3
Ang bata nga si Samuel nag-alagad kang Yahweh ubos kang Eli. Panagsa lang ang mga pulong ni Yahweh niadtong panahona; dili usab kanunay makakita ug panan-awon ang mga propeta. Nianang panahona, sa dihang si Eli, nagsugod na ug dulom ang iyang panan-aw maong dili na kaayo siya makakita, naghigda sa iyang kaugalingong higdaanan. Ang lampara sa Dios wala pa mapalong, samtang si Samuel naghigda na ug natulog didto sa templo ni Yahweh, kung asa nahimutang ang sudlanan sa kasabotan sa Dios. Gitawag ni Yahweh si Samuel, nga miingon, “Ania ako.” Midagan si Samuel kang Eli ug miigon, “Ania ako, kay gitawag mo man ako.” Miingon si Eli, “Wala ko ikaw gitawag; higda ug balik.” Busa milakaw si Samuel ug mihigda pagbalik. Mitawag pag-usab si Yahweh, “Samuel.” Mibangon pagbalik si Samuel ug miadto kang Eli ug miingon, “Ania ako, kay gitawag mo man ako.” Mitubag si Eli, “Wala ko ikaw gitawag, akong anak; higda ug balik.” Karon wala pay kasinatian si Samuel kang Yahweh, bisan paman ang mga mensahe nga gikan kang Yahweh wala pa mapadayag kaniya. Gitawag pag-usab ni Yahweh si Samuel sa ikatulong higayon. Mibangon pag-usab si Samuel ug miadto kang Eli ug miingon, “Ania ako, kay gitawag mo man ako.” Ug namatikdan ni Eli nga gitawag ni Yahweh ang maong batang lalaki. Misulti si Eli kang Samuel, “Lakaw ug balik paghigda; kung tawgon ka niya pag-usab, mao kini ang imong isulti, 'Sulti, Yahweh, kay maminaw ang imong alagad.” Busa mibalik pag-usab si Samuel paghigda sa iyang kaugalingong dapit. 10 Miabot si Yahweh ug nagtindog; mitawag siya sama sa niaging pagtawag, “Samuel, Samuel.” Mitubag si Samuel, “Sulti, kay maminaw ang imong alagad.” 11 Miingon si Yahweh kang Samuel, “Tan-awa, aduna akoy pagabuhaton sa Israel nga diin ang mga dalunggan nga makadungog niini motagning gayod. 12 Nianang adlawa pagakuhaon ko ang tanan kong gisulti mahitungod sa panimalay ni Eli, gikan sa sinugdan hangtod sa kataposan. 13 Giingnan ko na siya nga akong hukman ang iyang panimalay sa tanang sala nga iyang nahibaloan, tungod kay nagdala ug tunglo ang iyang mga anak nga lalaki sa ilang kaugalingon ug wala niya sila badlonga. 14 Tungod niini akong gipanaad sa panimalay ni Eli nga ang mga sala nga anaa sa iyang panimalay dili mapasaylo pinaagi sa bisan unsang sakripisyo o halad.” 15 Mihigda si Samuel hangtod nga mibuntag; unya giablihan niya ang mga pultahan sa balay ni Yahweh. Apan nahadlok si Samuel nga isulti ang iyang panan-awon bahin kang Eli. 16 Gitawag ni Eli si Samuel ug miingon, “Samuel, akong anak.” Miingon si Samuel, “Ania ako.” 17 Miingon siya, “Unsa man ang mga pulong nga iyang gisulti kanimo? Palihog ayaw kini ililong kanako. Hinaot buhaton usab kini sa Dios kanimo, ug labaw pa, kung imong ililong kanako ang tanang mga pulong nga iyang gisulti kanimo.” 18 Busa gisulti ni Samuel ang tanan; ug wala siyay gililong gikan kaniya. Miingon si Eli, “Siya si Yahweh. Tugoti siya sa pagbuhat kung unsay maayo kaniya.” 19 Midako na si Samuel, ug nag-uban kanunay si Yahweh kaniya ug walay bisan usa nga napakyas sa iyang gipangsulti nga mga pulong ug natuman kining tanan. 20 Ang tanang taga-Israel gikan sa Dan hangtod sa Beersheba nakabalo nga gipili si Samuel aron mahimong propeta ni Yahweh. 21 Nagpakita pag-usab si Yahweh didto sa Silo, kay gibutyag niya ang iyang kaugalingon kang Samuel didto sa Silo pinaagi sa iyang mga pulong.