2
Dapiyarini Utaáchcheem kurakaam kinarangu anootsshat kamanchintspa
Anumun zapish Dapiyarini Apanllee masharangiya. Apaa, ¿tamacheezi? ¿Waptamtazuwa Utaáp yakat naachinawa? tárangu, Apanllsha, Ashiri naangsi, tárangiya. Dapiyshat, Apaa, ¿yapeeja naachi? tárangu, Apanllsha, Hebronap tsap naatacha, tárangiya. Dapiyshat anuritam wizanll tsimbunari, Ahinowam Jesreelshuchee kiz yamarangu an, mishat mashindoo Nambalarinee wizanll Karmelshuchee kiz Abigayila sur yamarangu anpatatam naataranganaya. Mishat, wipunasheetstam yuw waanaatsi kizpur ksutamapaneew taarangana, anootstam ichingaru maachiritpatari machtarangiya. Ashirangu, Hebronapshat yakat taaranganaya. Anumunshat Utaáchichshat tputs anshutam tsiyatamaam kusaranganaya. Kuseersin, Dapiyaa Utaáchcheem urkar ipusaranganaya.
Anush Dapiy tsiyatssee yusur mazinarangiya. Natunaa tsiparee Saularinee yakat Galaadshuch tputs Jabeschich mapurangsintanda, mang táranganaya. Dapiyshat anoo mazinarangu, tsiyatssee tputsish zanganirangiya. Zuwaa yungparangtishcha, yuwamand tsiparee Saularinee kapung chinarangush mapurangish, anumand uru Apanll shiyaa kapungtam chinachiya. Apanllpa shiyaa mangeetsish p'tseerangiya. Na nimand Apanll shiyaa kapungshapari chinachiya; taarasheetstamtish urutamari wanasir ksutchiya. Nuwshat yuwamand ashirangish anumand shiyaa kapungtam chinakina. Siyaa uru nuw ksutchina. Siy kurakaris Saularini tsiparangitaatiya, itaru siysat kizpurtangtsa; sambaytarintspa. Nuw siyaa ksutchintspa. Watam nuwaa Utaáchich tputs kurakaam na ipuseenllinawa, tárangiya.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa Dapiy Utaáchcheem kurak kinarangu anootsi.