APOCALIPSIS
1
Dios Juandih ã daacát tʉ́ʉtat
Weém, Juan, Jesucristo weemdíh ã jéihyaatjidih nin nʉ́odih wã daác wahna caá. Jwĩ íipboó caandíh ã naáwát tʉ́ʉtʉchah, Jesucristoboó, weemdíh naáwát náahna, ã́ih ángeldih ãt wahap be, ã́ihwã jwĩ jéihyat pínah niijná. Bahnijeh jʉdhna caá, páant ã yapat pínah. Weém nihat wã enatji, jwĩ íip ã naáwáchah, Jesucristo ã jwʉ́ʉb naóh yapanachah, wã joyátjidihbʉt wã daác wahna caá.
Ded pah ã yapat pínah bahnijeh ã jʉdhdʉchah, det nin nʉ́odih ennit, bita ĩ en naáwáchah joinítbʉt, wã naáwátdih tʉ́i jepahnit, tʉ́i wẽinit ĩ jʉmbipna caá.
Siete tʉ́tchidih moón Jesúíhwãdih Juan ã daác wahat
Weém, Juan, yeéb Asia baácboó jʉmni siete tʉ́tchidih moón, Jesúíhwãdih wã daác wahna caá. Dios yeebdíh oinit, bʉ́dí ã teo wáaca naáh, ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná. Caán jon jã́tih jʉmni, bʉʉbʉt jʉmni, tʉ́ttimah, ã jwʉ́ʉb jʉ̃óhbipna caá.* Ex 3.14 Caán ã chʉ́ʉdʉp pebh Tʉ́ini Espíritubʉt nihat jéihni ã oyatjĩh yeebdíh ã teo wáaca naáh.* Is 11.2; Ap 4.5 Jesucristo ã oyatjĩhbʉt ã teo wáaca naáh, ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná. Dios ded pah ã jʉmatdih, cã́acwãdih ã náah yacatdihbʉt yoobópdih naóhni caá.* Is 55.4 Ã wʉnat tʉ́ttimah, waóh boo pʉd jʉ̃óhni ã jwʉ́ʉb wʉncan niít, páant mʉntih.* Hch 26.23; Col 1.18 Pánihna, nin baácboó jʉmnit maáta ĩ chah Maáh caá.* Sal 89.27 Jwiítdih oina, ã́ih meépdih yohnit, jwĩ yéejat jíib peéh chãjat déejidih ãt yohop tajĩ. Pánih yohnit, jwiítdih ã́ihwã chãjna, caandíh ʉʉ́bhnit, wẽi naóhnit pínahdihbʉt ãt chãjap wʉt jĩ, ã íipdih jwĩ teo wʉ̃hat pínah niijná.* Ex 19.6; Ap 5.10; 20.6 Pánihna, “Chah wẽpni, nihat jwĩ Maáh ma jʉmna caá”, Jesucristodih páantjeh jwĩ niíj wẽi naóh jĩíh. Páant tií ã jʉmʉ nah.
¡Jã́aj! Cristo mah tólihjĩh ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhbipna caá.* Dn 7.13; Mt 24.30; Mr 13.26; Lc 21.27; 1Ts 4.17 Páant ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, nihat cã́acwã ĩ enbipna caá. Caandíh péoh dodh mao yohnitji, jwã́agnitjibʉt ĩ enbipna caá. Ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, nihat nin baácdih moón ĩ yéej chãjatjidih jéihnit, bʉ́dí ĩ jʉ̃ibípna caá.* Zac 12.10; Jn 19.34,37 Páant ã yapbipna caá. Páant tií ã jʉmʉ nah.
Jwĩ Maáh Dios, chah wẽpni, nin pah ã niijná caá: “Weém biíhmah jʉmni caá. Nihat wã chãjnidih Maáh jʉmna, caandíh wã jwʉ́ʉb yohat tʉ́ttimah páantjeh wã jʉmbipna caá. Jon jã́tih wãát jʉmʉp jĩ. Bʉʉbʉt wã jʉmna caá. Tʉ́ttimah, wã jwʉ́ʉb jʉ̃óhbipna caá”, ã niijná caá.* Ex 3.14; Is 41.4; 44.6; Ap 1.17; 22.13
Jesucristodih Juan ã enat
