6
Jesúíhwã ĩ míic teo wáacat
Wã déewã panihnitá, ñi tʉ́i míic teo wáacá. Pánih míic teo wáacnit, biíc ñijeéh jʉmni ã tʉ́i chãjcatdih ennit, Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacatjĩh caandíh ñi tʉ́i míic wéhenaá, tʉ́ʉt nʉʉmnít, tʉ́inijeh ã jwʉ́ʉb chãjat pínah niijná. Pánih teo wáacnit, yeéb míicjehbʉt ñi tʉ́i chãja chaáh, “Yeejépdih chãjná”, niijná. Ñijeéh jʉmnit yeejép ĩ yapachah enna, queétdih ñi teo wáacá. Pánih míic teo wáacna, Cristo ded pah ã náah yacatdih jepahna caá ñi chãjap.
“Bita chah tʉ́i chãjni jʉmna, dedé teo wáacatdih wã náahcan caá”, ded niíj jenah joiná, caanjéh míic yeena caá ã chãjap. Ded pah ñi chãjatdih jenah joinít, “Nin tʉ́ini caá. Caán yeejép caá”, niíj jéihyat caá náahap. Pánih jéihna, ded pah ñi chãjat tʉ́ini ã jʉmʉchah, bitadih ded pah ã yapatdih jenah joicánjeh, ñi tʉ́i wẽibipna caá. Jesús jwiítdih ded pah ã náah yacatdih jepahna, jwĩ jepahcahbʉt jwiítjeh jwĩ ñíwat pínah ã jʉmna caá. Bitaboó jwiítdih ĩ jéih ñío wʉ̃hcan caá.
Det tʉ́ini doonádih bohénitboó queétdih naóhnidih ĩ tʉ́i teo wáaca naáh, dedé ã náahatdih ã bíbohat pínah niijná.
Ded pah jwĩ chãjatdih jenah joinít, nindih náhniat caá náahap: Jwiít cã́acwãboó dedédih jwĩ momochah, caanjéh ã jwʉ́ʉb chíih jʉ̃ʉ́wʉ́chah, caandíhjeh jwĩ bíbohbipna caá. Tʉ́ininadih ñíonit, jwĩ momochah, tʉ́ini ã chíih jʉ̃óhbipna caá. Obohjeéhtih, yeejépnadih jwĩ momochah, tʉ́icanni ãta chíih jʉ̃óh tagaá. Pánihat pah, jwiít cã́acwãdihbʉt biíc yoobó ã jʉmna caá. Ded pah jwĩ chãjachah, biíc yoobójeh mʉntih jwiítdihbʉt ã yapbipna caá. Ñi tʉ́i náhninaá, Dios nihat jéihnidih jwĩ jéih tíohcan caá. Pánihna, “Weém wã tʉ́i chãjcatdih Dios ã encan caá”, ñi niíj míic yeeca bojoó.* Pr 22.8; Os 8.7 Ded ã weñat pínahdihjeh chãjna, yeejép ã chãjachah, ã yéej chãjat jíib, iiguípna ã bejbipna caá. Obohjeéhtih, ded Tʉ́ini Espíritu ã náah yacatboodíh jepahna, ã tʉ́i chãjat jíib, páantjeh Diosjeéh ã jʉmbipna caá. Dios ã jenahat láa, tʉ́i chãj cádahcan, tʉ́inidih jwĩ bíbohbipna caá. Páant jwĩ bíbohat pínahdih jéihnit, tʉ́i chãj chʉʉcán, jwĩ cádahca boj jĩíh.* 2Ts 3.13 10 Dedé teo wáacatdih ĩ náahachah, jwĩ bʉʉjáát pah bóo, nihat cã́acwãdih jwĩ tʉ́i chãj jĩíh. Jwĩ déewã panihnit Jesúíhwãdih bácah, chah jwĩ míic tʉ́i teo wáacat dée caá.
