48
Apanll waana tiptsiree ksutku, anoo kamankiya
Koréchich nlluranur yandamarini.
Apanll taarashipani waamari kasiriya.
Waana yaktarinshini, Irusarinush Apanllee ungirtamaam
wanasircha, waanpee pangu, machip Siyonshu.
 
Apanll machirini Siyon kizpurcha wanasiri.
Minumari mach ichingaru kasiriya.
Tputs ztaru machip Siyonamand mang kis shambtkanaya.
Watam anush Apanll, iy kurakarini, wamari kasiru an taakuwa.* Matiwa 5.35 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.
 
Irusarinaa mbamari tandapunurangusin,
Undarar pshtumaam pinasakanaya.
Kurak shaneerangusin, Irusarinshuchee kasiyani, tárangitaatssin,
Itaru, kuskatssin,
Kizpurcha, táyarusin, napuxtayarusin, suwaranganaya.
Kapung puniksin, nungtaranganaya.
Kiz nlluraa tatsipku, wasurimun nungtataru ashiranganaya. Sheeru Apanll undararee kachingarangiya.
Boti marush kung kizpur kambusurush naanatan ashku, mikeeru ichip ichip ashku kachingkachu, ambpaz ashirangu Apanllsha undarareetsi kachingarangiya.
 
Tputs iyaa: Apanll yaktarini kizpurcha, táranganaya.
Natsha iysha anootstam, Apanll yaktarini kizpurcha, atitamaniya.
Apanll wamari kasiru waanaatsi yaktarini urutari ksutchiya.
 
Apaa, shiyash pangish pshtuyaruni,
mangini kis shiyaa chinakuni, Apanll urutamari iyaa chinakiya, atiniya.
10 Tsapurunas ztaru shiyaa ungirtachinlliniya.
watam shiy taarashipanshawa.
Shiyamari kasiru taakush, tputsee ichingarusin tatsamooru ksutaksha.
11 Iysha, Irusarinshuchini ichingaruni shiyamun mangini ksakuni, shambatchinlliniya.
Zuwanlltamani yuw minush Utaáshuch yaktash taakana
antamsin, shiyamuntam Apaa, shambatchinlliniya.
Watam iyaa chinarangush, tputsireetsish itsinsaru kamachtarangsha.
12-13 Yakat Irusarinap iturpirus, ichinguru napangints.
¿wanipaja tandapunuzush torre pshkurutara?
¡Tandapunuzi wamaneewa!
Sundar ksutamapan pang' zapanitamta.
Yakat Irusarin kizpurcha.
Ashiri napeerus, yasayarus ipareetsis ichingaroo kamaningtsa.
Yuwaa kaneesich nllurtachinllina anootstamta kamaningtsa.
Apanll yaktarini kizpurcha, tángcha.
14 Iy Aparini urutamari wamari kasiru taarashipan taakiya.
¡An watacha iyaa itsinsaru urutamari machkiya!

*48:2 Matiwa 5.35 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.