1 Cronicas
1
Ang mga kaliwat ni Adan mao sila si Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoc, Metusela, ug si Lamec. Ang mga anak nga lalaki ni Noe mao sila si Shem, Ham, ug si Jafet. Ang mga anak nga lalaki ni Jafet mao sila si Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshec, ug si Tiras. Ang mga anak nga lalaki ni Gomer mao sila si Ashkenaz, Rifat ug si Togarma. Ang mga anak nga lalaki ni Javan mao sila si Elisha, Tarshis, Kitim, ug si Rodanim. Ang mga anak nga lalaki ni Ham mao sila si Cus, Mizraim, Put, ug si Canaan. Ang mga anak nga lalaki ni Cus mao sila si Seba, Havila, Sabta, Raama, ug si Sabteca. Ang mga anak ni Raama mao si Sheba ug si Dedan. 10 Si Cus mao ang amahan ni Nimrod, nga unang manggugubat sa kalibotan. 11 Si Mizraim mao ang katigulangan sa mga Ludhanon, Anamnon, Lehabnon, Naftunon, 12 Patrusnon, Caslunon (diin naggikan ang mga Filistihanon), ug sa mga Caftornon. 13 Si Canaan mao ang amahan ni Sidon, nga iyang kamagulangan, ug ni Het. 14 Siya usab ang katigulangan sa mga Jebusnon, Amornon, Girgasnon, 15 Hivhanon, Arkanhon, Sinhanon, 16 Arvadnon, Zemarnon, ug sa mga Hamatnon. 17 Ang mga anak nga lalaki ni Shem mao sila si Elam, Ashur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Hul, Geter, ug si Meshec. 18 Si Arfaxad mao ang amahan ni Shela, ug si Shela mao ang amahan ni Eber. 19 Adunay duha ka anak nga lalaki si Eber. Ang ngalan sa usa mao si Peleg, kay nabahin ang kalibotan sa iyang kapanahonan. Ang ngalan sa iyang igsoon mao si Joktan. 20 Si Joktan mao ang amahan nila ni Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Obal, Abimael, Sheba, 23 Ofir, Havila, ug ni Jobab; kini silang tanan mga kaliwat ni Joktan. 24 Si Shem, Arfaxad, Shela, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Tera, 27 Abram nga mao si Abraham. 28 Ang mga anak nga lalaki ni Abraham mao si Isaac ug si Ishmael. 29 Mao kini ang ilang mga anak nga lalaki: ang kamagulangan ni Ishmael mao si Nebaiot, unya si Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafis, ug si Kedema. Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Ishmael. 32 Ang mga anak nga lalaki ni Ketura, nga puyopuyo ni Abraham, mao sila si Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, ug si Shua. Ang mga anak nga lalaki ni Jokshan mao si Sheba ug si Dedan. 33 Ang mga anak nga lalaki ni Midian mao sila si Efa, Efer, Hanok, Abida, ug si Eldaa. Tanan kini sila mga kaliwat ni Ketura. 34 Si Abraham mao ang amahan ni Isaac. Ang mga anak nga lalaki ni Isaac mao si Esau ug si Israel. 35 Ang mga anak nga lalaki ni Esau mao sila si Elifaz, Reuel, Jeus, Jalam, ug si Kora. 36 Ang mga anak nga lalaki ni Elifaz mao sila si Teman, Omar, Zefo, Gatam, Kenaz, Timna ug si Amalek. 37 Ang mga anak nga lalaki ni Reuel mao sila si Nahat, Zera, Shama, ug si Miza. 38 Ang mga anak nga lalaki ni Seir mao sila si Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, ug si Dishan. 39 Ang mga anak nga lalaki ni Lotan mao si Hori ug si Homam, ug si Timna nga igsoong babaye ni Lotan. 40 Ang mga anak nga lalaki ni Shobal mao sila si Alvan, Manahat, Ebal, Shefo, ug si Onam. Ang mga anak nga lalaki ni Zibeon mao si Aya ug si Ana. 41 Ang anak nga lalaki ni Ana mao si Dishon. Ang mga anak nga lalaki ni Dishon mao sila si Hemdan, Eshban, Itran, ug si Keran. 42 Ang mga anak nga lalaki ni Ezer mao sila si Bilhan, Zaavan, ug si Jaakan. Ang mga anak nga lalaki ni Dishan mao si Uz ug si Aran. 43 Mao kini ang mga hari nga naghari sa yuta sa Edom sa wala pay hari nga naghari sa mga Israelita: si Bela nga anak ni Beor, ug Dinhaba ang ngalan sa iyang siyudad. 44 Sa dihang namatay si Bela, mipuli paghari sa iyang dapit si Jobab ang anak nga lalaki ni Zera nga taga-Bozra. 45 Sa dihang namatay si Jobab, mipuli paghari sa iyang dapit si Husham nga taga-Teman. 46 Sa dihang namatay si Husham, mipuli paghari sa iyang dapit si Hadad nga anak ni Bedad, nga maoy nakapildi sa mga Midianhon didto sa yuta sa Moab. Avit ang ngalan sa iyang siyudad. 47 Sa dihang namatay si Hadad, mipuli paghari sa iyang dapit si Samla nga taga-Masreka. 48 Sa dihang namatay si Samla, mipuli paghari sa iyang dapit si Shaul nga taga-Rehobot Hannahar. 49 Sa dihang namatay si Shaul, mipuli paghari sa iyang dapit si Baal Hanan nga anak ni Acbor. 50 Sa dihang namatay si Baal Hanan nga anak ni Acbor, mipuli paghari sa iyang dapit si Hadar. Pai ang ngalan sa iyang siyudad. Ang ngalan sa iyang asawa mao si Mehetabel nga anak nga babaye ni Matred nga anak nga babaye ni Mezahab. 51 Unya namatay si Hadad. Ang mga pangulo sa mga banay sa Edom mao sila si Timna, Alva, Jetet, 52 Oholibama, Ela, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel, ug si Iram. Mao kini ang mga pangulo sa mga banay sa Edom.