12
Hua'saiquë oporantëtërinso'
(Mateo 26.6-13; Marcos 14.3-9)
Saota tahuëri pahuanarin Pascoa nanicaso'. Naporo' Quisoso Pitaniaquë paantarin. Inaquë Nasaro ya'huërin, ananpitaantarinso'. Inaquë canconpatëira, ya'huëhuano'sa' amatërinacoi ca'pata'huaiso marë'. Quisoso nosoroatona', napopi. Martaso' cosharo' o'huinarin. Nasaronta' inaquë coshatarin. Naporo' Mariaso' a'na potiria pa'ton hua'sai' ya'huërinquë manin. Inaquë Quisoso nantëquën pashirantëtërin. Ina quëran ainën quëran amirantërin. Ya'ipi pëi' pimoanahuanin. Cotasë Iscariotiso nipirinhuë', co noyahuë' ni'nin. Inaso' Quisoso ca'tanaponahuë', yasha'huirapirin.
—¿Onpoatonta' iso hua'sai' chiniarin? Pa'anin naporini, cara pasa tahuëri sacatërëso marë' canarëso pochin coriqui canaitonhuë'. Sa'ahuaro'santa' quëchitonhuë', tënin Cotasë.
Nipirinhuë', co sa'ahuaro'sa' yonquiaton naporinhuë'. Yaihuataton, naporin. Inari chachin coriqui tanpanantë' a'pairin ni'ton, pi'pian pi'pian ihuatarin. Napopirinhuë', Quisosori itërin:
—Iso sanapi tananpitëquë'. Noya napotarinco. Chimina'huaso' yonquiaton, pashirantëtërinco pa'pitinacoso marë'. Nani tahuëri sa'ahuaro'saso' ya'huërarin. Caso nipirinhuë', co isëquë ya'huëmiatarahuë', itërin.
Nasaronta' yatëpapiso'
Quisoso Pitaniaquë ya'huëaso', na'a cotioro'sa' natantopi. Ina natantahuatona', huë'pi Quisoso nicapona'. Nasaronta' yani'pi. Quisosori ananpitaantarin ni'ton, yani'pi. 10-11 Ananpitaantarinso marë' na'aya'pi co huachi cotio hua'ano'sa' yanatëpihuë'. Inapita a'porahuatona', Quisoso imasapi. Napoaton hua'ano'sari yonquipi Nasaronta' tëpacaiso marë'.
Quirosarinquë canconinso'
(Mateo 21.1-11; Marcos 11.1-11; Lucas 19.28-40)
12 Hua'huayátërahuë piyapi'sa' Quirosarinquë pa'sapi. Pascoa na'huëcaiso marë' inatohua' pa'sapi. Tahuëririnquë Quisosonta' inatohua chachin pa'sarin. Ina natantahuatona', 13 mërëmë pochin nininso' mapi. Ina quëran nacapiapona' pa'sapi. Pa'yatatona', chiníquën itapona':
—¡Nicha'ëcoi Tata Yosë! ¡Ma noyacha Quisososo paya! ¡Quëmari chachin chiníquën nanan quëtëran! ¡Quëma nohuanton, israiro'sacoi hua'anëntarincoi! tosapi.
14 Mora quënanconahuaton, ina aipi Quisoso huënsërin. Iráca Yosë quiricanënquë, pënëntona'pi ninshitërin Quirosarinquë ya'huëpisopita nitotacaiso marë'.
15 “Quirosarinquë ya'huëramasopita, ama pa'yancosohuë'.
Ni'co'. Hua'anëma' huë'sarin. Mora hui'napishin aipi huënsëriarin.
Inaquë ya'mitahuaton huë'sarin,” tënin ninshitaton.
16 Yosë quiricanën quëran ninorin. Ca'tano'sanënpitacoiso nipirinhuë', co ina yonquiraihuë'. Quisoso nanpiantahuachina, naporo huarë' yonquirai. “Mora aipi chachin huënsërahuaton, Quirosarinquë huë'nin,” tënai.
17 Nasaro ananpitaantarinso' ni'pisopita sha'huirápi. “Tëhuënchachin chiminpirinhuë', catapini tahuëri quëran Quisosori ananpitaantarin. Po'mopi quëran përarin quiyari ni'nai,” tosapi. 18 Ina marë' notohuaro' piyapi'sa' Quisoso nacapiapona' pa'pi. 19 Natanahuatona', parisioro'sa' ninontopi.
