47
Apanllimari kurak kasiru taakchu, tsapurunasshuch ztaru kis shambatkusin taachinllina, anoo kamankiya
Tputs Koréchich nlluranuri yandamarini.
Apanllee shambatkuni ichingaruni zamangayani.
Mangis ksaptari shambatkus zamangakus, Jai, jai, tángtsa.
Watam Apanll kizpureeru waamari kasiru tpuxtakiya.
Ichingaroom tsapurunas Apanllimari kurak taakiya.
Apanll Kanaanshuchee tputs tpachingarangu
watsapunee iyaamshat panarangiya.
Tputseetstam m'chachureemani wayarangitamta.
Apanll iyaa kapung chinarangu, iyaam waana tsapoo ipuseeru panarangiya.
Anush na iyshat Akoparinchichini kis taakaniya.
 
Na Apanll ichingaru kurakaam wayarangu, na mapiyshat uxinashimun kuxinkiya.
Ashiriya na iyshat mangini kis shambatkuni tamburtakuni, tirucheeni.
Apanllee shambatkuni yaseeyani.
Kurakareetsini ungirtakuni yaseeyani.
Apanlleem yaseesshish yandayaruni yaseeyani.
Watam wamari tsapurunasshucheetsini kasiru kurak taakuwa.
Mangiptis yaseengints.
Apanll uxinashimand kuxinaru tputseetsini ztaru ksutariya.
Ichingaroo tsapurunasee napkiya.
Tsapurunasshuch kurak Apanllpat tiptsir,
Apramarinchichpa, washunand shaniyeersin,* Matiwa 8.11 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta. Apanllee ungirtakanaya.
Watam Apanllimari tsapurunasshuchee kurak kasiru taakuwa.
Ashiriya, ichingaruni Apanllimunari shambateeni.

*47:9 Matiwa 8.11 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.