JUDAS
1
Queétdih ã tʉ́yat tʉ́ʉtat
Weém, Judas* Mt 13.55; Mr 6.3 Santiago ʉ́ʉd, Jesucristodih teo wʉ̃hni, yeéb Jesúíhwãdih nin nʉ́odih wã daác wahna caá. Jwĩ íip Dios yeebdíh oinit, ãt ñíwip tagaá, ã́ihwã ñi jʉmat pínah niijná. Jesucristo yeebdíh ã tʉ́i wapna caá, caandíh ñi tʉ́i jenah joí cádahcat pínah niijná. Dios yeebdíh bʉ́dí oi jĩ́gah ennit, ã teo wáaca naáh, ãjeéh ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná.
Yee bohénit ded pah ĩ jʉmat
Wã oinitá, Dios jwiítdih iiguípna jwĩ bejat déejidih ã tʉ́i ʉbatdih bʉ́dí daác wahíhna yʉhna, mácah daacát caá weemdíh náahap, bita yeebdíh ĩ yee bohéátdih ñi yap yohat pínah niijná. Pánih yap yohna, Jesucristoíh bohéátboodíh ñi cádahca bojoó. Caandíh joiná, Jesucristodih ñit tʉ́i jepahap tagaá. Caán bohéát páantjeh biíc yoobó ã jʉmna caá. Ã tʉ́ʉt nʉʉmcán niít. Yeéb ñi jéihcah yʉhna, biquína yeejépwã Diosdih náahcannit, ñi pebhna ĩt jʉibínap tagaá. Ñijeéh jʉmnit, nin pah yeebdíh ĩ niíj yee bohéna yʉh caá: “Dioíhwã ñi jʉmʉchah, yeéb bita yaádhjĩh ñi yéej chãjachah enna yʉhna, yeebdíh oina, ã peéh chãjcan niít”, ĩ niíj bohéna yʉh caá. Jwĩ Maáh Jesucristo biícjeh jʉmnidih yap yohna, “Caandíh jepahat ã náahcan caá”, ĩ niíj bohéna yʉh caá. Páant bohénitdih Dios ã peéh chãjat pínahdih jon jã́tih ã naáwátdih naóh yapanit ĩt daacáp tajĩ.* 2P 2.1-2
Dios queétdih ã peéh chãjat pínah
Bʉʉ nindih ñi tʉ́i jéihyechah yʉhna, yeebdíh wã jwʉ́ʉb náhniana caá. Dios judíowã Egipto baácboó jʉmnitdih ã bacaat tʉ́ttimah, ĩjeéh jʉmnit caandíh jepahcannitdih ãt mawap wʉt jĩ.* Ex 12.51; Nm 14.29-30 Biquína ángelwãdih ã chãjatjidihbʉt ñi náhninaá. Queét Dios ã wʉtatdih ĩt jepahcap wʉt jĩ. Nʉmp maáta Dios queétdih ã waadánachah yʉhna, queétboó chah maáta ĩt jʉmíhip wʉt jĩ. Pánihna, Dios ã jʉmat tʉ́ʉtatjidih ĩ cádahat jíib dʉpʉ́napboó yohnit, ĩtah tõp panihnijĩh Dios queétdih ãt chéo jwejep wʉt jĩ. Péeni yeó jáapdih queét ã chéo jwejnitdih ã peéh chãjbipna caá.* 2P 2.4 Sodoma tʉ́tchidih moón, Gomorra tʉ́tchidih moón, pebhbit jʉmni tʉ́tchinadih moonbʉ́t ded pah ĩ yapatjidih ñi náhninaá. Yaádhdih yeejép chãjnit, neoná míicjehbʉt bʉ́dí yeejép ĩt chãjap wʉt jĩ. Páant ĩ chãjatji peéh Dios queétdih ãt cáo yohop wʉt jĩ. Páant ã cáo yohochah, iiguípboó jʉmnit, yeejép ĩ yapat ã bʉʉdcán niít. Pánihna, iiguípboó Dios queétdih ã peéh chãjatdih náhninit, caandíh nihat cã́acwãdih tʉ́i jepahat caá náahap.* Gn 19.1-24; 2P 2.6
