11
Nasaro chimininso'
1-2 Pitaniaquë a'na cania'pi ya'huërin, Nasaro itopiso'. Cato' oshinpita ya'huëtërin, Maria, Marta inapita itopiso'. Ina Maria a'na tahuëri Quisoso pa'morantëarin. Hua'sai' pa'ton nininsoquë pa'morantërahuaton, ainën quëran amirantërarin. Co'huara inapoyátërasohuë', yo'in chiníquën caniorin. Caniohuachina, oshinpitari piyapi a'papi Quisoso sha'huitacaso marë':
—Nosororanso' Sinioro, chiníquën caniorin. Huëcaton ni'quiquë', itërin.
Ina natanahuaton, ca'tano'sanënpita itapon:
—Tëhuënchachin yo'in chiníquën canioponahuë', co chiminacaso marë' caniorinhuë'. Noyatohuachin, na'a piyapi'sari nicatona', na'con na'con Yosë yonquiapi. “Ma noyacha Yosëso' ni'ton, anoyatërin paya,” tosapi. Canta' ina hui'ninco ni'ton, noya ni'sarinaco. Ina marë' caniorin, itërin.
Nasaro, Marta, Maria, inapita pa'pi nosororin. Napoaponahuë', Nasaro caniorinso' natantaponahuë', cato' tahuëri inaquë chachin i'huataantarin. Ina quëran ca'tano'sanënpitacoi itaponcoi:
—Huëco' iyaro'sa' Cotia parti paanta'ahua', itërincoi.
—I'huamiáchin Maistro, inaquë ya'huëpisopita tëpainënquënso marë' na'piquë yatë'yarapirinënquënhuë', ¿inatohua chachin yapaantaran ti? itërai.
Napotohuatoira, Quisoso itaponcoi:
—Shonca cato' ora quëran i'huarin. Tahuëri iratohuatëra, co i'parëhuë'. Noya quënantatë', noya pa'në'. 10 Tashiso nipirinhuë' iratohuatëra, i'parë'. Capa a'pininso' ni'ton, i'parë', itërincoi.
11 Ina quëran itaantarincoi:
—Iya Nasaro huë'ërin. Nipirinhuë', paato ochinanconapo, itërincoi.
12 —Huë'ërin ni'quëhuarë' Sinioro, noyatapon, itërai.
13 Topinan huë'ërin, topiraihuë'. Nani chimininso' nitotaton, naporin. 14 Napoaton no'tëquën sha'huitërincoi:
—Nasaro nani chiminin. 15 I'huara aquëtëran co paatorahuë', co anoyatërahuë'. Canpita na'con na'con natëamacoso marë' isëquë ninarahuë. Inaso' noya tënahuë. Iporaso nipirinhuë', huëco' inatohua' pa'ahua', itërincoi.
16 —Huëco' iyaro'sa' pa'ahua' canpoanta' inarë'quënpoa' chiminacaso marë', itërincoi Tomasë, catopia'hua nininso'.
Quisosori ananpitaantacaso' yonquirinso'
17 Napotohuachincoira, Pitaniaquë pa'nai. Inaquë canconpiraihuë', nani Nasaro chiminin quënanconai. Nani catapini tahuëri na'pi naninquë ya'huërin. 18 Pitaniaso' Quirosarin ya'cariya ya'huërin. Cara quiromitro pochin aquërin. 19 Na'a cotioro'sa' nani huë'pi Marta, Maria, inapita achinicancanapona'. Yo'ina' chimininso marë' nontapi ama aquëtë' sëtacaiso marëhuë'. 20 “Quisoso nani huë'sarin,” topachinara, Marta pa'nin nacapiapon. Mariaso nipirinhuë' pëinënquë ya'huarin. 21 Quisoso nacapirahuaton, Martari itapon:
—I'hua Sinioro isëquë ya'huëran naporini, co yo'yohuë chimiintonhuë'. 22 Chiminpirinhuë', natëranquën Sinioro. Ma'sona Yosë nipatan, acotarinquën, tënahuë, itërin.
23 —Yo'yoparin nanpiantararin, itërin Quisosori.
24 —Nanpiantacaso tahuëri nanihuachin, nanpiantararin, nitotërahuë, tënin Marta.
25 —Cari ananpitaantarahuë. Casáchin nanpicaso' quëtërahuë. Insopitasona natëhuachinaco, chiminaponaraihuë', nanpiantarapi. 26 Natërinacosopita chiminpachina', co parisitomiatapihuë'. Co onporonta' ta'huantapihuë'. No'tëquën nontaranquën. ¿Natëranco ti? itërin Quisosori.
27 —Natëranquën mini Sinioro. Tëhuënchachin quëmaso' Cristo. Yosë hui'ninquën. Isoro'paquë a'paimarinquënso', itërin.
Quisoso na'nërinso'
28 Ina tosahuaton, Marta pa'nin cain sha'huitapon. Canconahuaton, sacaro quëran sha'huitërin.
—Nani Maistro huë'nin. Yanontërinquën, itërin.
29 Ina natanahuaton, Maria a'naroáchin huanirahuaton, nontapon pa'nin. 30 Quisososo' co ninanoquë canshatërarinhuë'. Martari nacapirinquë quëparitërin. 31 Maria manorahuachina, cotioro'sa' huë'pisopitari ni'sapi. “Na'pi naninquë na'nëapon pa'samara,” ta'tona' imapi.
32 Mariaso' Quisosoquë canconahuaton, nantën pirayan isonconin.
—I'hua Sinioro isëquë ya'huëran naporini, yo'yohuë co chimiintonhuë', itërin.
33 Ina tosahuaton, na'nërárin. Cotioro'santa' na'nërápi. Ina ni'sahuaton, Quisoso chiníquën sëtaton, co napion cancantërin. 34 —¿Insëquëta' po'mopi? itërin.
