2
Mazinangtsa; nuw Isusoo kuk itsinsaru kamankina siyaatsi
Irusarinush napeeranlluri, 14 masach tushiyramchu, yusursha Irusarinpitam napkaturi naatarangina. Bernabipat ipuneeruri naatarangi. Mishat, Titoo machtarangitamti. Tuchpini naatarangini. Apanll waana nuwaa kamachtayaru, Tsiyatashini, táyaru, naataranganiya. Anush kuseeruri, shaneersin, nuwsha tsiyatarangi. Arap xiykuri, Isusoo kuk tayaspatakina. Tayaspatakuri, Isus kuk piycha ashki, tárangina. Yuwaa tayaspataki anoo izuuru kamanirangi Isusootsi tayaspatampanirineetsi. Isusoo kuk sirú tayaspatarangi anoo tayutarittapa aturi, mangu pastatpa aturi, tputs Isusoo kuk yutaritam ínatpa aturi, Isuspat tayaspatampanpata tsiyatarangina.
Napa: Titootstaa, arapichtaa tputs wanasiri naparangana Isusu tayaspatampanirini. Tasee nduntaa ktsuparangu, anoo nda tsiyatarangana. 4-5 Itaru, nllitaritsha tputs iyaa tsangarangusin, Titootssha yutaritam ínarangana. Ashiri Titoo tas ktsupangcha, tárangana. Itaru, iysha: Watsta; tárangini. Nitaati Isus kuk piy shingi ateeja, nduncha, tárangtana. An tputs Isusoo kuk mangoonaktanicha atitaatssin, itaru manguta ngichirangana. Iyash tamapingamaam, mishat tamundamaamtam pshturangana. Móysisarinish kuk iyaa yusur tapshtumaam zandarangana. Itaru, Isus iyaam tsiparangu, arangeem mangoonamaam nduncha.
Itaru, Isuschich kuraksha iyaa arangeem nda kamachtarangana. Yuwari nuw tayaspataki anuri waritariya, tárangana. Anoo tputs ngutani kurakaa atiniya. Yasareezini; Apanll waana yasakiya.* Tayusima 10.17 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta. Ashirucha, nuwaa kis chinaranganaya. Nuwaatssha: Apanll Pitoroo kamachtarangiya Utaáshuchee tayaspatamaama, tárangana. Watatam ashiritam, shiyshta arapchee tputs tayaspatashincha, watam Apanll shiyaa zanganiranguwa; tárangana nuwaatsi. Apanll waana wizpuree Pitoroom panarangiya Utaáshuchee tayaspatamaama. Ashiritam Apanll nuwaamtam watatam panarangiya arapchee tputs tayaspatamaama. Anoo izuuru yasayarusin, tsiyatssee yareeruni, pachiparangtanicha. Pitor, Sandeek, Wang Bernabeetstam pachiparangana. Uwshtisin kizpur ksutamapan taarangana. Sheersin uwshtisin: Ashiriya, iysha Utaáshuchee tayaspatachini. Itaru, zuwaa Paporoo, siysa arapchee tputs tayaspatashintsa; tárangana. 10 Itaru, minamari kamachtachintspa, tárangana. Iyashchee tputs, Isuschichee pukiri istangtsa; mbizarintspa; tárangusin, nuwsha ayu, tárangina. Tsiyateeruni waptam kanapurangani.
