Gálatasshcheema
Wasina pakich kamanchinllpa yuwaa Papororini Gálatasshcheem yandarangu anootsi
Papororini Isusoo kuk tayaspatamaam chtarangu, Gálatasap tsap naatarangiya. Anush tayaspatarangu, zapan tputs mangoonarangana Isusootsi kuku. Itaru, Papor waptam Ántiyukap kanapurangu, Utaáshuchsha tputs ushimun kusarangana. Uwshtisin Gálatashchee piyari tayapstarangana. Mishat, Paporootstam yutarit tsiyatarangana. Isusoo kuk tayapstamana tayapstarangitaatssin, itaru waanaatsi wanutsi ktsupamaam kapung tayapstarangitamta. Mishat, Apanllee kamachtamarini payumaam tayapstarangitamsina. Gálatassha tputs anoo mazinarangusin, Zurakparee. Anoo payumaam waritaktamta, tárangusin, Utaáshuchish kuk tachitarangana. Papororinsha anoo mazinarangu, mang' kapung mantsarangu, kirakaa yandarangiya Gálatashcheema tputsi.
Yuwaa Papororini Gálatasshcheem tputs yandarangu anoo kamanchinllpa:
A. 1.1-5: ¿Tamarimsa, siyaa? Isuschishis. Apanll nuwaa ipusarangiya waanaatsee kuk tayapstamaama. Ashiriya, nuwaa kuki mazinangtsa.
B. 1.6-10: Síru Isusoo kuk mangoonarangus, itaru, ¿mayaamshtaja nllitaritaa k'kuz na mazinaksa?
C. 1.11--2.21: Tputseeja nuwaa tayaspatarang; Isus waana nuwaa tayaspatarangiya. Sheeru, zapish Isussha wipunash, Shiy waptacha tayaspataksha, tárangana nuwaatsi.
D. 3.1--5.1: Isusumunari kuk Apanll chiyaa istakiya.
E. 5.2-12: Mishat, nutseetsich ktsupkachuch, anu istakitamtaja Apanlleema. Itaru, tputseetssha chinakchuch, anoo Apanll kis napkiya.
F. 5.13--6.10: Apanll siyaa waama wip ínarangu, ashiriy saanpatatis chinakus istangtsa. Apanllush Wani ttsamoongtsa.
G. 6.11-18: Nutseetsich ktsupkitaatich, Apanlleem nda istakiya. Nduntaatiya ktsupkuch, istakitamtaja. Minamari chiyaa istakiya Apanlleem wip kinakich anu. Ashiriy nllitaritaa chinarintspa.
Na wapparee tina.
Tárangiya Papororini.
Paporini Gálatasshcheem yandarangiya
1
Nuw Papori siyaam Gálatasshcheemis Isuschicheemis yandakina
1-2 ¿Tamarimsa, Gálatasshchis? ¿taaris?
Nuw siyaa kizpur chinakina. Isuschich tputs yuw nish nuwapa taakana an siyaa ichinguru chinaktamanaya. Na kirakaa siyaam yandayaruri, siyap tsap Gálatasap zanganchintspa. Nuw Paportana suri. Isusoo kuk tayaspatampantana. Isus, Apanll Wip nuwaa kamachtarangiya waanaatsi kuk tayaspatamaama. Tputseeja nuwaa kamachtarang, nduni; Apanlltanda, iy Aparini, nuwaa kamachtarangiya. Napa Apanll watatam Isusoo ituyamarangu antam watatamta nuwaa kamachtarangiya. Ashiri Aparini siyaa wanasiri napchintsa; mangooz mapiymash siyaam panachtamparee tina. Iysha kurakarini, Isusu siyaam ashchitamparee tina. Watam iyaa tapachindaku Yashingush tatutsiranguwa. Naturit in tputs ichinguru Yashingush tachitkitaatssin, itaru Isusshat iyaa tatutsirangiya. Aparini waana zandku, iyaam ashkiya. Ashirucha, iyaa ashku anoom Apanlleetssha urutamari wanasireem ínayani tiniya.
Mazinangtsa nuwaa k'kina
Siyamun tsiyatsis mazinaranguri, antaati nuw siyaa ambind ashkana ateezi. ¿Mayaamsha Isusoo kuk musásiri kasaksa? tina. Watam Apanll Isusumun siyaa waana tiptsireem ínaranguwa. Isus siyaa kizpur chinaku, siyaam tsiparanguwa. Ashiri ¿mayaamsha nllitaritaa k'kuz chinarangsa? Nitaati min k'kuz tatutsimapan taareeja, nduni. Itaru, tputs siyaa yutarit tayaspatakana; siyaa tamamarpakanaya. Siyaa waneeksin, Isusoo kuk nllitaritam ínamaam zandkana. Mazinangtsa, nuw siyaa nda wapta Isusoo kuk kamankuri, Apanllsha nuwaa sumasip kapeetchiya. Apanlltaatiya wasundurur siyaa nllitari k'kuz kamankinaariya, Apanllsha anoo kapeetchitamtaya. Ashirucha, yuwari sirú tachitarangis anuri payungtsa; nllitari k'kuz payurintspa, tina. Sirú nuw siyaa waneeranguri, natsha yusur watatam tayuschintspa; wanichintspa. Piyartachee k'kuz mazinarintspa atina. Tputs siyaa nllitaritaa k'kuz tayaspatakinaari ashiru, Apanllshat sumasip kapeetchiya átana. 10 Antaati áti anoo nuwaanaats ungirtapi ateezi, nda. Apanlleetsimari chinakuri atina. Tputsim nuwaa kis napanda atinaareena ashiru, Isusoo kuk izuuru payumaam pinasakina. Itaru, Isus nuwaa kis chinapanda aturi, itsinsaru tayaspatakina. Ashirucha, k'kuzee nllitarita payurintspa, nuw siyaa tina.
