2
Jesucristo ã cã́ac jʉmat
(Mt 1.18-25)
1-2 María mi weh jʉmat pínah jã́tih, Cirenio Siria baácdih moón ĩ maáh jʉm láa, César Augusto Roma tʉ́tchimant jʉmna, nihat baácdih moondíh wʉtni ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Démoón cã́acwã ĩ jʉmatdih jéihyat tʉ́ʉt niijná, nihat cã́acwãdih ĩ́ih wʉ̃tnadih ãt daacát tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Caandíh náahna, nihat cã́acwãdih ã daácni nʉ́odih ãt wahap wʉt jĩ. Páant ã chãjat tʉ́ʉtni yeó jáap ĩ jwíih wʉ̃t daacát yeó jáap wʉt jĩ. Páant ã wʉtʉchah joinít, nihat cã́acwã ĩ nʉowãji ĩ cã́ac jʉmni tʉ́tchina yoobó wʉ̃t daacádih ĩt bejep wʉt jĩ. 4-5 Josébʉt yad pínahjĩh ĩt bejep wʉt jĩ. María wʉdʉ jʉmna yʉhna, Galilea baác Nazaret tʉ́tchimant, pʉ́ʉ́ Judea baác Belén tʉ́tchina mit bejep wʉt jĩ. Belén tʉ́tchidih Davidji ãt cã́ac jʉmʉp wʉt jĩ. Pánihna, David jʉima jʉmna, José yadjĩh Belén tʉ́tchina wʉ̃t daacádih ĩt bejep wʉt jĩ.
6-7 Queét chénewã Belén tʉ́tchiboó jʉibínit, dawá cã́acwã ĩ jʉmʉchah, ʉ̃wat mʉʉná ã yáwachah, momo jiwiwã ʉ̃wat tólihboó Joséwã ĩt ʉ̃wʉp wʉt jĩ. Caánboó jʉmna, María mi jáap bácahdih bóodih mit weh jʉmʉp wʉt jĩ. Pánih weh jʉm péanit, mi wʉ̃ʉ́hdih yéguehjĩh tʉ́i pin bojnit, momo jiwiwã jeémát yacat paihdih mit cáagap wʉt jĩ.
Ovejawãdih en daonít Jesúsdih enedih ĩ bejat
Páant mi weh jʉmni chei, Belén tʉ́tchi jwẽ́ejdih ovejawãdih en daonít ĩ́ih ovejawãdih en daoná ĩt chãjap wʉt jĩ. Páant ĩ en dawáchah, Dioíh ángel queétdih ãt jígohop wʉt jĩ. Pánih jígohnit, bʉ́dí ã yeh iiguíchah ennit, bʉ́dí ĩt ʉ́ʉmʉp wʉt jĩ.
10 Páant ĩ ʉ́ʉmʉchah ennit, ángel queétdih nin pah ãt niíj naáwáp wʉt jĩ: “¡Ñi ʉ́ʉmca bojoó! ¡Ñi joyoó! Bʉ́dí ñi weñat pínah tʉ́ini doonádih yeebdíh naáwádih jʉ̃óhna caá wã chãjap. Caán doonádih joinít, nihat cã́acwãbʉt bʉ́dí ĩ wẽibipna caá. 11 Bʉtéh Daviíh tʉ́tchidih cã́acwãdih tʉ́i ʉbni pínah ã cã́ac jʉmʉp be. Caán Dios ã wahni Cristo, nihat cã́acwã ĩ maáh pínah caá. 12 Wã niijnídih ñi bid jʉyʉ́chah, momo jiwiwã jeémát yacat paihdih yégueh chóojĩh pin bojni, ã lajbipna caá”, ãt niijíp wʉt jĩ.
13 Ángel queétdih páant ã niijíchahjeh, dawá ángelwã ãjeéh jígohnit, Diosdih nin pah ĩt niíj wẽi naáwáp wʉt jĩ:
14 “¡Nihat jeáboó jʉmnit Dios wẽpnidih ĩ weñe naáh! ¡Nin baácboó ã oinit ĩ tʉ́i jʉmʉ naáh!” ĩt niijíp wʉt jĩ.
15 Ángelwã queétdih páant niíj naóh péanit, Dios ã jʉmʉpboó ĩt jwʉ́ʉb bejep wʉt jĩ. Ĩ jwʉ́ʉb bejat tʉ́ttimahbitjeh, ovejawãdih en daonít nin pah ĩt míic niijíp wʉt jĩ:
