65
Apanll tputsee yutaritshishpani waneekiya
Apanll Taarashipan átcha.
Tputs sirú nduntaa nuwaa masharangsin,
natsha nuwaa, Istangasinda, atanaya.
Tputs nuwangaz nduntaa nachungarangusin,
natsha nuwaa parangusin, nuwash kusaranganaya.
Tputs nduntaa nuwaa, Apaa, tapachindanda, tárangusin,
itaru natsha nuwsha, ¿Maya? Natu tsiyatangandama, atina.* Yuwaa nish átu anootstam Romshucheema 10.20 tayusima kamankiya.
Ichingaru zar nuw Israelchichee kuruzaranguri,
Nuw siyaa istapi, atina, táranguri,
kuwi nguti paxa ashirangina.
Ashkitaati, siysa nuwaa niyrarangus,
zurampatari nuwaa ngatarangsa.* Yuwaa nish átu anootstam Romshucheema 10.21 tayusima kamankiya.
Yuwari saana zandarangis,
anuri kis chinarangsa.
Siy yutaritaringaziri zandarangus, anootsim payurangsa.
Siy putam putam nuwaa kachi parangitaatis,
nuwaa yutaritam ínarangsa.
Siy kis apanllputsee chinarangus,
tatsumshishee wanasirimshi ungirtarangus,
ladrichumun maachee wayayarus, mbutarangsa.
Siy kis tsiparip mapshiship kuxinxinaw ashkus,
kanizpat kis tsiyatarangsa.
Psaan upusap naayarus,
arutamangaz nachungarangsa.
Mishat, mantsamoo k'chee wanuts
chirimbuchirishis masamurtayarus,
kis katungarangsa,
Apanll tárangiya yutaritshishpaneetsi.

*65:1 Yuwaa nish átu anootstam Romshucheema 10.20 tayusima kamankiya.

*65:2 Yuwaa nish átu anootstam Romshucheema 10.21 tayusima kamankiya.