2
Tputssha tsap Utaáp kanapeeshinusin, ichingarusin yaptam zitaminarini sirútama taarangana ambtam kanapuranganaya.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa Israelchich waptam Irusarinap kanapumaam chinarangana anootsi.