3
Juan Daabáni mʉʉ́ wihcapboó Dios naáwátdih ã naóh yapaat
(Mt 3.1-12; Mr 1.1-8; Jn 1.19-28)
1-2 Tʉ́ttimah, Zacarías wʉ̃ʉ́h Juan behna, mʉʉ́ wihcapboó ã jʉmʉchah, Dios caandíh ãt jwíih naáwát tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Caán láa Roma tʉ́tchidih moón ĩ maáh Tiberio César quince jópchi maáh ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Poncio Pilato Judea baácdih moón ĩ maáh ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Herodes Galilea baácdih moón ĩ maáh ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Ã ʉ́ʉd jeñé Felipe Iturea baácdih moón, Traconite baácdih moón biícdih ĩ maáh ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Lisanias Abilinia baácdih moón ĩ maáh ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Páant ĩ maáh jʉmʉchah, Anás Caifásbʉt sacerdotewã ĩ maáta ĩt jʉmʉp wʉt jĩ. Caán láa, Juan mʉʉ́ wihcapboó ã jʉmʉchah, Dios caandíh ãt naáwát tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Pánihna, Dios ã naáwát tʉ́ʉtʉchah joinít, Juanboó Jordán mʉj pebh dei jʉibínit, ãt táoh naóh jibip wʉt jĩ. Nin pah ãpĩ́ niíj naóh bohénap wʉt jĩ: “Ñi yéej chãjatdih cádahnit, tʉ́iniboodíh ñi tʉ́ʉt nʉʉmʉ́. Páant ñi tʉ́ʉt nʉʉmʉ́chah, Dios ñi yéejatdih ã yohbipna caá. Páant ñi chãjachah, yeebdíh wã daabábipna caá, ñi yéejat yohat jʉ́ʉtat pínah niijná”, cã́acwãdih ãt niijíp wʉt jĩ.
Jon jã́tih Dios naáwátdih naóh yapani Isaías, nin pah Juan ã chãjat pínahdih ãt niíj naóh daacáp wʉt jĩ.
“Dios naáwátdih naóh yapani mʉʉ́ wihcapboó jʉmni nin pah ã niíj ñaác bohébipna caá: ‘Jwĩ Maáh ã jʉ̃ʉ́wát pínah jã́tih ñi yéej chãjatdih cádah, tʉ́iniboodíh tʉ́ʉt nʉʉmnít, caandíh ñi tʉ́i páñaá.
Det jĩ́gah náah jʉmnitdih ã teo wáacbipna caá. Obohjeéhtih, det “Weém nihat jéihni, dedé weemdíh jʉdhdat wihcan caá”, niíj jenah joinítdih ĩ wẽpatdih jwĩ Maáh ã dʉ́ʉc wáibipna caá. Det biáboó jenah joinít ĩ jenah joyátdih ã yoobábipna caá.
Pánihna, nihat cã́acwã yoobópdih ĩ jenah joibípna caá, iiguípna ĩ bejatji déedih Dios ã tʉ́i ʉbatdih ĩ jéihyat pínah niijná’, ã niíj naóhbipna caá”, Isaías ãt niíj daacáp wʉt jĩ. (Is 40.3-5)
Dawá cã́acwã Juan pebhna ĩt jʉibínap wʉt jĩ, queétdih Juan ã daabáát pínah niijná. Ã pebhna jʉibínitdih nin pah ãpĩ́ niíj naáwáp wʉt jĩ:* Mt 12.34; 23.33 “¡Yeéb yeena caá ñi chãjap! ¡Maiwã panihnit yeejépwã jʉmna, peéh chãjat pínahdih ʉ́ʉm jweííhnitjeh caá! Obohjeéhtih, yeéb ñi yéej chãjatdih ñi cádahíhcat jíib, Dios yeebdíh ã peéh chãjachah, ñi jéih jweicán niít. Ñi yéejatdih cádahnit, tʉ́iniboodíh tʉ́ʉt nʉʉmát caá yeebdíh náahap. ‘Abrahamjidih Dios ãt wẽi enep wʉt jĩ. Pánihna, ã jʉimená jwĩ jʉmʉchah, jwiítdihbʉt ã tʉ́i wẽi enna caá’, ñi niíj jenah joiná yʉh caá. Obohjeéhtih, pánihcan caá. Yeejép ñi chãjachah ennit, ã wẽican caá. Ñi joyoó. Dios náahna, Abrahamji ã jʉimená pah nin jee dáhnadih ã jéih tʉ́ʉt nʉʉmná caá.* Jn 8.33 Wápchi mínah ã́ih wápchidih en dawát pah, yeebdíhbʉt Dios ã en daoná caá. Biquí nahna yeejép ã quehechah enna, tib yohnit, ã́ih náatnadihbʉt ã pʉd yohbipna caá. Pánih péanit, caan náhdih, ã́ih náatnadihbʉt ã cáo yohbipna caá. Páant ã chãjat pah mʉntih, yeejép ñi chãjachah enna, Dios yeebdíhbʉt iiguípna ã wahbipna caá”, Juan ãt niijíp wʉt jĩ.* Mt 7.19
10 Páant ã niijíchah joinít, cã́acwã Juandih nin pah ĩt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:
—¿Ded pah tigaá jwĩ tʉ́ʉt nʉʉmbí? ĩt niijíp wʉt jĩ.
11 —Ded chéne yégueh chóo bíbohni yégueh wihcannidih ã wʉ̃hʉ naáh. Jeémát bíbohnibʉt jeémát wihcannidih ã wʉ̃hʉ naáh, queétdih ãt niíj jepahap wʉt jĩ.
12 Romanowã maáta ĩ ʉʉ́bát tʉ́ʉtni dinerodih ʉʉ́bh wʉ̃hnitbʉt daabáát tʉ́ʉt niijná, Juan pebhna jʉibínit, nin pah ĩt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:
—¿Bohéní, jwiítboó ded pah tigaá jwĩ tʉ́ʉt nʉʉmbí? ĩt niijíp wʉt jĩ.* Lc 7.29
13 —Ñi maáta ĩ wʉtat pah bóojeh ñi ʉʉ́bʉ́p. Chah ñi ʉʉ́bátdih ñi cádahaá, queétdih ãt niijíp wʉt jĩ.
14 Biquína soldadowãbʉt caandíh nin pah ĩt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:
—¿Jwiítbʉt ded pah tigaá jwĩ tʉ́ʉt nʉʉmbí? ĩt niijíp wʉt jĩ.