—Topinan quëran pënënpirëhuahuë', co piyapi'sa' pi'pisha tëranta' natërinënpoahuë'. ¡Ni'cochi! ¡Na'con na'con piyapi'sa' Quisoso imasapi! nitopi ninontatona'.
Cricoro'sari Quisoso yanontopiso'
20 A'naquën Crico piyapi'santa' Quirosarinquë huë'pi. Nisha piyapi niponahuë', Yosë yonquiapi anta'. Niyontonpiso tahuëri ni'ton, Yosë chinotacaiso marë' huë'pi. 21 Quisoso yanohuitatona', Pinipi nontiipi. Pinipiso' Pitsaitaquë ya'huërin, Cariria parti ya'huërinso'.
—Quiyanta' iyasha Quisoso yanohuitopiraihuë', itopi.
22 Ina natanahuaton, Antërisë sha'huitonin. Naporahuaton, cato chachin paatona', Quisoso sha'huitonpi. 23 Natanahuaton, itërin:
—Noya iyaro'sapa'. Nani tahuëri nanirin huachi. Yosë quëran quëmapico ni'to, chiminapo. Ina quëran na'a piyapi'sa' noya ni'sarinaco. 24 No'tëquën sha'huitëranquëma'. Tricoraya pochin ninin. Co sha'patërahuë', co na'arinhuë'. A'naíchin nisárin. Napoaponahuë', sha'patëra, chiminin pochin niponahuë', papotohuachina, na'a nitërin. 25 Canpitanta' isoro'paquë ya'huërinsopitaráchin yonquihuatama', topinan quëran nanpiarama'. Nipirinhuë', Yosë na'con na'con yonquihuatama', ina nohuitatoma' noya nisarama'. Canpitaora nohuantëramasoáchin naniantohuatama', a'na tahuëri inápaquë nanpimiatontarama'. 26 Nohuantërahuëso' yanipatama', ca pochin cancantatoma' imaco. Insëquësona pa'pato, piyapinëhuëpita imasarinaco. Inquëma tëranta' ca marë' sacatohuatama', Yosë noya ni'sarinquëma', itërin Quisosori.
Chiminacaso' ninorinso'
27 Ina quëran itaantarin: “Iporaso' sëtochinachin cancantërahuë. ¿Ma'ta' Yosë ichi? tënahuë, yonquiato. Co parisita'huaso' nohuantopirahuë', ‘Catahuaco Tata ama parisichisohuë',’ co itarahuë'. Chimina'huaso marë' o'marahuë,” itahuaton, Yosë itapon: 28 “Catahuaco Tata nohuantëranso nii. Ina quëran piyapi'sa' nóya ni'sarinënquën,” itërin, Yosë nontaton. Itohuachina, inápa quëran Yosëri itërin: “Nani catahuaranquën. Nohuantërahuëso ninan ni'ton, piyapi'sa' nóya ni'ninaco. Iporaso' catahuaantaranquën nohuantërahuëso nicacaso marë'. Napoaton noya noya ni'sarinaco,” itërin Yosëri.
29 Piyapi'sa' natanahuatona', ninontopi. “Huirátarin,” topi a'naquën.
—Co huirahuë'. Anquëniri nontërin nimara, topi a'naquëonta'.
30 Napohuachinara, Quisosori itërin:
—Co ca marë' inápa quëran nontërincohuë'. Canpita natëamacoso marë' nontërinco, natanama'. 31 Iporaso' co natëpisopitahuë' no'huiarinaco ni'ton, ana'intacaso' ya'huërin huachi. Hua'qui' sopairi piyapi'sa' camaipirinhuë', cari minsërahuato, ocoiarahuë. 32 Co hua'quiya quëranhuë' inápaquë achinpiarinaco. Ina quëran nisha nisha piyapi'sa' imasarinaco, itërin.
