5
Teo wʉ̃hnit panihnit jwĩ jʉmatdih Cristo ã cádahat tʉ́ʉtat
Teo wʉ̃hnit panihnit jwĩ jʉmcat pínah niijná, Cristo jwiítdih ãt wʉn wʉ̃hʉp wʉt jĩ.* Jn 8.32-36 Páant ã wʉn wʉ̃hʉchah, “Caandíh tʉ́i jenah joiná, Dios biícdih wã tʉ́i jʉmbipna caá”, niijnít, caandíh ñi jepahap jĩ. Pánih jepahnit, “Moisés ã wʉtatjidih wã tʉ́i jepahachah, Dios weemdíh ã tʉ́i enbipna caá”, ñi niíj jenah joicá bojoó. Jesúsdih cádahcanjeh, tʉ́i wẽp ñʉhnit panihnit ñi jʉmʉʉ́. Pánih jʉmnit, bita ĩ wʉtatdih jepahcanjeh, teo wʉ̃hnit panihnit ñi jwʉ́ʉb waadcá bojoó.
Weém, Pablo, nindih wã naáwáchah, ñi tʉ́i jenah joyoó: “Bóodnit jʉmna, Diosjeéh jwĩ tʉ́i jʉmbipna caá”, niíj jenah joinít, ñi míic bóodat tʉ́ʉtʉchah, Cristo yeebdíh ã wʉn wʉ̃hatji dedé pínah ãta nihcan tagaá. Bʉʉtéh wã niiját pah, wã jwʉ́ʉb naóhbipna caá. Ded bóodat tʉ́ʉtniboodíh nihat Moisés ã wʉtatjidihbʉt jepah beedáát caá náahap. Diosjeéh tʉ́i jʉmat tʉ́ʉt niijná, caán wʉtatdih tʉ́i jepahíhnit jʉmna, yeebjéh Cristoboodíh ñi cádahna caá. Pánih jepahíhna, Dios yeebdíh oinit, ã teo wáacatdihbʉt míic jãhna caá ñi chãjap.
Obohjeéhtih, jwiítboó Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacatjĩh Cristodih jwĩ tʉ́i jenah joiná caá. Páant jwĩ tʉ́i jenah joyóchah, “Queét tʉ́init caá”, jwiítdih Dios ã niíj enna caá. Páant niíj ennit, ã pebhboó jwĩ jʉibínachah, jwiítdih ã tʉ́ʉt nʉʉ́m péabipna caá. Páant ã tʉ́ʉt nʉʉ́m péanachah, tʉ́init yoobát jwĩ jʉmat pínahdih jwĩ pã́ina caá. Pánihna, jwiít Jesucristoíhwã bóodnit jʉmna, bóodcannitbʉt jwĩ jʉmʉchah, Dios jwiítdih biíc yoobó ã enna caá. Cristodih tʉ́i jenah joiná, bitadih tʉ́i oinit, teo wáacnit jwĩ jʉmʉchah ennit, Dios jwiítdih ã tʉ́i wẽibipna caá.
Wã déewã panihnitá, yeéb Cristodih ñi tʉ́i jenah joyóp yʉh jĩ. Obohjeéhtih, tʉ́ini dooná yoobátdih ñi tʉ́i jenah joyóchah yʉhna, ¿déhe tibeé yeebdíh cádahat tʉ́ʉtni? Dios yeebdíh ñíoniboó queétdih páant ãt naáwát tʉ́ʉtcan tagaá. Nindih ñi náhninaá: Bʉ́dí pan pínahdih ã paa béjat pínah niijná, bainíbit paáát tʉ́ʉtnijeh ã náahna caá. Pánihat pah, wã tʉ́ttimah jʉ̃óhnit, yeebdíh mácah ĩ bohénachah, daocánnit yʉhna, dawá yeebdíh ĩ tʉ́ʉt nʉʉmát tʉ́ʉtna caá.* 1Co 5.6 10 Obohjeéhtih, jwĩ Maáh Jesúsdih wã tʉ́i jenah joyóchah, weemdíh weñanit, nin pah ã niíj jenah joyát tʉ́ʉtna caá: “Jwĩ Maáh queétdih ã tʉ́i teo wáacbipna caá, queétdih mácah ĩ bohéátdih cádahnit, wã bohéátjidih yoobópdih ĩ jwʉ́ʉb jenah joyát pínah niijná”, ã niijná caá. Obohjeéhtih, ded yeebdíh yéejaniboodíh Dios bʉ́dí ã peéh chãjbipna caá.
11 Wã déewã panihnitá, queét mácah naóhnit weemdíh nin pah ĩ niíj yeena caá: “ ‘Bóodat tʉ́ʉtnit, Diosjeéh ñi tʉ́i jʉmbipna caá’, Pablo ãpĩ́ niíj naóh bohéna caá”, ĩ niijná yʉh caá. Páant wã bohénachah nihna, queét weemdíh yeejép ĩta chãjcan tagaá. Obohjeéhtih, cruzboó Jesucristo ã wʉn wʉ̃hatjidih wã bohéát peéh weemdíh ĩ jʉ̃ihna caá. 12 Pánihna, bóodat tʉ́ʉtnitboó, yeebdíh yeejép ĩ chãjat peéh, biáboó ĩ beje naáh.
Oina, wʉtatdihbʉt jwĩ jepahat