Páant yeejép ĩ chãjatji pahjeh mʉntih, yeebdíh yee bohénitboó biíc yoobó ĩpĩ́ chãjna caá. Pánih chãjnit, “Oo jʉ́mat jígohat déedih wã enechah, Dios nin pah ã chãjat tʉ́ʉtʉp be”, niíj yeenit, queétjeh ĩ́ih bácahdih ĩpĩ́ yéejana caá. Jwĩ Maáh Jesucristodih jepahcan, ã́ih cã́acwã ĩ maátadihbʉt ĩpĩ́ jepahcan caá. Ángelwãdih “Queét tʉ́icannit, dedé pínah nihcan caá”, ĩpĩ́ niijná caá.* 2P 2.10 Obohjeéhtih, jon jã́tih Moiséíh bácahjidih ʉb bejíhna, ángelwã ĩ maáh Miguel* Dt 34.6; Dn 10.13,21; 12.1; Ap 12.7 nemépwã ĩ maáh Satanásjĩh ĩt míic jʉ̃ihñʉp wʉt jĩ. Pánih míic jʉ̃ihnit, Satanás “Caán Moisésji cã́acwãdih ã mawachah, ã́ih bácah wĩ́ih pínah ã jʉmna caá”, ãt niíj yeejip taga. Obohjeéhtih, páant ã yee naáwáchah joiná yʉhna, Miguelboó, Satanásdih naóh yaccan, “Wã Maáh meemdíh ã peéh chãja naáh”, ãt niijjéhjip taga.* Zac 3.2; 2P 2.11 10 Obohjeéhtih, yeebdíh yee bohénitboó ded pah ángelwã ĩ jʉmat, Jesucristo ã wẽpatdihbʉt jéihcan, “Queét dedé pínah nihcan caá”, niijnít, ĩpĩ́ yeejép naóhna yʉh caá. Obohjeéhtih, ded pah yeejép chãjat pínahdih ĩ tʉ́i jéihna caá. Nʉñʉ́pwã jenah joicánjeh ĩpĩ́ chãjat pah, queétboó yeejép ĩpĩ́ chãjna caá. Páant yeejép ĩ chãjat jíib, Dios queétdih bʉ́dí ã peéh chãjbipna caá.* 2P 2.12
11 Caín ded pah yeejép ã chãjatji pahjeh mʉntih queétbʉt ĩpĩ́ chãjna caá.* Gn 4.3-9; He 11.4; 1Jn 3.12 Balaam* Nm 22.1-35; 31.16; 2P 2.15-16; Ap 2.14 dinerodih bʉ́dí bidnit, ã yee bohéátji pahjeh mʉntih, queétbʉt dinerodih bidnit, yeebdíh ĩ yee bohéna caá. Coré* Nm 16.1-35 Diosdih ã yap yohat peéh Dios caandíh ã mao yohatji pahjeh mʉntih, yeebdíh yee bohénit caandíh ĩ yap yohochah, queétdihbʉt ã mao yohbipna caá. Pánihna, Dios queétdih ã peéh chãjachah, queét bʉ́dí yeejép ĩ yapbipna caá. 12 Yeéb Jesúíhwãboó ã oyatdih wẽi jenah joinít, biícdih ñi jeéméchah, queét yeenit jʉmna yʉhna, tíiccanjeh, ñijeéh ĩpĩ́ jeémpna caá. Pánih jeémpnit, ĩ weñat pínahdihjeh jenah joinít, biícdih ñi tʉ́i jʉmatdih ĩ yéejana caá. Nin pah queét ĩ jʉmna caá: Mah tólihnadih johlit ã joh yapanachah, mah ã bʉʉgcát pah, “Bohénit jwĩ jʉmna caá”, niijná yʉhna, tʉ́i jenah joicánnit jʉmna, bitadih ĩpĩ́ teo wáaccan caá. Nin pahbʉt ĩ jʉmna caá: Quehe wihcanni nahna wʉnni pah ã jʉmʉchah enna, ã mínah caandíh ãpĩ́ dʉg yohna caá. Pánihat pah, cã́acwãdih yee bohénitboó wʉnnit pah ĩ jʉmʉchah, Dios iiguípna queétdih ã bejat tʉ́ʉtbipna caá.* 2P 2.17 13 Nin pahbʉt ĩ jʉmna caá: Bʉ́dí mʉjdih jʉmni bʉ́dí nolihatna mʉj jwẽ́ejdih moópni bʉ́dí wĩ́ijnidih ãpĩ́ yohna caá. Pánihat pah tigaá, queét yeejépwã Dios ã wʉtatdih jepahcannit, cã́acwãdih ĩpĩ́ yeejép chãjap. Nin pahbʉt ĩ jʉmna caá: Dios ã bejat tʉ́ʉtni namá panihnidih cʉ́iwã ĩ bejcat pah, Dios queétdih ã bohéát tʉ́ʉtat pah ĩ bohécan caá. Páant ĩ yee bohénachah, Dios queétdih peéh chãjnit, páantjeh tʉbit dʉpʉ́napboó ã jʉmat tʉ́ʉtbipna caá.
14-15 Adán ã jʉima Enocboó,* Gn 5.18,21-24 Dios naáwátdih naóh yapaniji nin pah ãt niíj naóh yapajip taga: “Nihat cã́acwãdih ñíwat tʉ́ʉt niijná, jwĩ Maáh dawá ã́ih tʉ́init ángelwã biícdih ã dei jʉ̃óhbipna caá. Pánih ñíonit, Diosdih náahcannitboó yeejép ĩ chãjatji jíib ã peéh chãjbipna caá. Queét yeejépwã Diosdih yeejép ĩ naáwátji jíibbʉt ã peéh chãjbipna caá”, ãt niijjíp taga. Pánih naóhna, yeebdíh yee bohénitdihbʉt naóhna ãt chãjjip tagaá. 16 Queétdih ded pah ã yapachah, Diosdih, bitadihbʉt yeejép ĩpĩ́ wéhena caá. Yeejép jenah joinít, ĩ náahat pahjeh ĩpĩ́ chãjna caá. “Yeéb tʉ́i joinít ñi jʉmʉchah, weém wã tʉ́i jéih bohéna caá”, ĩpĩ́ niijná yʉh caá, bita queétdih wẽinit, ĩ tʉ́i jepahat pínah niijná.
