1 Timoteo
1
Gikan kang Pablo, nga apostol ni Cristo Jesus sumala sa kasuguan sa Dios nga atong manluluwas ug ni Cristo Jesus nga atong pasalig, Alang kang Timoteo, nga tinuod nga anak sa pagtuo. Grasya, kaluoy, ug kalinaw gikan sa Dios atong Amahan ug kang Cristo Jesus atong Ginoo. Sama sa gi-awhag ka nako pag-ayo nga buhaton nimo sa dihang mibiya ako pa Masedonia, magpabilin ka sa Efeso aron mamandu-an nimo ang pipila ka mga tawo nga dili sila magtudlo ug lain nga doktrina. Ug dili sad nila tagaan ug pagtagad ang mga estorya- estorya ug ang walay katapusang pagsubay sa kagigikanan nga maoy hinungdan sa panaglalis imbis nga makatabang sa plano sa Dios, nga panaagi sa pagtuo. Apan ang tumong sa kasuguan gugma nga nagagikan sa putli nga kasingkasing, sa maayo nga konsensiya, ug sa kinasingkasing nga pagtuo. Ang ubang mga tawo nahisalaag ug mibiya gikan niining mga butanga ug miadto sa walay pulos nga pakigpulong. Buot nilang mahimo nga magtutudlo sa balaod, apan wala sila makasabot sa ilang mga gipanulti o sa ilang mga gipamugos. Apan kita nakahibalo nga ang balaod maayo kung kini sundon subay sa balaod. Ug nasayod kita niini, nga ang balaod wala gihimo alang sa matarong nga tawo, apan alang sa mga mangilapason ug masinupakon nga mga tawo, sa mga tawo nga dili diosnon ug sa mga makasasala, alang niadtong walay Dios ug malaw-ay, alang adtong mopatay sa ilang amahan ug inahan, sa mga mamamatay, 10 sa mga lawasnong imoral, sa mga makighilawas sa isig ka lalaki, sa mga nagbihag ug mga tawo aron himoong ulipon, sa mga bakakon, sa mga nagsaksi sa dili tinood, ug sa bisag unsa pa nga taliwas sa sakto nga doktrina, 11 sumala sa mahimayaon nga maayong balita sa bulahang Dios nga sa diin gisaligan ako. 12 Nagpasalamat ako kang Cristo Jesus nga atong Ginoo, nga nagpalig-on kanako, kay giisip niya ako nga matinud-anon ug nagbutang kanako niini nga pagpangalagad- 13 ako, nga tigpasipala niadto, naglutos, ug bayolente nga tawo. Apan ako nakadawat ug kaluoy tungod kay ako ignorante sa ako mga gipangbuhat kay wala pa ako sa pagtuo. 14 Apan ang grasya sa atong Ginoo ga-awas awas uban sa pagtuo ug gugma kang Cristo Jesus. 15 Kini nga mensahe masaligan ug takos sa tanang pagdawat, nga si Cristo Jesus nianhi dinhing kalibutan sa pagluwas sa makasasala. Ako ang labing dautan niini. 16 Apan tungod niini nga hinungdan ako ang unang nahatagan ug kaluoy, aron pinaagi kanako, ang labing dautan, mapakita ni Cristo Jesus ang tanang pailob, ingon nga ehemplo kanila nga motuo kaniya sa kinabuhing dayon. 17 Ug karon sa iya nga hari sa tanang panahon, nga walay kamatayon, ug dili makita, ug bugtong nga Dios, kaniya ang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 18 Nagtakda ako niini nga mando kanimo, Timoteo, akong anak, ug ako miuyon sa mga propesiya nga mikaylap mahitungod kanimo, aron ikaw moapil sa maayong pag-away; 19 aron ikaw maanaan ug pagtuo ug maayo nga konsensya. Ang ubang mga tawo nagsalikway niini ug mahitungod sa ilang pagtuo mura sila ug mga nahisama sa nalunod nga barko. 20 Sama nila Hemeneus ug Alejandro, nga akong gitugyan kang Satanas aron matudluan nga dili unta sila manamastamas.