2 Samuela
Yuwaa kirak Samuelarinee kuk kamanku anoo pakich kamanchintspa
¿Chakaja anoo yandarang?
Chakamasaja Samuelarinee kuk yandarangiya; nda yasakaniya. Israelchich tputs yandampan zapan taaranganaya. Uwshtisin uru yandarangana yuwaa Israelchich kurakawaa taarangana anootsi. Ashiriya, kirak mintam, mintam ashiru taarangiya. Apanllee kuk kamanipanitam kirakaa ashpatam yandaranganaya. Ashirucha, zapishparee, yuwamun Dapiyarini tsiparangu anumun minamari kirak yandaranganaya. Na in, Samuelarini kuku, tputs ichingarusin atanaya.
¿Chakaama yandarang?
Utaáchich waanpatatin yuwaa zitamin urkar taarangana anoo mbiztaruneepa atusin, Samuelarinee kuk yandaranganaya. Kiraksha kizpur tuwapeeru, chawpishtarangusin, tsimbunaam wayarangusin, natsha in kirakaa tsimbun taariya.
¿Mayaatseeja kamanik?
Na yuwari kamanku anoo kamanchintspa.
Kapitoro 1—4: Saularini tsiparangu, Saulsha maachirita waanshuchee kurakaam ínamaam kapung chinaranganaya. Itaru, Dapiyaatssha waantisin maachiri kurakaam ipusaranganaya.
Kapitoro 5—7: Siete masach tushiychu, Israelchich ichingarusin Dapiyaa chinarangusin, tachitaranganaya.
Kapitoro 7—10; Dapiy Israelchichee undarar ichingaru wamari kasirangiya. Yaktap Irusarinap naakchu, Irusarinshuchee kasirangitamta. Anush, Irusarinush waama pang' pangurangiya.
Kapitoro 11—25: Anush taar ashku, zapish Apanllee kajonarinee Irusarinap wayarangiya. Pangus pakich taspat panguyaru, anush wayarangiya. Itaru, uru Apanlleem pang' kapung pangumaam chinarangiya. Mach Moreyap, yap Apraham wipaa pachamaam machtarangu, anshutam Dapiy Apanlleem pang' pangumaam zandarangiya, Irusarinshu. Itaru Apanllsha, Shiy nuwaam pangumaam watsta. Watam shiy tputsee zapan pachayanllshawa. Iparish nuwaam pangoochparee. Shiyachchee urutamari kurak kasiru taamaam wayachima. Nuwaa itsinsaru tachitkusin, nuwsha urutamari istachima. Shiyashchee ayamtaati kapeetcheezi, Apanll tárangiya Dapiyaatsi.
Samuelarini kuzizimun yandarangu anu
1
Na kamanchintspa yuwaa Saularini tsipayaru, Dapiysha mazinarangu anootsi
Saularini tsiparamchu, Dapiy Amalekshuchee tputs zapan pachata sheeshinu, yusur pangup Siklakap waptam kanapeeshinu, tsimbun zar maachu, anush putam tuchparinishsha zar Saularini tiptsir yuwamand pachakaktarana anumand káyashinu, kizpur mang' mantsarangu, wamar izichim kamartaru, muchumunsha tsap wayaru, naatachu kusarangiya. Dapiyanungsha kuseeru, much tsapush timuchta ashirangiya. Dapiysha masharangu, ¿Yapsha káyashinsha? tárangu, uwshat Israelchich pachakatarana anumand káyashinuri, ningeem suwayashinina, tárangiya. Dapiysha, ¿Mayaatssha suwarangsha? Natu nuwaatssha kamaninda, tárangu, uwshat, Israelchicheetscha tputs Amalekshuch sundar zapan pachakatunusin, anoo punikuri, suwayashinina. Kurakaatstam Saulaa wipaptari Jonatanpatari pacharanganaya, tárangu. Dapiysha, ¿Tamasha itaru yasaksha yuwaa Saularinee, wipaptari pacharangana anootsee? tárangiya. Uwshat, Nuwaana parangina. Machip Guilbowap xiytat ashiranguri, yap nda chinari amb nap ashiranguri, Saulaa parangina, k'chirpunguriptini tushuwimchu anootsi. Undararshitisin anungaz pachapani atusin, kapaachumun pshiyrshini kamatamaamamsha tachitatar ashiranganaya. Uwshat anuritam uship natpunuyaru, nap ashirangu, nuwaatssha parangu, nuwangaz kuruzurangiya. Nuwshat ayu aturi kusaranguri, nuwaatsshat masharangu, ¿Shiy yapitsha? tárangu, nuwshat, Amalekshuchtana, tárangina. Ashiriya, uwshat nuwaa tárangiya. Kiyungcha kachiykachi. Naturi kchitaateena ashiritaa, shiyshat pchanda, tárangu, nuwshat napkuri kizpur wanguy parangina, 10 watam yusur waanaatsi m'chitpat kayungaranguwa. Ashirucha, ¿tamari ashim támach? túri, izuurusha pachayaruri kasarangina. Sheeruri, wayarangashee watutiyachee, pazusheetstam ashpari yaranguri, na ningshat shiyaam panati túri payutarana, tárangiya. 11 Dapiyshat, mishat muchchurtamsin anoo mazinarangusin, mang' mantsaksin, waanaatstisin wamar putayarusin izichiranganaya. 12 Kapung tanurangusin, kizpur mang' mantsaranganaya, Saulariningaz, mishat Jonatanariningaztamta. Mishat, Israelchichee wasundurur Apanllee ipusamarini zapan pacharangana anungaztam kapung mang' mantsarangusin, katungtsee mangurangusin, minum zar puranganaya. 13 Ashirangsin, anumun yusur Dapiy tsiyatssee kamanimapanee masharangiya. ¿Shiy zuwaa, yapichshasha? tárangu, uwshat, Nuw arapichtana Amalekshuchi tputsi, tárangiya. 14 Dapiyshat kapung tsiyatarangu, Itaru, ¿mayaamshat shiyshat yuwaa waana Apanll kurakaam ipusarangu anoo pacharangsha? tárangu, 15 Dapiy wasundururee kamachtarangiya. Natu, pachayarush ksangi, tárangu, sundarsha k'chirpungpa kayungarangu, izuuru pacharangiya. Anshat sundar pachakchu anush 16 Dapiyshat tsiyatarangu, Watam shaana, Nuwcha pacharangi, átshawa. Shiy Apanllee ipusamarini kurakaa pacharangush, shaanpatatarit tsipanish tuwapangcha. ¿Antaati mangutazini shiyaa pachakinee? tárangiya.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa Saularini tsipayaru, anoo Dapiysha mazinarangu anootsi.
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaatssha Dapiyarini Saulariningaz, mishat Jonatanariningaztam mang' mantsaku, yaseeku tanutantar ashirangu anootsi
17 Dapiyarini Saulariningaz, Jonatanangaztam kapung mang' mantsaku, yasiyastar ashirangiya. 18 Sheeru, tputseetssha kamachtarangiya. Nee yaseesshish Utaárinchicheemsha nlluranur tayaspatangtsa, tárangiya. Jasershat anoo tsiyatsis zurampatari yandayaru kasarangiya, yuwaa kapung mang' mantsarangana anootsi.
 
