3 JUAN
1
Gayodih ãt tʉ́yat tʉ́ʉtat
Weém Juan, Jesúíhwãdih waóhni, meém Gayo, bʉ́dí wã oinidih nin nʉ́odih wã daác wahna caá.* Hch 19.29; Ro 16.23; 1Co 1.14
Wã dée panihni, wã oini, Dios biícdih ma tʉ́i jʉmatdih wã jéihna caá. Caán biícdih ma tʉ́i jʉmat pah, ma tʉ́i yapat pínah, míih bácahbʉt ã tʉ́i jʉmat pínahdihbʉt meemdíh wã ʉʉ́bhna caá. Biquína Jesúíhwã wã pebhna jʉinít, ded pah ma jʉmat doonádih jwiítdih ĩ naáwáp be. “Cristo ã náahat pahjeh Gayo yoobópdih ãpĩ́ chãjna caá”, ĩ niíj naáwáp be. Páant ĩ niijíchah joinít, bʉ́dí wã weñep be.* 2Jn 4 Det wã bohénit, wã weh panihnit, Dios ã náahat pahjeh ĩ tʉ́i chãjat doonádih joinít, bʉ́dí wãpĩ́ wẽina caá.
Wã chéen, wã oini, Jesúíh doonádih bohé jibnitdih ma jéihca naáhwã ĩ jʉmʉchah yʉhna, ma teo wáacachah, ã tʉ́ina caá. Pánih teo wáacna, jwĩ Maáh Jesúsdih yoobópdih jepahni ma jʉmna caá. Biquína queét bohé jibnit jwĩ pebhna jʉinít, jwiít Jesúíhwã jwĩ míic wáacachah, “Gayo jwiít Jesúíhwãdih ã tʉ́i oina caá”, jwiítdih ĩ niijíp jĩ. Pánihna, ma pebhna ĩ jwʉ́ʉb jʉibínachah, queétdih bʉ́dí ma teo wáacá, bohé péanit, ĩ tʉ́i jwʉ́ʉb jib bejat pínah niijná. Páant míic teo wáacatdih Dios ã́ihwãdih ã náah yacna caá. Queét Jesúíh tʉ́ini doonádih bohé jib bejna, Diosdih jéihcannitboó ĩ teo wáacat pínahdih ĩpĩ́ náahcan caá. Pánihna, jwiít Jesúíhwãboó queétdih wẽi jwãáhnit, jwĩ teo wáacat dée caá. Pánih teo wáacna, queét biícdih jwiítbʉt Dios yoobópdih ã naáwátdih bitadih jwĩ jéihyana caá.
Diótrefes yeejép ã chãjat
Caanjĩ́h moón Jesúíhwãdih wã daác wahap yʉh be. Obohjeéhtih, páant wã daacáchah yʉhna, Diótrefes wʉ̃t jʉmni, caanjéh wʉtni jʉmíhna, weemdíh ãt jepahcap wʉt be. 10 Pánihna, ñi pebhna wã jʉibínachah, ded pah ã chãjatjidih yeéb Jesúíhwãdih wã naóh beedábipna caá. Weemdíh yeejép ãpĩ́ naóh yacna caá. Chah yeejépbʉt ãpĩ́ chãjna caá. Jesúíhwã ã́ih tʉ́ini doonádih naóh jibnitdih wẽi jwãáhcan, ã́ih mʉʉdíh ãpĩ́ waadát tʉ́ʉtcan caá. Bita caanjĩ́h moón Jesúíhwãboó bohé jibnitdih ĩ wẽi jwãááchah ennit, caánboó “Queét bohé jibnitdih ñi wẽi jwãáhca bojoó”, ãpĩ́ niíj wʉtna caá. “Queétdih ñi wẽi jwãáát jíib jwiít Jesúíhwã jwĩ míic wáacapboó ñi jwʉ́ʉb waadcá bojoó”, ãpĩ́ niijná caá.
11 Wã oini, det yeejépwã ĩ chãjat pah chãjcanjeh, tʉ́i chãjnitboodíh ma en yacaá. Tʉ́i chãjnit Dioíhwã ĩ jʉmna caá. Obohjeéhtih, yeejép chãjnitboó Diosdih jéihcannit ĩ jʉmna caá.* 1Jn 2.29; 3.6,9-10
Demetrio ã tʉ́i chãjat
12 Demetrio wʉ̃t jʉmniboodíh nihat cã́acwã ĩ tʉ́i wéhena caá. Dios ã náahat pah ã tʉ́i chãjatdih enna, tʉ́ini ã jʉmatdih ñi jéihna caá. Weembʉ́t caandíh páant tigaá wã niijíp. Páant wã niiját yoobópdih ã jʉmatdih ñi jéihna caá.
à naóh péaat
13 Meemdíh chah naáwíhna yʉhna, caandíh wã daáquíhcan caá. 14 Waícanjeh meemdíh enedih wã bejíhna caá. Caanná jʉibínit, meemdíh wã míic wéhebipna caá.* 2Jn 12
15 Dios meemdíh ã teo wáaca naáh, ma tʉ́i jʉmat pínah niijná. Ninjĩh jʉmnit jwĩ chéenwãbʉt meemdíh ĩ tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Caanjĩ́h moón jwĩ chéenwã nihat ĩ tʉ́yʉ naáh.
Páant bóojeh tigaá wã naáwát.
Juan

*1:1 Hch 19.29; Ro 16.23; 1Co 1.14

*1:3 2Jn 4

*1:11 1Jn 2.29; 3.6,9-10

*1:14 2Jn 12