2 Pedro
1
Si Simon Pedro, usa ka ulipon ug apostol ni Jesu-Cristo, alang niadtong midawat sa samang hamili nga pagtuo sama sa among nadawat, pagtuo diha sa pagkamatarong sa atong Dios ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo. Hinaot nga ang grasya maanaa kaninyo, ug hinaot nga ang kalinaw motubo pinaagi sa kahibalo sa Dios ug kang Jesus nga atong Ginoo. Ang tanang mga butang nga may kalabotan sa balaanong gahom alang sa kinabuhi ug ang pagkadiosnon gihatag kanato pinaagi sa kahibalo sa Dios, nga nagtawag kanato pinaagi sa iyang kaugalingong himaya ug kaligdong. Pinaagi niini, gihatag niya kanato ang hamili ug dagko nga mga saad. Gibuhat niya kini aron nga mahimo kamong mag-aambit diha sa balaanong kinaiyahan, aron nga kamo makalikay gikan sa pagkamadunoton nga anaa sa kalibotan tungod sa daotang mga tinguha. Alang niini nga hinungdan, buhata ninyo ang labing maayo aron madugangan ang kaligdong pinaagi sa inyong pagtuo, ug pinaagi sa inyong kaligdong, mao ang kahibalo. Pinaagi sa inyong kahibalo, idugang ang pagpugong sa kaugalingon, ug pinaagi sa inyong pagpugong sa kaugalingon, idugang ang paglahutay, ug pinaagi sa inyong paglahutay, idugang ang pagkadiosnon. Pinaagi sa inyong pagkadiosnon, idugang ang inigsoon nga pagbati, ug pinaagi sa inyong inigsoon nga pagbati, idugang ang gugma. Kung kining mga butanga anaa na kaninyo ug motubo na diha kaninyo, dili na kamo mahimong baog o dili mabungahon diha sa kahibalo sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Apan kadtong nakulangan niining mga butanga makakita lamang kung unsa ang anaa sa duol; ug siya usa ka buta. Nahikalimtan niya ang pagpanghinlo gikan sa iyang daan nga mga sala. 10 Busa, mga igsoon, buhata ninyo ang labing maayo aron nga ang inyong pagkatinawag ug pagkapinili masiguro alang sa inyong kaugalingon. Kung buhaton ninyo kining mga butanga, dili kamo mangapandol. 11 Niini nga paagi ang agianan pasulod didto sa walay kataposan nga gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo madagayaon nga igahatag kaninyo. 12 Busa andam ako kanunay sa pagpahinumdom kaninyo niining mga butanga, bisan tuod nasayod na kamo niini, ug bisan tuod lig-on na kamo karon diha sa kamatuoran. 13 Ang akong hunahuna nga mao kini ang husto sa pagkutaw kaninyo inubanan sa usa ka pahimangno mahitungod niining mga butanga, samtang ania pa ako niining tolda. 14 Kay ako nasayod nga sa umaabot akong biyaan ang akong tolda, sumala sa gipakita sa atong Ginoong Jesu-Cristo mipakita kanako. 15 Akong buhaton ang labing maayo alang kaninyo aron kanunay nga mahinumdom niining mga butanga pagkahuman sa akong pagbiya. 16 Kay wala kami magsunod sa malinglahon nga tumotumong mga sugilanon sa dihang magsulti kami kaninyo mahitungod sa gahom ug hulagway sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Hinuon, nakasaksi kami sa iyang pagkahalangdon. 17 Kay gidawat niya ang kadungganan ug himaya gikan sa Dios nga Amahan sa dihang gipadala kaniya ang usa ka tingog pinaagi sa halangdong Himaya nga nag-ingon, “Mao kini ang akong Anak, ang Bugtong hinigugma, nga akong gikahimut-an pag-ayo.” 18 Nadungog namo kining tingog nga migawas gikan sa langit, samtang nag-uban pa kami kaniya didto sa balaang bukid. 19 Nakabaton kami niining pulong nga panagna nga hinimo nga may kasigurohan gayod, buhata ninyo ang labing maayo aron sa pagtagad niini. Sama kini sa lampara nga nagadan-ag sa usa ka mangit-ngit nga dapit hangtod nga moabot na ang kabuntagon ug mosubang na ang bituon sa kabuntagon sa inyong mga kasingkasing. 20 Hibaloi kini pag-una, nga walay panagna ang mahitungod sa kinaugalingon nga paghubad. 21 Kay wala gayoy panagna nga miabot pinaagi sa kabubut-on sa usa ka tawo. Hinuon, gigiyahan ang mga tawo pinaagi sa Balaang Espiritu nga nagsulti gikan sa Dios.