—Chóbe, Belén tʉ́tchina Dioíh ángel jwiítdih ã niijátdih enjĩh, ĩt niijíp wʉt jĩ.
16 Páant niijnít, Belén tʉ́tchina wẽpép caandíh enedih ĩt bejep wʉt jĩ. Pánih bej, caanná jʉibínit, María, José, wébítdihbʉt ĩt enep wʉt jĩ. Wébít momo jiwiwã jeémát yacat paihdih ãt lajap wʉt jĩ. 17-20 Pánih bid jʉinít, ángel ded pah ã niijátdih Maríawãdih ĩt naóh yapanap wʉt jĩ. Pánih en péanit, ĩ́ih ovejawã pebhboó ĩt jwʉ́ʉb bejep wʉt jĩ. Pánih bejnit, ángel queétdih ã niijátji pahjeh ennitji Diosdih bʉ́dí ĩt wẽi naáwáp wʉt jĩ. Nihat ĩ jwãáhnitdihbʉt ĩt naáwáp wʉt jĩ. Páant ĩ naáwáchah joinít, cã́acwã ĩt joí wʉ́hi bejep wʉt jĩ. Obohjeéhtih, beh wiliboó wébítdih páant ĩ niijátjidih caántjeh bʉ́dí mipĩ́ jenah joyóp wʉt jĩ.
Dioíh mʉʉ́boó Jesúsdih ĩ ʉb bejat
21 Jesús ã cã́ac jʉmniji ocho yeó jáap tʉ́ttimah, sacerdotewãdih ã́ih quehli nah yapat chóodih ĩt bóodat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Páant judíowã ĩpĩ́ chãjap wʉt jĩ.* Lv 12.3 Pánih bóod péanit, ã íin wʉdʉ jʉmat pínah jã́tih ángel ã niijátji pahjeh caandíh Jesús ĩt wʉ̃t bʉ́ʉdhdʉp wʉt jĩ.* Lc 1.31
22 Biíc widh tʉ́ttimah, Moisés ã wʉtatji pah chãj péanit, mi wʉ̃ʉ́hdih Diosdih wʉ̃hat tʉ́ʉt niijná, Jerusalénna ĩt ʉb bejep wʉt jĩ. 23 Pánih wʉ̃hnit, Dios nin ã wʉtatjidih ĩt jepahap wʉt jĩ: “Jáap bácahdih bóo newé weép ã jʉmʉchah, weemdíh ñi wʉ̃hʉʉ́. Caán wĩ́ih, weemdíh teo wʉ̃hni pínah caá”,* Ex 13.2,12 Dios ãt niíj wʉtʉp tajĩ. 24 Pánihna, Jerusalénna Dioíh mʉʉdíh jʉibí, jopwãdih jíib chãjnit, sacerdotewãdih ĩt wʉ̃hʉp wʉt jĩ, Diosdih ĩ cáo wʉ̃hat pínah niijná. Pánih chãjnit, Dios nin ã wʉtatjidih ĩt jepahap wʉt jĩ: “Chénewã jopwãdih ñi wʉ̃hʉʉ́ weemdíh, jáap bácahdih bóodih tʉ́ʉt nʉʉmná”, Dios ãt niíj wʉtʉp tajĩ. Pánih chãjna, ĩ weh jʉmat tʉ́ttimah, nihat Dios ã wʉtatjidih ĩt chãj péanap wʉt jĩ.* Lv 12.6-8
25 Caán láa Dios naáwátdih tʉ́i jepahni, Simeón wʉ̃t jʉmni, Jerusalén tʉ́tchidih ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Caán Diosdih tʉ́i wẽini jʉmna, Dios ã wahni judíowãdih tʉ́i ʉbni pínahdih pã́ina ãt chãjap wʉt jĩ. Caandíh Tʉ́ini Espíritu ã wẽpat bʉ́dí ãt jʉmʉp wʉt jĩ. 26 Pánih jʉmna, nin pah caandíh ãtát niíj jéihyanap wʉt jĩ: “Ma wʉnat pínah jã́tih Dios ã wahni Cristo, ã́ih cã́acwãdih tʉ́i ʉbni pínahdih meémboó ma enbipna caá”, ãt niijíp wʉt jĩ. 27 Pánihna, caandíh Dioíh mʉʉná Tʉ́ini Espíritu ãt bejat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Joséwã Jesúsdih ĩ ʉb waad béjechah, Dios ã wʉtatji pah chãjat tʉ́ʉt niijná, Simeón queétdih ãt jwãááp wʉt jĩ. 28 Pánih jwãáhnit, Tʉ́ini Espíritu caandíh ã jéihyanachah, wébítdih ãt ʉb tʉ́ʉhʉp wʉt jĩ. Ʉb tʉ́ʉhnit, nin pah Diosdih ãt niíj wẽi naáwáp wʉt jĩ:
29-30 “Maá, meém ma niijátji pahjeh míih cã́acwãdih tʉ́i ʉbni pínahdih ma wahnidih bʉʉ wã enna caá. Weém, meemdíh teo wʉ̃hni, bʉʉ wã wʉnʉchah, ã tʉ́ibipna caá, bʉca.
31 Nihat cã́acwã ĩ enechah, meém nindih mat wahap taga, cã́acwã iiguípna ĩ bejat déedih ã tʉ́i ʉbat pínah niijná.
32 Nin tigaá nihat judíowã nihcannitdih ded pah Dios ã jʉmatdih ã jéihyabipna caá. Páant ã jéihyanachah, judío ã jʉmʉchah jéihnit, bitaboó míih judíowãdih ĩ tʉ́i wẽibipna caá”,* Is 42.6; 49.6; 52.10 Simeón ãt niijíp wʉt jĩ.
33 Páant ã niijíchah joinít, Joséwã bʉ́dí ĩt wẽi jenah joyóp wʉt jĩ. 34 Tʉ́ttimah, Simeón queétdih wẽinit, “Dios yeebdíh ã tʉ́i chãja naáh”, niijnít, Maríadih jwʉh nin pah ãt jwʉ́ʉb niíj naáwáp wʉt jĩ:
—Nin wã naáwátdih ma tʉ́i joyoó. Nin wébít Dios ã wahni caá. Dawá judíowã caandíh ĩ náahcatji peéh ĩ bʉʉdbípna caá. Obohjeéhtih, dawá bita judíowã caandíh náahnit, ĩ tʉ́i jʉmbipna caá. Caán Dios ã weñat pínahdih jéihyani ã jʉmʉchah yʉhna, dawá caandíh yap yohnit, yeejép ĩ naóhbipna caá. 35 Nihat cã́acwã ded pah ĩ jenah joyátdih jéihyani pínah Dios nin wébítdih ãt wahap taga. Obohjeéhtih, meémboó bʉ́dí ma jĩ́gahbipna caá, Simeón caántdih ãt niijíp wʉt jĩ.
36 Caanjĩ́h beh wili Ana wʉ̃t jʉmnihbʉt mit jʉmʉp wʉt jĩ. Caántbʉt Dios naáwátdih naóh yapanih wʉt jĩ. Caánt Fanuelji nʉʉ́m, Aserji jʉimená poómpdih bóli wʉt jĩ. Caánt jáap beh tóahnih jʉmna, mit áa jʉmʉp wʉt jĩ. Obohjeéhtih, siete jópchijeh caántdih bíbohnit, mijeéh bóo ãt éemp wʉnʉp wʉt jĩ. 37 Pánih éemp wʉnnih jʉmna, ochenta y cuatro jópchi bíbohnit, Dioíh mʉʉ́ diítboó mipĩ́ jʉmʉp wʉt jĩ. Yeó jáap jʉmat pah, chei jʉmat pahbʉt jeémp jwʉhcan, Diosdih mipĩ́ wẽi ʉʉ́bh jáanap wʉt jĩ. 38 Caán horadih pohba Joséwã pebhna mit jʉibínap wʉt jĩ. Pánih jʉibí, Jesúsdih enna, Tʉ́ini Espíritu ã jéihyanachah, Diosdih mit wẽi naáwáp wʉt jĩ. Dios ã wahni, queétdih tʉ́i ʉbni pínahdih judíowã ĩpĩ́ páñap wʉt jĩ. Pánihna, Jesús ĩ bidni ã jʉmatdih nihat queét pã́initdih mit naáwáp wʉt jĩ.
Nazaret tʉ́tchiboó ĩ jwʉ́ʉb bejat
39 Joséwã nihat Dios ã wʉtatji pah chãj péa, jwʉ́ʉb bejnit, Belén tʉ́tchidih ĩt jʉm jwʉhʉp wʉt jĩ. Tʉ́ttimah, Galilea baác ĩ jʉmniji Nazaret tʉ́tchina ĩt jwʉ́ʉb bejep wʉt jĩ.* Mt 2.23 40 Ĩ wʉ̃ʉ́h tʉ́i behnit, caolih jʉ́ʉtíhnijeh jʉmna, Dios ã weñat pínahdih ãt tʉ́i jéihyep wʉt jĩ. Pánihna, Dios caandíh tʉ́i wẽi ennit, bʉ́dí ãt teo wáacap wʉt jĩ.