Weém, Juan, Jesúíh jʉmna, ñi weép jeñé panihni caá. Yeéb yeejép ñi yapat pah, weembʉ́t Jesúíh tʉ́ini doonádih wã naáwát jíib yeejép wã yapna caá. Ñi cádahcat pah, weemdíhbʉt ĩ yéej chãjachah yʉhna, Jesús ã teo wáacatjĩh caandíh wã cádahcan caá. Caán Jesús jwiít nihat jwĩ Maáh ã jʉmna caá. Dios naáwátdih Jesucristo ã naóh yapaatjidih wã bohéát jíib Patmos wʉ̃t jʉmni quewaboó ĩ yohni wã jʉmna caá. 10 Ninjĩh jʉmna, biíc chooát yeó jáapdih Tʉ́ini Espíritu ã wẽpat weemdíh bʉ́dí ã jʉmʉchah, ʉ̃oni pah wã jʉmʉp be. Páant oo jʉ́mat panihatdih wã enat pónih, wã tã́ahmant Jesucristo wẽpép ãí wéhenap be. Bʉ́dí póojat nah yáaat pah bóo ãí yáanap be. 11 Nin pah weemdíh ãí niijíp be: “Bʉʉ ma enat pínahdih ma daacá. Pánih daác péanit, Asia baácboó jʉmni siete tʉ́tchinadih moón wĩ́ihwãdih ma wahaá. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea tʉ́tchidih moondíh yʉh bʉca ma daác wahaá”, ã niijíp be.
12 Páant ã niijíchah joinít, weemdíh wéhenidih enat tʉ́ʉt niijná, wã tac pʉ́ʉd ñʉhʉp be. Pánih tac pʉ́ʉd ñʉhnit, orojĩh ĩ chãjniji siete jií cáagat nahnajih ĩ jií cáagni páhanadih wã enep be. 13 Caan náhna cãtíh ñʉhni cã́ac pah jígohni Jesucristodih wã enep be. Ã́ih jítcha páha biíc yoobó bʉʉg ñájni yégueh chóodih ã dʉwʉ́p be. Orojĩh ĩ chãjniji tõpdih jõóh poómp yoób jʉí wái chéoni ã jʉmʉp be.* Dn 7.13; 10.5 14 Ã́ih waó yoóc tʉ́i baabní ã jʉmʉp be. Ã́ih quíibnabʉt tʉʉ õopát tõpna pah ã iiguíp be.* Dn 7.9 15 Ã́ih jítchanabʉt tʉ́i itíni quenalih naa pánih yeh iigní ã jʉmʉp be. Ã wéheat bʉ́dí dóo yáaat pah ã yáanap be.* Ez 1.24; 43.2; Dn 10.6 16 Ã́ih jéihyepmant bóo téihyamant siete cʉ́iwãdih ã bíbohop be. Íibat naá chénaboó jaco jʉmni eeép naadíh ã chãác tewep be. Yeó iigát pah ã́ih móot ã yeh iiguíp be.
17 Caandíh ennit, ã́ih jítcha pebh wʉnni pah wã bʉʉgʉ́p be. Páant wã bʉʉgʉ́chah ennit, caán ã́ih jéihyepmant bóo téihyajĩh weemdíh teo jã́hanit, nin pah ã niijíp be: “Ma ʉ́ʉmca bojoó. Weém biíhmah jʉmni caá. Nihat wã chãjnidih Maáh jʉmna, caandíh wã jwʉ́ʉb yohat tʉ́ttimah páantjeh wã jʉmbipna caá.* Is 41.4; 44.6-8; 48.12; Ap 1.8; 2.8; 22.13 18  Weém báadhnijeh caá. Wʉnni wãih jʉmʉp yʉh jĩ. Jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃óhni wã jwʉ́ʉb wʉncan niít, páant mʉntih. Jwʉ́ʉb booni jʉmna, cã́acwãdihbʉt wã jéih jwʉ́ʉb booat tʉ́ʉtna caá. Cã́acwã iiguípna ĩ bejat déedih weemjéh tʉ́i ʉbni caá. 19  Bʉʉtéh ma enatjidih ma daacá. Bʉʉ ded pah ã jʉmatdih, tʉ́ttimah ded pah ã yapat pínahdihbʉt ma daacá. 20  Nin siete cʉ́iwã wã jéihyepmant bóo téihyamant wã bíbohnidih ma tʉ́i beh joicáh, bʉʉ meemdíh wã naóhbipna caá. Orojĩh ĩ chãjniji siete jií cáagat nahnajih ĩ jií cáagni páhanadihbʉt wã naóhbipna caá. Caán siete cʉ́iwã siete tʉ́tchinadih moón wĩ́ihwã ĩ maáta panihni ĩ jʉmna caá. Queét wã naáwátdih naóh yapanit ĩ jʉmna caá. Orojĩh ĩ chãjniji siete jií cáagat nahnajih ĩ jií cáagni páhana siete tʉ́tchinadih moón wĩ́ihwã ĩ jʉmna caá. Queét wã naáwátdih joinít ĩ jʉmna caá”, Jesucristo ã niijíp be.

*1:4 Ex 3.14

*1:4 Is 11.2; Ap 4.5

*1:5 Is 55.4

*1:5 Hch 26.23; Col 1.18

*1:5 Sal 89.27

*1:6 Ex 19.6; Ap 5.10; 20.6

*1:7 Dn 7.13; Mt 24.30; Mr 13.26; Lc 21.27; 1Ts 4.17

*1:7 Zac 12.10; Jn 19.34,37

*1:8 Ex 3.14; Is 41.4; 44.6; Ap 1.17; 22.13

*1:13 Dn 7.13; 10.5

*1:14 Dn 7.9

*1:15 Ez 1.24; 43.2; Dn 10.6

*1:17 Is 41.4; 44.6-8; 48.12; Ap 1.8; 2.8; 22.13