1 Juan
1
Mao kana ang gikan sa sinugdanan—nga among nadungog, nga among nakita pinaagi sa among mga mata, nga amo usab nga gitan-aw, ug ang among mga kamot maoy naggunit—may kalabotan ang Pulong sa kinabuhi. Ug ang kinabuhi nahimong dayag, ug kami usab nakakita, ug nahimo nga mga saksi, ug nagpahayag kaninyo sa kinabuhing walay kataposan, nga uban diha sa Amahan, ug nahimo nga dayag dinhi kanato. Ang among nakita ug nadungog amo usab nga gipahayag diha kaninyo, aron nga kamo adunay panaghiusa uban kanamo, ug ang atong panaghiusa uban sa Amahan ug uban sa iyang Anak, si Jesu-Cristo. Ug kami nagsulat niining mga butanga kaninyo aron nga ang atong kalipay mahimong hingpit. Mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan kaniya ug isangyaw diha kaninyo: Ang Dios kahayag ug diha kaniya wala na gayoy kangitngit. Kung kita moingon nga kita adunay panaghiusa uban kaniya apan naglakaw diha sa kangitngit, namakak kita ug wala nagkinabuhi sa kamatuoran. Apan kung kita maglakaw diha sa kahayag ingon nga siya anaa sa kahayag, kita adunay panaghiusa sa matag-usa ug ang dugo ni Jesus nga iyang Anak naghinlo kanato gikan sa tanang sala. Kung kita moingon nga kita walay sala, kita milimbong sa atong kaugaligon ug ang kamatuoran wala dinhi kanato. Apan kung isugid nato ang atong mga sala, siya matinud-anon ug matarong nga mopasaylo kanato sa atong mga sala ug maghinlo kanato gikan sa tanang kalapasan. 10 Kung kita moingon nga kita wala makasala, kita naghimo kaniya nga bakakon, ug ang iyang pulong wala dinhi kanato.