3
Kamanchintspa yuwaa Apanlleem pang' pangumaam chtarangana anootsi
Irusarinash kuseersin, pangurangusin, mazareemsha mzarangitamsin, 7 tsup tarawaztarangusin, iwaparanganaya. Ashirangsin anush, Na pzaya. Irusarinush shaniyeeni, tárangusin, ichingarusin Irusarinap naataranganaya. Ashiri anush apanllpansha urkar Josuey, Josadak wipa, apanllpanee ichingaru kuruzurangu, Ashiri natu, Apanlleem tazumaam kayateeni chineetsini muchimaama, Josuey tárangiya. Apanllpansha ichingarusin, mishat yakat Irusarinshuch kurak, Sorobabela sura, Sálatiela wipa, maachiritpatatamta, Apanlleem tazumaam kayatamaam chtaranganaya. Yuwaa Móysisarini Apanll wamachtash kamanirangu, anuritam tuminumaam, chinootstam Apanlleem muchimaam zandaranganaya. Minshuch tputs, nda Utaáchich, Irusarinnung watsirit taarangana, anootssha Utaáchich puniranganaya. Itaru ashiritaa, tarawaztaranganaya. Apanlleem tazumaam yuwashutam sirútama wayarangana anshutam wayaranganaya. Anoo iwaparangusin, Apanlleem muchiranganaya. Puturi, mishat pukamchitam muchiranganaya. Mishat, zar yuwash masharpa tambtarangana ansha tsup tatsamoorangu, tputssha ichingarusin shambatamaam shaniyaranganaya. Apanllee kamachtamarini tuminurangsin, apanllpansha wakaraa, mishat opeejaatstam puturit pachat, pukamachsha pachat ashiranganaya. Anumunsha, kaneesich tsup tututkachu anushsha shambatkusin, Apanlleem yusur ashparitam wakaraa pacharanganaya. Mishat, yuwash Apanlleetssha wappari támaam shaniyarangtamsin, anushsha ashparitam wakaraa, misha opeejaatstam pacharanganaya. Tputs waantari zandarangsin, arangeem Apanlleem maachta panaranganaya. Ashiri ndaturita Apanlleem pang' pangursin, uru Apanlleem tazumaam kayataranganaya. Sheersin, anush chínootssha muchiranganaya. Tsup Octubrish kaneeschiri yáyaru, anush Apanlleem muchimaam chtaranganaya. Apanlleem pang' pangumaam tatsamoorangu, ashiri pangumpaneetssha, misha karpinterootstam kuruzurangsin, tsiyatarangsin, Tarawuztakchis anoom kurik tuwapchintspa, táranganaya.
Mishat, Tirshuchee, mishat Sidonshucheetstam tputs karipanaa yushindamaam kamachtaranganaya, watam kurak Síru, shingints, táranguwa. Katungatspa, vinpa, mishat wayungunpatatam, tuwapchintspa, táranganaya. Ashiri uwshtisin, Ayu, tárangusin, machip Libanup naatarangsin, karipanaa katspayarusin, marish kung yushindaranganaya, patussishu yakat Jopshu.
Ashiri Apanlleem pang' pangumaam chtarangusin, yuwamun tputs Irusarinap kanapurangana, anumun minum masach tushiyramachu, anumunsha tsimbunatam tsup anush Apanlleem pang' pangumaam chtaranganaya. Sorobabela, Sálatiel wipa, mishat Josuey, Josadak wipa, apanllpanpatatam, Leviychichpatatam yuwatamsin tputs Irusarinush shaneerana, anshuchtam ichingarusin tarawaztamaam chtaranganaya. Ashiri Leviychich tputs, yuwanandari wachina masachirini veintimunari yaru, an tarawzipanee ksutamaam kamachtaranganaya. Itaru, kaapaneeritana kurak tuchip taaranganaya. Apanllpan urkar Josuey, mishat Kadmira, Leviychich tputs, mishat Henadad Leviychichtam tputs, ichingurusin wipaptari, zoonllpa, washunanda tarawzipanee ksutaranganaya. 10 Ashiri pangumpansha tsapoo wantsush ktseeyarusin, patuzinazeem patumbich tinam zapan pashuchuranganaya. Sheersin, iwaparangusin, tputssha mang' ksaksin shambataranganaya.
Apanllpansha urkar wamari wanasirimshee kamartarangu, wakaraa wits yáyaru, puu puu tárangana, anoo tputssha mazinayarusin, kusarteersin, ichingarusin Apanllee ungirtarangana. Leviychich, yasimpan Asafarinchich tputs, tamburaa yáyarusin, tamburtaksin, Apanllee mang' kis shambatkusin yaseeranganaya. Yuwaa kurak Dapiyarini Asafarinchichee sirútama yasimaam kamachtarangu, anoo yaseeranganaya. 11 Tputs ichingarusin Apanllee yaseeranganaya. Yaseeksin,
 
Wappari, Apaa. Shiy kizpur wanasirtishcha.
Israelchicheetsini kizpur chinaksha.
Nda iyaa mbizaksha.
Urutamari chinaksha.
 
Amb yaseeksin, atusin zamamtar ashiranganaya. Apanllee Taarashipani kis ungirtaranganaya, watam Apanlleem pang' pangumaam chtaranganawa. 12 Kizpur wachinawa tputsi, yuw sirútama nllurtama Apanllee pang' parangana, anshatssin tanuranganaya, watam kaneesichsha pangumaam chtaranganawa. Apanllpan wachina, Leviychichtam, mishat tputs ichingarusin wachinawa tanuranganaya. Anpuritam zar ichingurusin zamangaranganaya, mang' ksaksina. 13 Wachinaw tputs zapan tanuksin, mishat tputs zapantam mang' ksaksin yasiyastar ashirangsin, zamangarangana. ¿Chak tanuka? ¿Chak yaseeka? tputs tárangitaatssin itaru, yasamaam pinasaranganaya. Washunandari tputs zapan tanuksin, yaseeksin, Jay, jay, atusin, kapung zamangaranganaya. Arapchitaa tputs anoo mazinarangitamsinaya, watam arap kimaranguwa.
Apanlleem pang' pangumaam chtarangana anoo kamaneena.