Yeebdíh nin pah jʉmat caá náahap
17 Obohjeéhtih, yeébboó, wã oinitá, Jesús ã naáwát tʉ́ʉtnitboó ded pah ĩ niíj bohéátjidih ñi tʉ́i náhninaá. 18 Nin pah yeebdíh ĩt niíj bohénap wʉt jĩ: “Péeni yeó jáapna Dios naáwátdih, ã́ih cã́acwãdihbʉt tʉbit deohnit, ĩ náahat pahjeh cã́acwã yeejép ĩ chãjbipna caá”, ĩt niijíp wʉt jĩ.* 2Ti 3.1-5; 2P 3.3 19 Páant ĩ niijnítjiboó yeéb biícdih ñi jʉmatdih ĩ yéejana caá. Queét Jesúsdih jepahcannit ĩ jʉmʉchah, Tʉ́ini Espíritu ĩjeéh ã wihcah, ĩ weñat pínahdihjeh ĩpĩ́ chãjna caá.
20 Obohjeéhtih, yeébboó, wã oinitá, yeó jáap jʉmat pah Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh ʉʉ́bhnit, Jesucristodih chah ñi tʉ́i jenah joyoó. 21 Pánih chãjnit, yeebdíh bʉ́dí ã oyatdih náhninit, ã oyat chah jéihyat tʉ́ʉt niijná, ã náahat pah ñi tʉ́i chãjaá. Pánihna, jwĩ Maáh Jesucristo yeebdíh bʉ́dí oi teo wáacnit, páantjeh ãjeéh ã jʉmat tʉ́ʉtat pínahdih ñi wẽi páñaá.
22 Biquína Jesucristodih tac yoób tʉ́i jenah joinítdih ñi jĩ́gah en teo wáacá, Jesúsdih yoobópdih ĩ jepahat pínah niijná. 23 Bitaboó yee bohéátdih jepah jwíihnitdih Jesúíh tʉ́ini doonádih ñi wẽp naáwá, caandíh jepahnit, iiguípna ĩ bejcat pínah niijná. Bitaboó yee bohénit yeejép ĩ chãjat pahjeh mʉntih chãjnitdih ñi jĩ́gah en teo wáacá. Obohjeéhtih, pánih teo wáacat pónih, ¡ñi tʉ́i chãja chaáh! ĩ yéej chãjat pah mʉntih yeebbʉ́t biíc yoobó ñi chãjcat tʉ́ʉt niijná. Ĩ yéej chãjatdih bʉ́dí ií enat caá náahap.
Diosdih ã pée wẽi naáwát
24-25 Jwĩ Maáh Jesucristodih wʉn wʉ̃hat tʉ́ʉtna, jwiít iiguípna bejnitjidih Dios ãt tʉ́i ʉbʉp taga. Pánih tʉ́i ʉbni jʉmna, yeebdíh ã jéih wapna caá, caandíh ñi cádahcat pínah niijná. Pánih wapna, chah Maáh jʉmnit, ã pebhboó yeebdíh ã ñʉhat tʉ́ʉtʉchah, yéejat wihcannit jʉmna, bʉ́dí ñi wẽibipna caá.* 2P 3.14 Caanjéh Dios ã jʉmʉchah, caandíh wẽi naóhnit, “Meém chah tʉ́ini, nihatdih Maáh jʉmna, chah wẽpni, nihatdih jéihnibʉt ma jʉmna caá”, jwĩ niíj jĩíh. Caán biíhmahjeh jʉmni, bʉʉbʉt jʉmni, páantjeh ã jʉmbipna caá. Páant ã jʉmʉchah, nihat cã́acwã caandíh bʉ́dí ĩ wẽi naáwá naáh. Páant tií ã jʉmʉ nah.
Páant bóojeh tigaá wã naáwát.
Judas

*1:1 Mt 13.55; Mr 6.3

*1:4 2P 2.1-2

*1:5 Ex 12.51; Nm 14.29-30

*1:6 2P 2.4

*1:7 Gn 19.1-24; 2P 2.6

*1:8 2P 2.10

*1:9 Dt 34.6; Dn 10.13,21; 12.1; Ap 12.7

*1:9 Zac 3.2; 2P 2.11

*1:10 2P 2.12

*1:11 Gn 4.3-9; He 11.4; 1Jn 3.12

*1:11 Nm 22.1-35; 31.16; 2P 2.15-16; Ap 2.14

*1:11 Nm 16.1-35

*1:12 2P 2.17

*1:14-15 Gn 5.18,21-24

*1:18 2Ti 3.1-5; 2P 3.3

*1:24-25 2P 3.14