—Huëquë' Sinioro ni'quiquë', itopi.
35 Quisosonta' na'nërin. 36 Ina ni'sahuatona', cotioro'sa' nitapona':
—Ni'co'. Na'nërin anta'. Pa'pi nosororin inarinta', itopi.
37 —Somaraya a'naroáchin anoyarayatërin ni'quëhuarë', ¿ina nohuanton Nasaronta co chimiintonhuë' nimara ti? topi a'naquën.
Nasaro ananpitaantarinso'
38 Quisoso sëtaton, na'pi naninquë Nasaro po'mopiquë pa'nin. Pancara'piquë nani pa'copitopi.
39 —Na'pi chi'huincaco', itërin Quisosori.
—Co', Sinioro. Nani anarotarin. Nani catapini tahuëritërin, itërin oshini, Marta itopiso'.
40 —Ama imoya ina pochin yonquiquësohuë'. Yosë ya'ipiya nanitaparin. Natëhuatanco, Yosë nóya nininso' ni'saran, itërin. 41 Ina quëran na'pi chi'huincatopi. Quisoso inápaquë në'pëtahuaton, Yosë nontërin:
—Nani Tata nontëranquën catahuancoso marë'. Natanatonco, catahuaranco mini. Ina marë' “Yosparinquën,” itëranquën. 42 Nani tahuëri natanatonco, catahuaranco noya nica'huaso marë'. Quëma chachin isoro'paquë a'paimaranco. Caso' nitotopirahuë', isopitaso' co nitotopihuë'. Inapita natëinacoso marë' a'ninquëchin nontaranquën, tënin.
43 Ina tosahuaton, chimipi chiníquën itapon:
—¡Iya Nasaro, pipirahuaton huëquë'! itërin.
44 Napotohuachina, chimipi nanpiantarahuaton, pipirin. Pa'on, imirin, inapita në'mëtërinquë ya'ipi so'pinpinan pipirin. Ya'pirionta' panioquë tonporayatopinan. Cotioro'sa' inachintopiso' ni'ton, ina pochin po'mopi.
—I'quiritoco' pa'in, itërin Quisosori. Napotohuachina, i'quiritopi.
Quisoso macacaiso marë' chinotopiso'
(Mateo 26.1-5; Marcos 14.1-2; Lucas 22.1-2)
45 Cotioro'sa' huë'pisopitanta' ni'pi. Ananpitaantarinso' ni'sahuatona', na'a natëpi. “Tëhuënchachin Yosëri catahuarin ni'ton, naporin,” topi. 46 A'naquënso nipirinhuë' paatona', parisioro'sa' sha'huitonpi. 47 Ina natanahuatona', parisioro'sa', corto hua'ano'sa', inapita napopianáchin yonquiatona', ya'ipi cotio hua'ano'sa' ayontonpi ninontacaiso marë'.
—¿Ma'ta' onpotahua'? Ina quëmapi na'a piyapi'sa' a'naroáchin anoyatarin. Iporanta' a'na piyapi chiminpirinhuë', ananpitaantarin. “Yosëri chachin catahuarin,” topi. 48 Tananpitohuatëhua', ya'ipi piyapi'sari natërapi. Napohuachina', Noma copirno no'huitaton, sontaro'sa' a'paiarin. Huë'pachina', Yosë chinotërëhuaso pëi' ohuatahuatona', ya'ipi cotioro'sanpoa' ata'huantarinënpoa' nimara, nitopi.
49 Ina quëran a'na corto hua'an Caihuasë itopisoari nontërin. Naporo pi'iquë inaso', chini chiníquën nanantërin. Inaso huanirahuaton, tapon:
—Canpitaso' co manta' nitotëramahuë'. 50 Chiminacaso' ya'huërin, tënahuë. Ama ya'ipinpoa' chiminacaso marëhuë' ina chimi'in. Ina noya noya canpoa marë', itërin.
51 Napoaponahuë', co inaora yonquinën quëran naporinhuë'. Corto hua'an ni'ton, Yosë nohuanton, ninorin. Tëhuënchachin Quisoso cotioro'sa marë' chiminarin. 52 Nipirinhuë', co cotioro'sa marëáchin chiminarinhuë'. Ya'ipi piyapi'sa' ya'huërënamën chiminarin. Natëhuachina', Yosëri hui'ninpita pochin ni'sarin. A'naquën aquë ya'huëpirinahuë', imapachina', a'na huëntoíchin pochin nisapi. 53 Naporo tahuëri quëran huarë' cotio hua'ano'sa' yonquipi Quisoso tëpacaiso marë'.
54 Napoaton Quisoso co huachi nohuantërinhuë' a'ninquëchin cotio ninanoro'saquë paacaso'. Inotëro parti pirayan paaton, Iprainquë yacapatarin. Inaquë ca'tano'sanënpitacointa' yacapatonai.
55 Pascoa tahuëri naniriahuachina, na'a piyapi'sa' Quirosarinquë pa'pi. Co'huara Pascoa naniyátërasohuë', Yosë chinotopiso pëiquë pa'pi. “Moisësë camaitërinso' nipatëhua', Yosë noya ni'sarinpoa',” ta'tona', pa'pi. 56 Inatohua' pa'sahuatona', Quisoso yonisápi. Chinotopiso pëiquë ya'conahuatona', ninontápi.
—Pascoa na'huëcaso marë' ¿Quisoso huëcapon to? topi a'naquën.
57 Corto hua'ano'sa', parisioro'sa', inapitaso' nani piyapi'sa' sha'huitopi: “Quisoso quënanpatama', sha'huitocoi maii,” itopi. Tashinan pëiquë po'mocaiso marë' napotopi.