19 Ashiri Israelchichis mazinangtsa.
Na zar yuw kizpur kurak taarangu an machip tsap pacharanganaya.
Mishat, Israelchicheetstam zapantam pacharanganaya.
20 Ashiriya, anoo siysat Filistewshuchip watsapun Gadap,
mishat Askalonpitam kaman, kaman shirintspa,
iyaa nda mantsir tsiyatamaama.
Filistewshuch wizanur anoo mazinakchusin,
nda mang' ksamaama,
mishat yashingchichtam nda shambatkusin tsingá, tsingá ashimaama.
 
21 Mishat, machip Guilbowap tputs zapan tsiparangana amb,
nda sinamaam Apanll arap sinaa kapeetachpa. Watam amb kurakawtamsin,
mishat Saularintam tsiparangu xanxapshirineetsi anshuri kasaranguwa.
Undararshitisin nda kurakurtaru taamaam atusin, anumun iwaz tsarunpat katitar ashiranganawa.
 
22 Saularinaa, Jonatanarinaa,
uru kundarareetsis kasiyarus, mangis kis kanapurangsa.
Siyamari urutamari kizpuris tapazpanimunis m'chitaris,
k'chirpunguritamtis kurasinandari wayungunupat paxatarus,
sundarpat waratamapanpat pachakaktangat ashirangsa.
Itaru, siyaa kurakaatstaatis tputs pacharanganaya.
 
23 Saularinaa, Jonatanarinaa,
siyapa kapungtaa chinataruni,
ipunarus taarangus, natshat ipunaritamtis tsiparangsa.
Yungan ashirus mikeerus kusta sheerus, tputsee pachata, pachata ashtaris.
Ashkus, siyamari tputsee kasikus,
kuwitsam ashirus taarangsa.
 
24 Ashiriya, siysat Israelchichis kizis,
Saulariningazini tanungints,
watam kizpur kurak wamar wanasirimash kurakurtamamash kamartamba ashtaruwa.
Watunirimun wing oroopat siritam wayarangasheem kamartamba ashtaruwa.
25 Kizpureetstaa kurak tapazish pacharanganaya.
Jonatanarineetsshat ambitam machip tsap pacharanganaya.
 
26 Jonatanarinaa, nuw shiyangaz kapunguri mangi mantsakina,
watam shiyapat kis ipunaranguni,
zuwanllpazini ashiruni taaranganiwa.
¿Shiy wanipaja nuwaa istarangish?
Shiy nuwaa kapung chinarangush,
kizpur wanasir nuwaa ksutarangsha.
¿Nitaati kizanaa amb ashiru chiyaa chinatareeja?
Itaru, shiyshat anoo kánuru kapung nuwaa chinarangsha.
27 ¿Tamashat shiy kizpurimunataatish,
shiy tapazish tsiparangsha?
Ashirangush, k'chirpungurimshitish ichipamaw tamutamur ashkiya,
 
ántar ashirangiya Dapiyarini Saularingazini, mishat Jonatanaringaztam tanuku.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa Dapiyarini tanuku, wayas yaseeku ántar ashirangu anootsi.