Jesús doce jópchi ã bíbohochah, Dioíh mʉʉná caandíh ĩ nʉmah bejat
41 Oveja wʉ̃ʉ́hdih ĩ mao jeémát yeó jáap, Pascua ĩ niijní, paacánni pandihbʉt ĩ jeémp wẽi láa, Dios ã wʉtatjidih jepahnit, nihat judíowã jópchi jʉmat pah, Jerusalén tʉ́tchidih ĩpĩ́ míic wáac jʉibínap wʉt jĩ. Jesús mánabʉt jópchi jʉmat pah Jerusalénna ĩpĩ́ aab béjep wʉt jĩ.* Ex 12.1-27; Dt 16.1-8 42 Jesús doce jópchi bíbohnit, caanbʉ́t ã mánajeéh ãt bejep wʉt jĩ. 43 Pánih jʉibínit, ĩ wẽi jeémát ã beedéchah, ĩ chéenwã biícdih Joséwã Nazaret tʉ́tchina ĩt jwʉ́ʉb dei bejep wʉt jĩ. Obohjeéhtih, ã mána ĩ jéihcah yʉhna, Jesús Jerusalénboojéh ãt chãwáp wʉt jĩ. 44 “Dawá jwĩ bejechah, jwĩ wʉ̃ʉ́h jwĩ déewãjeéh ã jʉmna nacaá”, ĩt niíj jenah joyóp wʉt jĩ. Páant niíj jenah joiná, nihat yeó jáap bejnit, cheyeh caandíh ĩtih bidip wʉt yʉh jĩ. Obohjeéhtih, ĩt bid jʉicáp wʉt jĩ. 45 Pánih bid jʉicán, Jerusalén tʉ́tchina bididih ĩt jwʉ́ʉb bejep wʉt jĩ.
46 Jerusalénna jwʉ́ʉb jʉibínit, caanná ĩ wʉ̃ʉ́hdih bʉ́dí ĩt bidip wʉt yʉh jĩ. Chéne yeó jáap tʉ́i bid, biíh yeó jáapdih ĩt bid jʉyʉ́p wʉt jĩ, bʉca. Dioíh mʉʉ́ diítna Moisés ã wʉtatjidih bohénit cãtíh chʉ́ʉdnit, queétdih joiná, ʉʉ́bh joí enna ãt chãjap wʉt jĩ. 47 Beh joinít, ã tʉ́i jepahachah, nihat caandíh joinít bʉ́dí ĩt joí wʉ́hi bejep wʉt jĩ. 48 Pánihna, ã mána Dioíh mʉʉná waád jʉibínit, caanná behnitjeéh ã chʉ́ʉdʉchah ennit, queétbʉt bʉ́dí ĩt wʉ́hi bejep wʉt jĩ. Páant ã chãjachah ennit, ã íin nin pah mit niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:
—¿Wʉ̃ʉhʉ́, dépanih tigaá jwiítdih páant ma nih chãj? Ma joyoó, ma íbijĩh meemdíh bʉ́dí jwĩ bidip be. Meemdíh bid jʉicán, bʉ́dí jwĩ náhni dahwanap be, mit niijíp wʉt jĩ.
49  —¿Dépanih tibeé weemdíh ñi bid? ¿Wã íipíh mʉʉ́boó ã náahatdih chãjni wã jʉmatdih ñi jéihcannit beé? Jesús queétdih ãt niíj jepahap wʉt jĩ.
50 Obohjeéhtih, ded pah ã niijátdih ĩt beh joicáp wʉt jĩ.
51 Caandíh bid jʉinít, Nazaret tʉ́tchina ĩt nʉmah jwʉ́ʉb dei bejep wʉt jĩ. Caanná jwʉ́ʉb dei jʉibíniji behna, ã mánadih ãpĩ́ tʉ́i jepahap wʉt jĩ. Obohjeéhtih, beh wili nihat páant ã chãjatjidih bʉ́dí mipĩ́ jenah joyóp wʉt jĩ. 52 Jesús tʉ́i jéihnijeh ãt behep wʉt jĩ. Páant ã jʉmʉchah, Dios caandíh bʉ́dí ãt wẽi enep wʉt jĩ. Cã́acwãbʉt biíc yoobó caandíh ĩt weñep wʉt jĩ.* 1S 2.26; Pr 3.4

*2:21 Lv 12.3

*2:21 Lc 1.31

*2:23 Ex 13.2,12

*2:24 Lv 12.6-8

*2:32 Is 42.6; 49.6; 52.10

*2:39 Mt 2.23

*2:41 Ex 12.1-27; Dt 16.1-8

*2:52 1S 2.26; Pr 3.4