—Biíh pah bóonadih en ñinahnit, ñi dʉ́ʉc wáica bojoó. Dawá láa nʉ́o náahna, cã́acwãdih yee naóh ʉ́ʉmanit, nemat mʉʉ́boó bejíhcan ĩ jíib chãjatdih ñipĩ́ wʉtna caá. Páant ñi chãjatdih ñi cádahaá. Ñi tewat jíibdihjeh wẽinit, ñi teweé, ãt niijíp wʉt jĩ.
15 Nihat judíowã Dios ã wahni queétdih tʉ́i ʉbni pínahdih ĩt bidip wʉt jĩ. Pánihna, Juan páant ã niijíchah joinít, queétjeh nin pah ĩt niíj jenah joyóp wʉt jĩ: “¿Nin Dios ã wahni jwĩ pã́ini naniít?” ĩt niijíp wʉt jĩ. 16 Obohjeéhtih, Juan queétdih nin pah ãt niijíp wʉt jĩ: “Weém yeebdíh mahjĩhjeh wã daabána caá. Obohjeéhtih, wã tʉ́ttimah jʉ̃óhni, chah wẽpni ã jʉmna caá. Páant ã jʉmʉchah jenah joinít, ‘Weém oboh jʉmni caá’, wã niíj jenah joiná caá. Caánboó mahjĩh daabáát panihni, yeebdíh Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatdih bʉ́dí ã wʉ̃hbipna caá. Caán ã wẽpat tʉʉ iigát panihnijĩh ñi yéejatdih cáwat pah ã chãjbipna caá, jwʉ́ʉb yéej chãjíhatdih ñi jenah joicát pínah niijná. 17 Trigo teoni panihni caá. Ã́ih chóonadih caóh caj péanit, caán tíibna yoobátdihjeh wʉh wʉʉ́hboó jʉ́i yacnit, ã́ih mʉʉ́boó ã ámohbipna caá. Obohjeéhtih, ã caóh cajni chóonaboodíh ã cáo yohbipna caá. Páant ã chãjat pah, wã tʉ́ttimah jʉ̃óhni caandíh jepahnitdih ã tʉ́i ʉbbipna caá. Obohjeéhtih, caandíh jepahcannitboodih iiguípna ã wahbipna caá. Caán iigát dedé ã noón dʉbcan niít”, ãt niijíp wʉt jĩ.
18 Páant niijnít, biíh naáwátjĩhbʉt Juan cã́acwãdih ãpĩ́ bohénap wʉt jĩ, tʉ́ʉt nʉʉmnít, iiguípna ĩ bejcat pínah niijná. 19 Galilea baácdih moón ĩ maáh Herodes ã ʉ́ʉd Felipe áa Herodíasdih ã dʉ́ʉc wái áa jʉmatji peéh Juan ãt jʉ̃ihñʉp wʉt jĩ. Nihat biíh yeejép ã chãjatjidihbʉt ãt jʉ̃ihñʉp wʉt jĩ. 20 Páant ã niíj jʉ̃ihñatji jíib Herodes Juandih joííhcan, ãt nemat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Pánih chãjna, chah ãt yoób yéej bejep wʉt jĩ.* Mt 14.3-4; Mr 6.17-18
Juan Jesúsdih ã daabáát
(Mt 3.13-17; Mr 1.9-11)
21 Nemat mʉʉ́boó Herodes ã nemat pínah jã́tih, Juan cã́acwãdih ã daabánachah, Jesúsbʉt ã pebhna daabáát tʉ́ʉtʉdih ãt jʉibínap wʉt jĩ. Páant ã daabáát tʉ́ttimah, Jesús Diosdih ã ʉʉ́bʉ́chah, jeá ãt jéweah bejep wʉt jĩ. 22 Páant ã jéweah bejechah, jop pah jígohni Tʉ́ini Espíritu jeámant dei jʉ̃óhnit, caandíh ãt jʉí jaamáp wʉt jĩ. Páant ã jʉí jaamáchah, jeámant Dios Jesúsdih nin pah ãt niíj naáwáp wʉt jĩ:
—Meém wã wʉ̃ʉ́h, wã oini caá. Meemdíh bʉ́dí wã wẽina caá, ãt niijíp wʉt jĩ.* Gn 22.2; Sal 2.7; Is 42.1; Mt 3.17; Mr 1.1; Lc 9.35
Jesús ã nʉowã ĩ wʉ̃t
(Mt 1.1-17)
23 Tʉ́ini Espíritu ã dei jʉ̃ʉ́wát tʉ́ttimah, Jesús treinta jópchi bíbohnit, cã́acwãdih ãt bohé jwíihip wʉt jĩ.
Nit wʉt jĩ Jesús ã nʉowã: “José ã wʉ̃ʉ́h caá”, cã́acwã ĩt niíj jenah joyóp wʉt yʉh jĩ.
José Elí ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
24 Elíboó Matat ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Matatboó Leví ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Levíboó Melqui ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Melquiboó Jana ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Janaboó José ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
25 Joséboó Matatías ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Matatíasboó Amós ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Amósboó Nahúm ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Nahúmboó Esli ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Esliboó Nagai ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
26 Nagaiboó Maat ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Maatboó Matatías ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Matatíasboó Semei ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Semeiboó Josec ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Josecboó Judá ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
27 Judáboó Joanán ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Joanánboó Resa ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Resaboó Zorobabel ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Zorobabelboó Salatiel ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Salatielboó Neri ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
