1 Mga Taga Tesalonica
1
Gikan kang Pablo kauban si Silvanus ug si Timoteo ngadto sa Iglesia sa mga taga Tesalonica diha sa Dios Amahan ug sa Ginoong Jesu Cristo. Grasya ug kalinaw maanaa kaninyo. Kanunay kami nga nagpasalamat sa Dios kaninyong tanan; giapil kamo namo sa among mga pag-ampo. Walay undang ang among paghinumdom sa inyong mga buluhaton sa pagtuo, buluhaton sa gugma, ug pasensya sa paglaom sa kaugmaon diha sa atong Ginoong Jesu Cristo sa atubangan sa atong Dios ug Amahan. Mga igsoon nga hinigugma sa Dios, nakahibalo kami sa inyong pagkatawag, kung giunsa pag-abot sa maayong balita diha kaninyo dili sa pulong lang, kondili pinaagi sad sa gahum, sa Balaang Espiritu, nga aduna gyuy kasiguradohan, ug nakahibalo kamo kung unsang klase nga mga tawo kami kadtong diha kami kaninyo nga alang sa inyong kaaayuhan. Gisundog ninyo kami ug ang Ginoo, sa inyong pagdawat sa pulong uban sa dakung pag-antos inubanan sa kalipay gikan sa Balaang Espiritu, mao nga nahimo kamong ehemplo sa tanang tumutuo sa Masedonia ug Acaya. Tungod kaninyo nikaylap ang pulong sa Ginoo, dili lamang sa Masedonia ug sa Acaya — kondili sa tanang dapit nga nikaylap ang inyong pagtuo sa Dios, mao nga wala na kami angay nga ikasulti. Kay sila mismo nagbalita mahitungod kanamo, kung giunsa ninyo kami pagdawat, ug giunsa ninyo pagbalik sa Dios gikan sa mga diosdiosan aron mag-alagad sa buhi ug tinuod nga Dios, 10 ug sa paghulat ninyo sa iyang Anak gikan sa langit, nga iyang gibanhaw sa patay, si Jesus nga maoy moluwas kanato sa umaabot nga kapungot.