1 Pedro
1
Ako si Pedro, apostol ni Jesu-Cristo, ngadto sa mga langyaw nga nagkatibulaag, ang mga pinili, sa tibuok Pontus, Galacia, Capadocia, Asya, Bitinya. Kini sumala sa plano nang daan sa Dios nga Amahan. Kini pinaagi sa pagbalaan alang sa Espiritu alang sa pagmasinugtanon ug alang sa pagwisikwisik sa dugo ni Jesu-Cristo. Hinaot ang grasya maanaa kaninyo, ug ang inyong kalinaw mouswag. Hinaot nga ang Dios Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo magpanalangin. Sa dako niyang kaluoy, gihatagan niya kita ug bag-ong kinabuhi alang sa pagsalig sa usa ka panulundon. Kini nga panulundon pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Cristo gikan sa mga patay. Kini alang sa panulundon nga dili mahanaw, dili mamantsahan, ug dili molubad. Kini giandam sa langit alang kaninyo. Gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo, alang sa kaluwasan nga andam ipadayag sa kataposang panahon. Naglipay kamo pag-ayo mahitungod niini, bisan karon gikinahanglan ninyo nga bation ang kaguol sa daghan nga nagkalainlaing mga kasamok. Tungod kini sa pagpamatuod sa inyong pagtuo, nga mas bililhon pa kay sa bulawan nga mahanaw, bisan nga gisulayan kini pinaagi sa kalayo. Kini mahitabo aron nga ang inyong pagtuo mosangpot sa pagdayeg, sa himaya, ug dungog sa pagpadayag ni Jesu-Cristo. Wala kamo makakita kaniya, apan gihigugma ninyo siya. Wala ninyo siya nakita karon, apan mituo kamo kaniya ug hilabihan ang inyong kalipay nga dili malitok, ang mahimayaong kalipay. Karon nadawat ninyo alang sa inyong kaugalingon ang resulta sa inyong pagtuo, ang kaluwasan sa inyong mga kalag. 10 Ang mga propeta nagsusi ug nangutana pag-ayo mahitungod niini nga kaluwasan, mahitungod sa grasya nga maanaa kaninyo. 11 Nagsusi sila aron masayod mahitungod kang kinsa ug kanus-a ang Espiritu ni Cristo nga anaa kanila nga nakigsulti ngadto kanila. Nahitabo kini ingon nga siya makigsulti nang daan kanila mahitungod sa pag-antos ni Cristo ug ang mahimayaong mga butang human niana. 12 Kini gipadayag ngadto sa mga propeta nga wala sila nag-alagad alang sa ilang kaugalingon, apan alang kaninyo. Kini mao ang ilang gibuhat mahitungod sa mga butang nga gisulti kaninyo pinaagi niadtong gipasabot sa Balaang Espiritu, nga gipadala gikan sa langit. Kini mao ang mga butang nga bisan ang mga anghel nagtinguha nga mapadayagan. 13 Busa andama ang inyong mga hunahuna. Pagmalinawon. Ibutang ang tanang nga pagsalig diha sa grasya nga pagadad-on nganha kaninyo sa pagpadayag ni Jesu-Cristo. 14 Ingon nga matinumanon nga mga anak, ayaw ipahiuyon ang inyong kaugalingon sa mga tinguha nga inyong gisunod sa dihang kamo mga wala pay alamag. 15 Apan ingon nga ang nagtawag kaninyo balaan, kamo, usab, magbalaan sa tibuok ninyong pamatasan. 16 Kay kini nahisulat, “Pagbalaan, kay ako balaan man.” 17 Ug kung mosangpit kamo sa “Amahan” nga mao ang magahukom nga walay pagpalabi sumala sa binuhatan sa matag-usa, gamita ang inyong panahon sa pagpanaw diha sa balaanong pagtahod. 18 Nasayod kamo nga dili tungod sa mangahanaw nga plata o bulawan nga kamo natubos gikan sa binuang nga pamatasan nga inyong natun-an gikan sa inyong mga amahan. 19 Hinuon, natubos kamo pinaagi sa hamili nga dugo ni Cristo, nga sama sa usa ka karnero nga walay buling o mansa. 20 Si Cristo gipili ng daan sa wala pa gibuhat ang kalibotan, apan karon gipadayag siya kaninyo niining kataposan nga mga panahon. 21 Pinaagi kaniya mituo kamo sa Dios, nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay ug nganha kaniya nga naghatag sa himaya aron nga ang inyong pagtuo ug pagsalig maanaa sa Dios. 22 Gihimo ninyo nga putli ang inyong mga kalag pinaagi sa pagtuman sa kamatuoran. Kini alang sa katuyoan sa tinuoray nga inigsoong gugma, busa higugmaa ang matag-usa nga gikan sa kinailadman sa kasingkasing. 23 Natawo na kamo pag-usab, dili gikan sa madunot nga binhi, apan gikan sa dili madunot nga binhi, pinaagi sa pagkinabuhi ug pagpabilin sa pulong sa Dios. 24 Kay “ang tanan nga unod sama sa sagbot, ug ang tanang himaya niini sama sa bulak sa sagbot. Ang sagbot malaya, ug mangahulog ang bulak, 25 apan ang pulong sa Ginoo magpabilin hangtod sa kahangtoran.” Mao kini ang maayong balita nga gipahibalo kaninyo.