28 Neriboó Melqui ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Melquiboó Adi ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Adiboó Cosam ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Cosamboó Elmadam ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Elmadamboó Er ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
29 Erboó Josué ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Josuéboó Eliezer ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Eliezerboó Jorim ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Jorimboó Matat ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
30 Matatboó Leví ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Levíboó Simeón ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Simeónboó Judá ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Judáboó José ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Joséboó Jonam ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Jonamboó Eliaquim ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
31 Eliaquimboó Melea ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Meleaboó Mena ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Menaboó Matata ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Matataboó Natán ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
32 Natánboó David ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Davidboó Isaí ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Isaíboó Obed ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Obedboó Booz ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Boozboó Sala ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Salaboó Naasón ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
33 Naasónboó Aminadab ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Aminadabboó Admin ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Adminboó Arni ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Arniboó Esrom ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Esromboó Fares ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Faresboó Judá ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
34 Judáboó Jacob ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Jacobboó Isaac ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Isaacboó Abraham ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Abrahamboó Taré ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Taréboó Nacor ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
35 Nacorboó Serug ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Serugboó Ragau ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Ragauboó Peleg ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Pelegboó Heber ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Heberboó Sala ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Salaboó Cainán ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
36 Cainánboó Arfaxad ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Arfaxadboó Sem ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Semboó Noé ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Noéboó Lamec ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
37 Lamecboó Matusalén ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Matusalénboó Enoc ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Enocboó Jared ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Jaredboó Mahalaleel ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Mahalaleelboó Cainán ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
38 Cainánboó Enós ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Enósboó Set ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Setboó Adán ã wʉ̃ʉ́h
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Adánboó Dios wʉ̃ʉ́h,
ã jwíih chãjniji,
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

*3:7 Mt 12.34; 23.33

*3:8 Jn 8.33

*3:9 Mt 7.19

*3:12 Lc 7.29

*3:20 Mt 14.3-4; Mr 6.17-18

*3:22 Gn 22.2; Sal 2.7; Is 42.1; Mt 3.17; Mr 1.1; Lc 9.35