11 Itaru, anumunsha Pitorsha Ántiyukash yakat kushimuni kusarangu, uwsha Pitor zapish tunareetsi niyrarangiya. Anumand nuwsha tasaseeri nambarangi. 12 Ichtaru washunand shaneersin, Pitor kis katungarangiya tunarpata tputsi. Itaru, zapish Sandeekchich Utaáshuch kuseersin, Pitorsha: Utaáshuch nuwaa yutarit tsiyatundama átu, tunareetssha tputs niyrarangiya; tunarpat katungumaam xararangiya. 13 Ashirangu, tputsee yutarit yapstarangiya. Utaáshuch Ántiyukash taakana an ichingurusin anoo pakeersin, wanitaritam tushaneerangana, watam punirangitamsinawa. Sheersin, Bernabsha antam k'kuz payuyaru, Pitorush tachitarangiya. 14 Ashirangu anoo nuwsha paranguri, mangishi chinaranguri, Nitaati ashkusin an itsinsarsin Isusush kuk tachitkazinllinaja, tárangina. Ashirucha, washunandari shaniyeeruni, Pitorootssha tasaseeri nambarangshina. ¿Mayaamsha shiy tsimbun k'kuz payuksha? tárangina. Sirú Utaáshuchtaatish shiy Utaáshuchee kuk kapeetarangush, tunarpat tputs kis ipunarangsha; uwash pang' katungarangsha. Itaru, ¿natsha yusur uwashtam Utaáshucheetstam kuk payupi átush ashkish? Shiysha ambi ashkush tunaree yutarit tayaspataksha. Utaáshuch taaku ashiritam taangtsa, átpaz ashiru ashiksha. Itaru, an yutarita, tárangashina Pitorootsi.
15 Ashiri mazinangtsa; nuw siyaa Gálatasshcheetsis atina; Nuw, mishat Isustam wipunash iy Utaáshuchtanicha tputsini. Iy Apanllee nda mapiyrangini. Siy tamaparee nda ashiruni yutaritamapan nda taarangini. 16 Ashiritaatini, yuwamun Apanllee kamachtamarini payutarini na anumun ndusha mangini tatkini. Yutaritshishee tachingamaam wanindaja. Anumun Apanll chiyaa nda kis chinachiya, watam izuuru payumaam xapookaniwa. Itaru, Isusumunari mangich tatkachuch, Apanll chiyaa kis chinakiya. Ashiriya, siy tamaparee ashirus na Isusumun mangis tatkis, iy ashkitamaniya. 17 Ashiriya, iy Utaáshuchini Apanllshumari Wip tachitkuni, Apanllee kamachtamarini mapiykuni, ambi ashkuni ¿ndush Isus iyaa yutaritam ínakpaz ashik? ¿Nitaati ashik? nda. ¿Nitaati Apanll Wip iyaa Utaáshucheetsini yutaritam ínakeeja? nduni. Iyaa yutaritshishireetsini izuuru tachingkiya. 18 Itaru, waanariya Móysisarinee kuk yusur tánischikachuri, ¡maya! anu kaapa yutaritcha; ashkinaari ashiruri waneeshish yusur pshtukina; ambi ashkuri Apanllsha nuwaa tapachindacheeja. 19 Nuw sirú Apanllee kamachtamarini payumaam yacharangitaati, kamungumaam xapoorangi. Apanll nuwaa wanimaam waritarangiya; tsipamaam waritarangina. Itaru, na nuw anoo k'kuz ndusha chinakina. Isusumun Apanlleetsimarisha chinakina. 20 Na Isusumun chinaki yuwaa sirú chinarangi anoo payumaam zandkeezi. Tsiparipaz ashiruri anoo chinakeezi. Itaru, Isusumuna wizpuri na taarashee kaneeschi yáyana. Nuwaanimunaja wizpuri taakeezi, Isusumunari wizpurini taakina, watam Isus nuwash taakuwa. Na wandarita nish tsapurunasush taaktaati, itaru Isusoo mangoonkuri, Isusootsimarisha chinakina. Nllitaritaa chinakeezi, watam Isus, Apanll Wip nuwaa ksumish chinaku nuwaam tsiparanguwa. 21 Nuwsha anoo niyramaam zandkeezi. Nllitaritaa chinamaam zandkeezi. Apanll waanamun kamachtamarini chiyaa ksanari chinakinaariya, ashiri Isusshapa mangutanapa tsiparanginaaparee. Itaru, Isus iyaamsha kamini tsiparangiya. Ashirucha, yuw Apanll sirútari kamachtarangu anumun yusur mangis tatintspa kamungsheemis, átana.

*2:6 Tayusima 10.17 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.