33 “Corosëquë chachin chiminapo,” tapon naporin. 34 Ina quëran nataninsopitari itapona':
—Cristo nanpimiatarin. Co onporonta' chimianinhuë', tënai. Yosë quiricanënquë naporin, nontërai. Quëmaso nipirinhuë' nisha nonan. “Yosë quëran quëmapico niporahuë', inápaquë achinpiarinaco,” tënan. ¿Onpoatonta' naporan? ¿Ma quëmapinquënta' quëmaso'? itopi.
35 —Iporáchin tahuëri pochin a'pintaranquëma'. Co huachi hua'qui' ya'huapohuë'. A'pininso pochin no'tëquën anitotëranquëma'. Anitotohuatënquëma', noya nico'. Ni'cona tashinan pochin cancantotama'. Tashinanquë iratohuatëra, chihuërë'. 36 Carinquëma' a'pintaranquëma'. Co'huara pa'shantatërasocohuë', natëco. Natëhuatamaco, canpitanta' tahuëri pochin cancantarama', itërin.
Ina tosahuaton, pa'nin. Co huachi a'ninquëchin iratërinhuë'.
Tanshirëso pochin cancantopisopita
37 Nani na'a piyapi'sa' a'naroáchin anoyatërin. Cosharo' ana'atërin. Yosë pochin nininso' nicaponaraihuë', co yanatëpihuë'. 38 Iráca Isaiasë pënëntaton, tapon:
“Nani a'chintopiraihuë', Sinioro. Quëma nohuanton,
sacai' nininso' nani a'notopiraihuë'.
Na'con na'con piyapi'sa' co natërapihuë',” tënin.
39 No'tëquën ninorin. Napoaton co nanitopihuë' natëtacaiso'. Isaiasë chachin itantarin:
40 “Yosëri tananpitërin ni'ton, tanshirëso pochin cancantatona',
co natëtochináchinhuë' cancantopi.
Hua'qui' co yanatëpihuë' ni'ton, napotërin.
Noya ni'pi naporini, quënanchitonahuë'.
Noya natanpi naporini, natëchitonahuë'.
Imarinaco naporini, anoyacancanchitohuë',” tënin.
41 Iráca co'huara Quisoso isoro'paquë huë'shamátërasohuë', Isaiasëri hua'narëso pochin quënanin. Quisososo' Yosë pochachin nóya ni'ton, ina yonquiaton, naporin.
42 Napoaponahuë', na'amiachin cotioro'sa' hua'ano'sanënpitarë chachin natëpi. Napopirinahuë', parisioro'sa' të'huatatona', co a'ninquëchin sha'huipihuë'. “Niyontonpiso pëiro'sa quëran ocoihuachinënpoa',” ta'tona', ta'tápi. 43 Yosëáchin pa'yatacaiso nipirinhuë', piyapi'sari pa'yatacaiso' na'con na'con nohuantatona napopi.
Co Quisoso a'chininso' natëhuachinahuë', ana'intacaso' ya'huërinso'
44 Ina quëran Quisosori chiníquën nonaton, a'chintantarin ya'ipiya natanacaiso marë'. “No'tëquën a'chintëranquëma'. Natëhuatamaco, co casáchin natëaramacohuë'. Tata Yosënta' natëarama anta'. Ina a'paimarinco. 45 Ca nohuitohuatamaco, Yosënta' nohuitarama'. 46 Carinquëma' a'pintëranquëma'. Imapatamaco, co tashinan pochin cancantaramahuë'. Tahuëri pochin cancantarama'. Ina marë' isoro'paquë o'marahuë. 47 A'naquëma' natanpiramacohuë', co natëramacohuë'. Co natëhuatamacohuë', co carima' ana'intaranquëmahuë'. Co ina marë' o'marahuë'. Piyapi'sa' nicha'ëca'huaso marë' o'marahuë. 48 Co nohuantohuatamacohuë', a'chintëranquëmasonta' co natëhuatamahuë', canpitaora tëhuënëmaquë nina'intarama'. Nonahuëso chachin co natëramahuë' ni'ton, ayaro' tahuëri na'intarinquëma'. 49 Co caora yonquinëhuë quëran a'chinahuë'. Tata Yosë sha'huitërinco nani ma'sha a'china'huaso'. 50 Yosë a'chininso' imapatama', ina nohuitatoma' nanpimiatarama huachi, tënahuë. Sha'huitohuachincora, inachachin carinquëmanta' sha'huitaranquëma',” itërin.