20
Quisoso nanpiantarinso'
(Mateo 28.1-10; Marcos 16.1-8; Lucas 24.1-12)
Tomio tahuëri nipachina, tashiyachin Maria Mactarina pa'nin Quisoso po'mopiquë nicapon. Co noya tahuëriyátërasohuë', canconin. Canconahuaton ni'pirinhuë', na'pi pa'copitopiso' chi'huincapinan quënanconin. “Quisoso nonën nani quëpapi,” ta'ton, ta'aquirin. Canquirahuaton, Simon Pitroro'coi sha'huitiirincoi.
—¡Sinioro nonën po'mopi quëran, nani quëpapi! Intohuaso' quëpapiso' co nitotërahuë', itiirincoi.
Napotohuachincoira, na'pi nanin'pa' pa'nai. Napopianachin ta'apiraihuë', Pitro na'huëtërarahuato, ca'ton canconahuë. Monshorahuato, nëhuëconahuë. Morinquë so'pinpisoachin quënanconahuë. Nipirinhuë', co ya'conahuë'. Ca piquëran Simon Pitro canconahuaton, ya'conin. Morin Quisoso so'pinpiso' ni'conin anta'. Në'mëtë' so'pinayapisonta' quënanin. Inaso' nisha quëhuëánin. Inanta' so'pinpinan. Ina quëran canta' ya'conahuë. Në'mëtë' so'pinpiso' ni'sahuato, natërahuë. “Tëhuënchachin Quisoso nanpiantarin,” tënahuë. Yosë quiricanënquë iráca ninshitatona': “Nanpiantararin,” topirinahuë', co yonquiyátëraraihuë'. 10 Nani ni'patëira, ya'huërai'pa' paantarai.
Maria Mactarina ya'notërinso'
(Marcos 16.9-11)
11 Mariaso nipirinhuë' huëantarahuaton, Quisoso po'mopiso' aipiran huaniquiantarin. Chiníquën na'nërárin. Na'nëárin quëran monshorin na'pi naninquë nëhuëcaso marë'. 12 Nëhuëpirinhuë', cato' anquëniro'sa' quënanin, huiríchin a'mopiso'. Quisoso nonën acopiquë huënsëapi. A'na' motën quëran huënsëarin. A'nanta' nantën parti quëran huënsëarin.
13 —¿Onpoatonta' na'nëaran? itërin anquëniri.
—Sinioronëhuë nonën nani quëpapi. Intohuaso' quëpapiso' co nitotërahuë', itërin.
14 Tahuërëtahuaton, Quisoso chachin quënanaponahuë', co nohuitërinhuë'.
15 —¿Onpoatonta' imoya na'nëaran? ¿Inta' yonisaran? itërin Quisosori. Mariaso napoaponahuë': “Sacatona'pi ta'ma',” tëcaton:
—Quëmari imoya Quisoso nonën quëpahuatan, sha'huitoco maconta'i, itërin.
16 —¡Maria! itërin Quisosori. Tahuërëtahuaton, nohuitërin huachi. Inaora nananquë nontaton;
—¡Raponi! itërin. Maistro tapon naporin.
17 —A'poco imoya. Co tatahuë ya'huërin'pa' pantayátërarahuë'. Apira paaton, iyahuëpita pochin ni'nahuësopita sha'huitonquë': “Yosë ya'huërin'pa' panantarahuë. Inaso': ‘Tata,’ itato chinotërahuë. Canpitanta' imaramaco ni'ton, ‘Tata,’ itatoma' chinotërama', tënin Quisoso, itonquë',” itërin.
18 Ina natanahuaton, Maria paaton, itaponcoi: “¡Sinioro chachin nani ni'nahuë!” itiirincoi. Ya'ipi sha'huitërinso chachin sha'huitërincoi.
Ca'tano'sanënpitacoi ya'notaantarincoiso'
(Mateo 28.16-20; Marcos 16.14-18; Lucas 24.36-39)
19 Naporo' tahuëri Tomio tahuëri. Tashihuachina, pëiquë ya'huarai. Cotioro'sa' të'huatatoi, ya'coana noyá oncotopiraihuë', Quisoso a'nanaya huancánachin ya'notatoncoi:
—Tashita iyaro'sa'. Sano cancantoco', itërincoi.
20 Itahuatoncoi, imirin a'notërincoi. Nininpitëonta' a'notërincoi. Ohuanpiso' ni'nai. Sinioro chachin ni'sahuatoi, “Ina mini,” ta'toi, nóya cancantërai.
21 —Sano cancantoco' iyaro'sa'. Tatahuë a'parincoso pochachin canpitanta' a'paaranquëma' piyapi'sa' a'chintacamaso marë', itërincoi.
22 Ina quëran pihuirahuaton,
—Ispirito Santo ya'coancanchinquëma huachi. Ina catahuarinquëma' no'tëquën pënëntacamaso'. 23 Insosona natëhuachinquëma', “Oshanën iyasha Yosë inquitarinquën,” itoco'. Inquitarin mini. Nipirinhuë', co yanatëhuachinquëmahuë', “Co oshanën iyasha inquitarinquënhuë',” itoco'. Tëhuënchachin co inquitarinhuë', itërincoi. Itahuatoncoi, pa'nin.
Tomasëri quënanaton, natërinso'
24 Naporo' shoncayáchincoi ya'huërai. Tomasëso' co ya'huërinhuë'. Inaso': “Catopia'hua,” itopi. 25 Quisoso quënanahuatoi, Tomasë sha'huitonai:
—Sinioro ni'nai, itopiraihuë', co yanatërincoihuë'.
—Imirin ohuantopiso' nicato së'huata huarë', nininpitëonta' ohuantopiso' së'huata huarë', natëarahuë', itërincoi Tomasë.
26 Posa tahuëri quëran niyontoantahuatoira, Tomasënta' inaquë nisarin. Naquëranchin ya'coana noya oncotaantapiraihuë'. Quisoso a'naroáchin huancánachin ya'noantarahuaton:
—Tashita iyaro'sa'. Sano cancantoco', itërincoi.
27 Ina quëran anquirahuaton, Tomasë itërin:
—Imirahuë iyasha nicaton, së'huaquë'. Nininpitëhuënta' së'huatoco. Ama huachi nisha nisha yonquiquësohuë'. Natëco huachi, itërin.
28 —¡Quëma mini Sinioronëhuënquën! Natëranquën. Yosënëhuënquën ni'ton, chinotaranquën, itërin Tomasëri.
29 —Ni'nanco ni'ton iyasha, natëranco. A'napitaso' co nicaponaracohuë', natëarinaco. Inapitaso' noya noya cancantapi, itërin Quisosori.
Ma'marësona iso quirica ninshitërahuëso'
30 Quisoso nani ma'sha Yosë pochin ninin piyapi'sari natëcaiso marë'. Ca'tano'sanënpitacoi ni'piraihuë', co ya'ipiya isëquë ninshitëranquëmahuë'. 31 Iso quiricaquë ninshitërahuësopitaso', Quisoso natëcamaso marë' ninshitërahuë: “Inaso' tëhuënchachin Cristo, Yosë hui'nin. Inari a'paimarinso',” ta'toma', ina imaco huachi. Imapatama', Yosë nohuitatoma' nanpimiatarama'.