21
Yonsanquë ya'notantarincoiso'
Ina quëran Tipiriasë sono' yonsanquë Quisoso ya'notantarincoi. Ni'naiso' sha'huichinquëma'. Inaquë canchisë ya'picoi nisarai. A'naso' Simon Pitro. A'nanta' Tomasë, catopia'hua itopiso'. A'nanta' Natanino, Canaquë ya'huërinso'. Sipitio hui'ninpitacointa' ya'huërai. A'napitanta' Quisoso ca'tanpisopita, catoya'pi, inapitaro'coi canchisëcoi ya'huërai.
—Riti të'yatapo pa'sarahuë, itërincoi Simon Pitro.
—Pa'sarai quiyanta', itërai. Potiquë ya'conconahuatoi, pa'nai. Pa'piraihuë', ya'ipi tashi' riti të'yatopiraihuë', co manta' manaihuë'. Pi'i yapipirirahuaso', Quisoso yonsanquë huaniarin, ni'piraihuë', co nohuitëraihuë'.
—¿Co iyaro'sa', manta' manamahuë' ti? itërincoi.
—Co'chi manta' manaihuë paya, itërai.
—Inchinan quëran të'yatoco'. Inaquë tëhuënchinso' masarama', itërincoi. Ina quëran inchinan quëran të'yatohuatëira, notohuaro' sami manai. Na'a ni'ton, co nanitaparaihuë' oshica'huaiso'. Naporo' Sinioro nohuitërahuë huachi.
—Pasoso' Sinioro chachin, itërahuë Pitro.
Itohuatëra, i'nanpirapi sacatarin ni'ton, aipi a'morinso' a'naroáchin masahuaton, a'morin. Manorahuaton, i'quë niitërin. Quiyaso' potiquë pa'nai. Riti ohuararahuatoi, yonsai'pa' quëparai. Co aquëyahuë'. Pasa mitro pochin aquërinso'. Nonshiconahuatoi, pën quënanconai. Inaquë sami chinsarin, ni'conai. Paonta' ya'huërin.
10 —Sami manamaso' caraya mamaco', itërincoi Quisoso.
11 Simon Pitro potiquë ya'conahuaton, riti yonsanquë oshirin. Pasa a'natërápo shonca cara sami ya'huërin, panca samisachin. Ina nápo' niponahuë', co riti oquirinhuë'.
12 —Huëco' iyaro'sa' coshatahua', itërincoi Quisoso. “¿Inquënta' quëmaso'?” co itapoirahuë', Sinioro nohuitërai. 13 Pan masahuaton, quëtërincoi. Saminta' quëtërincoi ca'nai.
14 Nanpiantarin piquëran nani cararo' ca'tano'sanënpitacoi quënanai.
Simon Pitro nontërinso'
15 Nani coshatohuatoira, Quisosori itërin:
—Iya Simon, ¿isopita quëran na'con na'con nosoromiatëranco ti? itërin.
—Nosororanquën Sinioro ina nitotëran, itërin.
—Imarinacosopita carniroa'huaro'sa pochin ni'nahuë. Patontahuato, co incariso' a'pairarinhuë'. Quëmari noya a'paiton, a'chintëquë', itërin. 16 Ina quëran itaantarin:
—¿Nosoromiatëranco ti? itërin.
—Nosororanquën mini, Sinioro, ina nitotëran, itantarin.
—Imarinacosopitaso', ohuicaro'sa pochin nipi ni'ton, a'paiquë' noya imamiachinaco, itërin. 17 Ina quëran naquëranchin itantarin:
—Iya Simon, ¿tëhuënchachin nosororanco ti? itantarin. Cararo' natanin ni'ton, Pitro sëtërin.
—Ya'ipi Sinioro nitotëran. Nosororanquën mini, ina nitotëran, itërin.
—Imarinacosopitaso', ohuicaro'sa pochin nipi ni'ton, noya a'paiquë'. 18 No'tëquën, iyasha, itaranquën. Quëmaso' hui'napitapon, quëmaora nohuanton, ma'sha ninan. Intohuaso' yapa'patana, nitaparahuaton, pa'nan. Nipirinhuë', a'na tahuëri mashotohuatan, ma'sha onpotarinënquën. Cato quëran chachin anquiran'so' tonpoarinënquën. Co nohuantopiranhuë', quëpararinënquën, itërin Pitro.
19 A'na tahuëri Yosë imarin ni'ton, inapotatona', tëparapi. Ina ni'pachina', na'a piyapi'sari Yosë nóya ni'sapi huachi. Ina ninoton, Quisoso naporin. Ina quëran:
—Imamiatoco iyasha, itërin.
Tiquinamënquë ninshitërahuëso'
20 I'hua coshatapoi, Quisoso pirayan coshatërahuë. Naporo' “¿Inta' Sinioro sha'huirapiarinquënso'?” itërahuë Pitro nitotacaso marë'. Iporaso' sono' yonsanquë Pitro tahuërërahuaton, quënaninco. 21 Quënanahuatonco, Quisoso itapon:
—Iso quëmapiso' Sinioro, ¿ma'ta' onpoapon? itërin Pitrori.
22 —¿Onpoatonta' iyasha, ina yonquiran? Nohuantohuato, o'maca'huaso tahuëri huarë' nanpihuachin, co ina quëmaso' yonquicamaso' ya'huërinhuë'. Quëma imaco, itërin.
23 Naporo quëran huarë' imapisopita ninontopi. “Inaso' co onporonta' chiminarinhuë',” nitopi. Quisososo nipirinhuë' co naporinhuë'. “Nohuantohuato, o'maca'huaso tahuëri huarë' nanpihuachin,” topachina, “co chiminaponhuë',” co tapon naporinhuë'.
24 Nani carinquëmaso' sha'huitëranquëma'. No'tëquën ninshitëranquëma'. Ya'ipiya nicatoi, nitotërai.
25 Na'con Quisoso a'chinin. Nani ma'sha ninin. Co insonta' nanitaparinhuë' ya'ipiya ninshitacaso'. Ina nápo' quirica ninshitërai naporini, co isoro'paquë tëranta' naniitonhuë', topirahuë'. Nani huachi.