66
Nuwamaritana kizpur taaki, Apanll nuwaa Isáysaatsi tárangiya
Apanll Taarashipan átcha.
Nuw tsirari kaninda kánuru taariya.* Matiwa 5.34; 23.22 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.
Anumand kuxinkuri, kutsi tsapurunasimun katkina.* Matiwa 5.35 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.
Ashirucha, amb ashkuri, nuw kizpur taakina.
¿Tamareeja siy tputsis nuwaam pangi panguchis?
¿Yapeeja nuwaam kanusamaam panguchis?
Izuuru pinasaksa.
Watam nuwaana maacheetsi ichingaroo tinaranginawa.
Nuw ndunnaar tinaranguri, ¿ashireeja maachi taar?* Yuwaa nish átu anootstam Tayaspatampani 7.49-50 tayusima kamankiya.
Apanll waana tárangiya.
 
[Watamari nuw Isáysi kuki.]

*66:1 Matiwa 5.34; 23.22 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.

*66:1 Matiwa 5.35 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.

*66:2 Yuwaa nish átu anootstam Tayaspatampani 7.49-50 tayusima kamankiya.