13 Wã déewã panihnitá, “Wã wʉtatdih jepahna, wãjeéh ĩ tʉ́i jʉmbipna caá”, Dios yeebdíh ñíonit, ãt niíj jenah joicáp jĩ. Obohjeéhtih, watnit panihnit jʉmna, “Bʉʉ caán wʉtatdih jepahcan, ded pah yeejép wã jenah joyátdihjeh wã chãjbipna caá”, ñi niíj jenah joicá bojoó. Páant niíj jenah joicánjeh, bʉ́dí oinit, ñi tʉ́i míic teo wáacá.* Mt 20.26 14 Moisésjiboó nin pah ãt niíj wʉtʉp jĩ: “Meém míicjeh ma míic oyat pah, bitadihbʉt oinit, ma tʉ́i teo wáacá”, ãt niijíp jĩ.* Lv 19.18 Pánihna, bitadih tʉ́i oina, nihat biíh ã wʉtatdihbʉt tʉ́i jepahna caá jwĩ chãjap.* Ro 13.8-10 15 Nʉñʉ́pwã ĩ míic chãacát pah, mácah bohénitdih joiná, yeebjéhbʉt tʉbit míic jʉ̃ihna caá ñi chãjap. Páant ñi chãjatdih cádahcan, yeebjéh ñi míic yéeja beedábipna caá.
Tʉ́ini Espíritu ded pah jwiítdih ã náah yacat
16 Nin pah yeebdíh wã niíj wẽp naóhna caá: Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacatjĩh ded pah yeebdíh ã náah yacat pahjeh ñi tʉ́i jʉmʉʉ́. Pánih jʉmna, yeejép ñi jenah joyát pah ñi chãjcan niít. 17 Ded pah jwiítjeh yeejép jwĩ náahatdih chãjna, Tʉ́ini Espíritudih en jʉ̃ihnit dée pah jwĩ jʉmna caá. Caán ã náah yacatdih chãjna, jwĩ náahatboodíh jwĩ chãjcan niít. Páant ã jʉmʉchah, ded pah yeejép jwĩ jenah joyátdihjeh chãjcan, Tʉ́ini Espíritu ã náah yacatdih chãjat caá náahap.* Ro 7.15-23 18 Tʉ́ini Espíritu ded pah ã náah yacatdih chãjnit jʉmna, “Diosjeéh wã tʉ́i jʉmat tʉ́ʉt niijná, Moisés ã wʉtatjidih tʉ́i jepahat caá weemdíh náahap”, ñi niíj jenah joicán caá.
19 Diosdih jepahcannitboó yeejép ĩ jenah joyátdihjeh chãjnit, nin pah ĩ chãjatdih jwiít nihat jwĩ jéihna caá: Yéej chãjnit, yéej chãjatdih jenah joinít, tíic jenah joicánjeh ií náah chãjnit ĩ jʉmna caá. 20 “Nin weemdíh teo wáacni caá”, Dios yoobát nihcannidih niíj wẽinit, jióhnit, míic eníhcannit, míic jʉ̃ihnit, bita ĩ bíbohatdih en ñinahnit, waícanjeh íijnit, bitadih teo wáacatdih jenah joicánjeh, queétjeh maáta pah jenah joinít ĩ jʉmna caá. Míic en jʉ̃ihnit, tʉ́tchi wahnit, “Yeéb mácah moón caá”, niíj en jʉ̃ihnit ĩ jʉmna caá. 21 Bita ĩ tʉ́i jʉmʉchah en íijnit, máihnit, máihñatdih yaádh metatdihbʉt bidnit, bʉ́dí babhbat dooná jʉmat joiná wẽinit ĩ bejna caá. Pánihat caá yéej jenah joinít, ĩpĩ́ chãjna caá. Jã́tih yeebdíh wã niiját pahjeh, bʉʉbʉt wã jwʉ́ʉb niíj naóhna caá: Det pánih chãjnit Dios ã maáh jʉmʉpboó ĩ jéih jʉmcan caá.
22 Obohjeéhtih, Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacatjĩh nin pah jwĩ jʉmna caá: Dios jwiítdih ã oyatdih jéihnit, tʉ́i wẽinit, jwiítbʉt bitadih jwĩ oina caá. Ʉ́ʉmcan, tʉ́inijeh jwĩ jʉmna caá. Yójahcan, ded pah bita ĩ chãjachah yʉhna, queétdih waícanjeh íijcan, tʉ́inijeh jwĩ jʉmna caá. Bitadih tʉ́i teo wáacnit, tʉ́i chãjnit jwĩ jʉmna caá. Diosdih, cã́acwãdihbʉt ded pah jwĩ niijátji biíc yoobó péanit jwĩ jʉmna caá. 23 “Weém chah jéihni wã jʉmna caá”, jwĩ niijcán caá. Ded pah yeejép chãjat jenah joyát ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah yʉhna, caandíh joyáh bojnit, jwĩ chãjcan caá. Páant jwĩ chãjachah ennit, “Moisés ã wʉtatjidih jepahcan, queét yeejép ĩ chãjna caá”, det ĩ jéih niijcán caá. 24 Jesucristoíhwã jʉmna, yeejép chãjat jwĩ jenah joyátjidih jwĩ jepah cádahap jĩ.* Ro 6.3-14; Gá 2.20; 6.14 25 Pánih cádahnit, Tʉ́ini Espíritu ã náah yacatboodíh wẽi jepahnit, jwĩ chãjat dée caá.
26 Pánih chãjnit, “Wã déewãdih chah wã jéihna caá”, niíj jenah joicánjeh, jwiítjeh jwĩ míic íijacan, jwĩ déewã ĩ tʉ́i jʉmʉchah ennit, jwĩ en íijca bojat dée caá.

*5:1 Jn 8.32-36

*5:9 1Co 5.6

*5:13 Mt 20.26

*5:14 Lv 19.18

*5:14 Ro 13.8-10

*5:17 Ro 7.15-23

*5:24 Ro 6.3-14; Gá 2.20; 6.14