Ashiri Isuschichis nuwaa mazinangandama. Nuw siyaa izuuru kamanchintspa yuw Apanll nuwaa tayaspatampaneem ínarangu anootsi
11 ¿Nitaati nuw tputseetseeja kuk tayapstaki? dancha. Nuwsha Isusootsimari kuk tayapstakina. 12 Mishat, antaati tputseetseeja kuk payuri, nduni. Nda tputs nuwaa tayaspatarangu, itaru Isus waana nuwaa tayaspatarangiya waanaatsi kuku.
13 Nuwamun tsiyatssee mazinarangpasa. Mazinangtsa; Sirú ndatuma Isusoo mangoonchuri, nuw kizpur Utaáshuchimuntana. Móysisarineetsi kuk tapachindapi aturi, Isus kuk izuuru pastap aturi, Isuschichee kiyung yacharangtana kizpuri. Nda pakchiyam kiyung yacharangina; minumtiyam nda katuchimaam zandarangina. 14 ¡Maya! Utaáshuchee zitaminarineetsini kizpur chinarangina. Utaáshuchee kanungas nuwamari kasirangi Móysisarinee kuk mangoonamaama. Nuwamari kapunguri Utaáshuchee kuk payurangina.
15 Itaru, Apanll waana zandarangu, nuwaa Isusoo kuk tayaspatampaneem ínchinllpa, tárangiya. Nduma nllurtachuri, nuwangaz chinarangiya.* Jeremiyasa 1.5 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta. Ashirucha, wachinaranguri, nuwaa nayanirangu, kamachtarangiya Wipaa kuk tayaspatamaama. Waana zandarangu ashirangiya atina. 16 Ashirangu, waana Apanll nuwaa mangi Wipaa kuk p'tseerangiya mangoonamaama. Sheeru, arapchish tputs tayaspatashini; tárangiya nuwaatsi. Apanll waana nuwaa mangeetsi p'tseerangu, ashiriya nuwsha nda tputsee masharangi; Isusoo kuk tayaspatanda nda, tárangina. 17 Isusootstaa wipunashi sirapcheetstaa nduntam masharangi, watam anpur Irusarinap nda naparanginawa. Yaktash Damáskush sur taarangina. Itaru, nllitaritapsha tsap, Rahabiyap sur naatarangtana. Sheeruri, tuchip masach tushiyramchu, yusur waptam Damáskuptam kanapurangina.
18 Ashirucha, anumunsha Irusarinapsha naataranguri, Pitorup naparangina. Nduntaa Pitoroo yasaranguri, Pitorupsha naatarangina. Irusarinash kuseeruri, Pitorush taarangina; 15 maarangina. 19 Anush taaranguri, Isusoo wipunashi nllitari parangeezi; nda tsiyatarangi. Sandeekshutam naparangitamana. Sandeek Isuscha zoonlli atashina. Anuri tsimbunandari tputs parangtana yuw Isuspat ipunangarangana anootsi. 20 Naturi nimun kirakamun yandakuri, itsinsari kamankachi. Nuw Apanllee punikuri, ashiri ngichimaam pinasakina. 21 Ashiriya, Irusarinap napeeshinuri, tsap Síriyapsha tayaspatamaam naatarangina. Anush napeeranlluri, minushsha Sirísapsha naparangtamti. 22 Itaru, anpur Utaáshuch Isuschich tputs nuwaa nda parangana. 23 Mangutarit tsiyatssim mazinarangana. Waanpatatin tsiyatkusin, ¿Tamayashta Papor Isusoo ashiru mangooneenll? tárangana. Sirú Isusoo kuk izuuru kachingpi, tárangitaa, iyaa Isuschicheetsini kiyung yacharangitaa, itaru natsha anuritam watatam k'kuz tayaspatakuwa; mang, tárangana nuwaatsi. 24 Tárangusin, Apanlleetssha: Apaa, shiy kizpurtishcha, watam Paporoo kasirangshawa; tárangana. Ashirucha, waana Isus nuwaa tayaspatarangu. Waama kuk tayaspatampaneem ínaranganda átana.

*1:15 Jeremiyasa 1.5 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.