Pablo naóh péanit, ã tʉ́yat tʉ́ʉtat
11 Nin nʉ́odih wã chéen ã daác wʉ̃hʉp be. Pánihna, nin péeni naáwátdih dahwani wã daacátdih ennit, “Pablojeh jwiítdih ãt daác wahap taga”, ñi niíj jéihbipna caá.
12 Bʉʉ queét yeebdíh yee bohénitdih wã jwʉ́ʉb naóhbipna caá. Queét yeebdíh bóodat tʉ́ʉtnitboó jwĩ déewã queétdih ĩ wẽi enat pínah niijná, páant ĩ bohéna caá. Jesús cruzboó ã wʉn wʉ̃hatjidihjeh bohéna, queétdih jʉ̃ihnit, jwĩ déewã yeejép ĩta chãj tagaá. Páant yeejép yapatdih náahcan, queét yeebdíh ĩ bóodat tʉ́ʉtna caá. 13 Queét bóodat tʉ́ʉtnitboó Moisés ã wʉtatjidih tʉ́i jepah beedácan yʉhna, yeebdíh caandíh jepahat tʉ́ʉtnit, ĩ bóodat tʉ́ʉtna caá. Bita jwĩ déewã “Queétboó Gálatasdih moón Jesúíhwãdih ĩt tʉ́i bóodat tʉ́ʉtʉp tagaá”, queétdih ĩ niíj wẽi naáwát pínah niijná, páant ĩ bohéna caá. 14 Obohjeéhtih, cã́acwã weemdíh ĩ tʉ́i wẽi naáwát pínahdih weémboó wã bidcan caá. Pánih bidcan, jwĩ Maáh Jesucristo cruzboó ã wʉn wʉ̃hatjidihjeh cã́acwã ĩ wẽi naáwát pínahdih wã náah yacna caá. Weemdíh ã wʉn wʉ̃hʉchah, nemép Dioíh nihcannitdih yeejép ã chãjat tʉ́ʉtʉchah yʉhna, weémboodíh ã bʉʉjácan niít. Páant yeejép ĩ chãjachah yʉhna, wã en yaccan niít. 15 Jwiít Jesucristoíhwã jʉmna, Dios jwiítdih ã enechah, bóodnit, bóodcannitbʉt jwĩ jʉmʉchah, biíc yoobó dedé pínah nihcan caá. Obohjeéhtih, tʉ́iniboodíh jwĩ tʉ́ʉt nʉʉmʉ́chah ennit bácah, bʉ́dí yoobát ã wẽi enna caá.* Jn 3.3-7; 2Co 5.17
16 Nin wã bohéátdih tʉ́i jepahnit, Diosjeéh ʉ́ʉmcanjeh ñi tʉ́i jʉmʉʉ́. Dios yeebdíh jĩ́gah ennit, ã teo wáaca naáh. Biíc yoobó ã teo wáacat pínahdih nihat ã́ihwãdih wã náah yacna caá.* Sal 125.5; 128.6
17 Nin wã pée naáwátbit caá: Jwĩ Maáh Jesúsdih teo wʉ̃hni wã jʉmat jíib, weemdíh ĩ pʉñat yahwítji páantjeh wĩ́ih bácahdih wã dʉoná caá. Páant yaoh dʉoní wã jʉmʉchah ennit, “Pablo Jesúíh tʉ́ini doonádih Dios ã naáwát tʉ́ʉtni nihcan caá”, weemdíh ĩ jwʉ́ʉb niíj tac bʉʉgáca bojo naáh.
18 Wã déewã panihnitá, jwĩ Maáh Jesucristo yeéb nihatdih bʉ́dí oinit, ã tʉ́i teo wáaca naáh. Pánih náah yacnit, yeebdíh bʉ́dí oinit, wã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá.
Páant bóojeh tigaá wã daacát.
Pablo

*6:7 Pr 22.8; Os 8.7

*6:9 2Ts 3.13

*6:15 Jn 3.3-7; 2Co 5.17

*6:16 Sal 125.5; 128.6