2 Corinto
1
Si Pablo, usa ka apostol ni Cristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Dios, ug si Timoteo nga atong igsoon, ngadto sa simbahan sa Dios nga anaa sa Corinto, ug ngadto sa tanang magtutuo sa tibuok rehiyon sa Acaya. Hinaot nga ang grasya maanaa kaninyo ug ang kalinaw nga gikan sa Dios nga atong Amahan ug kang Ginoong Jesu-Cristo. Hinaot nga dayegon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Siya mao ang Amahan sa mga kaluoy ug ang Dios sa tanang paghupay. Ang Dios maghupay kanato sa tanan natong kagul-anan, aron nga makahupay usab kita niadtong anaa sa bisan unsa nga kagul-anan. Naghupay kita sa uban sa samang paghupay nga gigamit sa Dios aron sa paglipay kanato. Kay sama sa mga pag-antos ni Cristo nga midagaya tungod ug alang kanato, busa modagaya usab ang atong paghupay pinaagi kang Cristo. Apan kung may kagul-anan man kami, alang kini sa inyong kahupayan ug kaluwasan. Ug kung gihupay man kami, alang kini sa inyong kahupayan. Ang inyong kalipay nagmalamboon sa dihang nagmapaubsanon kamo nga nag-ambit sa sama nga mga pag-antos nga giantos usab namo. Ug malig-on ang among pagsalig mahitungod kaninyo. Nasayod kami nga sa pag-ambit usab ninyo sa mga pag-antos, miambit usab kamo sa paghupay. Kay dili kami buot nga dili kamo masayod, mga igsoon, mahitungod sa mga kasamok nga among nabatonan didto sa Asya. Gibug-atan gayod kami labaw pa sa among makaya, hilabihan gayod kabug-at nga wala na kami naglaom nga mabuhi pa. Sa pagkatinuod, hinukman na kami sa kamatayon nganhi kanamo. Apan wala kini naghimo kanamo nga mosalig sa among kaugalingon, kondili sa Dios gayod, nga nagbanhaw sa mga patay. 10 Giluwas niya kami gikan niadtong makamatay nga kakuyaw, ug nagluwas siya kanamo pag-usab. Gisalig na namo diha kaniya nga luwason niya kami pag-usab. 11 Pagabuhaton niya kini ingon nga kamo usab magtabang kanamo pinaagi sa inyong mga pag-ampo. Unya daghan ang maghatag ug mga pagpasalamat pinaagi kanamo alang sa grasyahanon nga kaluoy nga gihatag kanamo pinaagi sa mga pag-ampo sa kadaghanan. 12 Mapagarbohon kami niini: ang pagpamatuod sa among konsensya. Kay putli man kini nga mga katuyoan ug matinud-anon nga miabot gikan sa Dios nga among gipahigayon sa among kaugalingon dinhi sa kalibotan. Labi pa namong nabuhat kining tanan uban kaninyo—dili sa kalibotanong kaalam, apan pinaagi sa grasya sa Dios. 13 Wala kami nagsulat kaninyo sa bisan unsa nga dili ninyo mabasa o masabtan. Naglaom ako nga masabtan ninyo kami sa hingpit, 14 sama sa inyong gamay nga nasabtan kanamo karon. Unya sa adlaw sa atong Ginoong Jesus kami ang mahimo ninyong hinungdan alang sa pagpasigarbo, sama usab kanamo. 15 Tungod kay masaligon ako mahitungod niini, buot ko nga mouna pag-anha kaninyo, aron nga makadawat kamo sa kaayohan sa ikaduhang pagduaw. 16 Naglaraw ako sa paghapit aron sa pagduaw kaninyo sa akong panaw padulong sa Macedonia. Unya buot ko nga moduaw na usab kaninyo sa akong pagpanaw gikan sa Macedonia, ug unya mapadala ninyo ako sa akong pagpadulong sa Judea. 17 Sa dihang naghunahuna ako niining paagiha, nagduhaduha ba ako? Naglaraw ba ako sa mga butang sumala sa mga tawhanong sukaran, aron nga moingon ako nga, “Oo, oo” ug “Dili, dili” sa samang takna? 18 Apan sama nga ang Dios nagmatinud-anon, dili namo dunganon sa pagsulti ang “Oo” ug “Dili.” 19 Kay ang Anak sa Dios, nga si Jesu-Cristo, nga gimantala nako ug nila ni Silvanos ug Timoteo diha kaninyo, dili “Oo” ug “Dili.” Hinunoa, kanunay siyang “Oo.” 20 Kay ang tanan nga mga saad sa Dios kanunay nga “Oo” diha kaniya. Busa pinaagi usab kaniya moingon kita nga “Amen” ngadto sa himaya sa Dios. 21 Karon mao kini ang Dios nga nagpamatuod kanamo uban kaninyo diha kang Cristo, ug nagsugo siya kanato. 22 Gisilyohan na niya kita ug gihatag kanato ang Espiritu sa atong mga kasingkasing ingon nga usa ka garantiya sa kung unsa ang iyang ihatag sa umaabot. 23 Hinuon, nagtawag ako sa Dios aron magsaksi alang kanako nga ang hinungdan sa wala ko pag-anha diha sa Corinto aron nga mapalingkawas ko kamo. 24 Dili kini tungod kay nagsulay kami sa pagpugong kung unsa ba gayod ang inyong pagtuo. Hinuon, nagabuhat kami uban kaninyo alang sa inyong kalipay, sa inyong pagbarog sa inyong pagtuo.