
—Ina mini, tënin a'naquën.
—Ina pochin ya'nopirinhuë' co inahuë' topiraihuë', topi a'naquëonta'.
—Ca mini, co nishacohuë', tënin quëmapiso'.
10 —¿Onporahuatonta' iporaso' noya ni'tëran? itopi.
11 —A'na quëmapi Quisoso itopiso' no'pa ipitahuaton, shipiro' ninin quëran, pashirayatërinco. Ina quëran sha'huitërinco: “Paaton Siroiquë nipa'morayaquë',” itërinco. Inaquë pa'sahuato, nipa'morayahuatëra, ni'tërahuë, itërin.
12 —¿Intohuata' ipora inaso'? itopi.
—Ahuën. Co caso' nitotërahuë', tënin.
Hua'ano'sari natanpiso'
13 Napohuachina, Parisioro'sataquë quëpapi. 14 Chinoto tahuëri nipirinhuë' Quisosori no'pa ipitahuaton, shipiro nininquë pashirayatahuaton, anoyarayatërin ni'ton, inaquë quëpapi. 15 Parisioro'sari quënanahuatona', itopi:
—¿Onpotahuatënquënta' anoyarayatërinquën? itopi.
—Shipiroquë pashirayatërinco. Nipa'morayarahuatëra, noya ni'tërahuë, itërin.
16 —Ni'quëchi. Chinoto tahuëri nipirinhuë', co Quisoso chinotërinhuë'. Napoaton co Yosë quëran o'marinhuë', topi a'naquën.
—¿Onporahuatonta' nipachin nanitërin somaraya a'naroáchin anoyatacaso'? Oshahuan naporini, co nanitapaitonhuë', topi a'naquëonta'. Nisha nisha yonquipi. 17 Napoaton quëmapi itantapona':
—Nani anoyarayatërinquën ni'quëhuarë', ¿ma'ta' quëma yonquiran? itopi.
—Yosëri acorin pënëntacaso marë' tënahuë, itërin.
18 Hua'ano'saso nipirinhuë' co natëpihuë'. “Iso quëmapi co somaraya hua'huataponahuë', nonpiámara,” topi. Napoaton a'shin, pa'pin, inapita amatopi natanacaiso marë'. 19-20 Huë'pachinara, natanpi:
—¿Iso' hui'nan, somaraya hua'huatërinso'? itopi. Itohuachinara:
—Ina mini hui'nahuë. Somaraya hua'huatërin, itërin.
—¿Onporahuatonta' iporaso' noya ni'tërin? itopi.
21 —Co quiyaso' nitotëraihuë'. ¿Incariso' anoyarayatomara? Nani mashotërin. Ina natanco' sha'huichinquëma', tënin pa'pin.
22 Cotio hua'ano'sa' të'huataton, napotërin. I'hua chachin hua'ano'sa capini ninontopi Quisoso imarinsopita ana'intacaiso marë'. “Quisososo' Cristo chachin,” topachina', ocoia'ahua'. Ocoihuatëhua', co huachi nanitapihuë' niyontonpiso pëiquë huëcacaiso', nitopi. 23 Napoaton: “Nani mashotërin. Ina natanco',” itërin pa'pini.
24 Ina quëran hui'nin amatantapi.
—Yosë ni'sarinquën ni'quëhuarë', no'tëquën sha'huitocoi. Quisososo' co noyahuë' ni'ton, oshahuanin, tënai, itopi.
25 —Ahuën. Oshahuamara. Co ina nitotërahuë'. Nipirinhuë', anoyarayatërinco. I'hua co manta' quënantopirahuë', nani noya ni'tërahuë. Inaíchin nitotërahuë, itërin.
26 —¿Ma'ta' onpotahuatënquën, anoyarayatërinquën? itaantapi.
27 —Nani sha'huitopiranquëmahuë', co yanatëramacohuë'. ¿Onpoatomata' naquëranchin yanatantaramaco? ¿Canpitanta' Quisoso yaimarama' ti? itërin.
28 Napohuachina, chiníquën no'huipi.
—Quëmari imasaran. Co quiyaso' nohuantëraihuë'. Moisësë imarai. 29 Yosëri iráca Moisësë nontërin. Quisososo nipirinhuë' intohua quëranso' huë'mara. Co nitotëraihuë', itopi.
30 —¡Ma'pitacha tënama paya! Intohuaransona huë'ninso canpitaso co nitotopiramahuë', caso' anoyarayatërinco. 31 Oshahuano'sari Yosë nontohuachina, co natanatonhuë', co catahuarinhuë'. Nipirinhuë', Yosë chinotohuatëhua', noya natëhuatëhua', natanarinpoa'. Ina nitotërëhua'. 32 Somaraya hua'huatohuachina, co onporonta' anoyarayatochinpihuë'. 33 Co Yosë quëran o'marinhuë' naporini, co anoyarayachitoncohuë', tënahuë, itërin.
34 —Quëmaso' hua'huatapon quëran huarë' oshahuanaponahuë', ¿yaa'chintërancoi ti? itopi. Ina quëran ocoirahuatona', a'papi huachi.
Somaraya pochin nipiso'
35 Hua'ano'sari ocoirinso' natantahuaton, Quisoso pa'nin yonípon. Quënanconahuaton, itërin:
—Quëmapi Yosë quëran o'marinso' ¿natëran ti? itërin.
36 —¿Inta' Sinioro inaso'? Yanatëpirahuë', itërin.
37 —Nani ni'nanco. Ca mini, nontaranquënso', itërin.
38 —Natëranquën Sinioro, itahuaton, isonin quëran Quisoso chinotërin. 39 Napotohuachina, Quisosori itërin:
—Isoro'paquë o'marahuë piyapi'sa' no'tëquën sha'huita'huaso marë'. Somarayaro'sa nipisopita anoyarayatarahuë. Napoaponahuë': “Quiyaso noya ni'tërai topisopitaso', asomarayatë pochin nitarahuë,” itërin.
40 A'naquën parisioro'sa' inaquë huanirahuatona', Quisoso natanapi.
—¿Napoahuarë quiyanta somarayacoi? itopi.
41 —Somarayanquëma naporini, co oshahuaintomahuë'. Nipirinhuë', “co quiyaso somarayacoihuë',” tënamaso marë' oshahuanama'. Ina marë' Yosë ana'intarinquëma', itërin.