2 Mga Taga-Tesalonica
1
Gikan kang Pablo, Silvanus, ug ni Timoteo, alang sa iglesia nga taga-Tesalonica nga iya sa Dios nga atong Amahan ug kang Ginoong Jesu Cristo. Hinaut nga ang grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug kang Ginoong Jesu Cristo anaa kaninyo. Kinahanglan magpasalamat kami kanunay sa Dios kaninyo, mga igsoon, kay mao kini ang angay, tungod kay galambo kaayo ang inyong pagtuo ug misamot ang gugma ninyo sa usa'g usa. Mao nga kami nagpasigarbo nga nagsulti sa mga iglesia sa Dios mahitungod sa inyong pasensya ug pagtuo taliwala sa tanan nga paglutos ug pasakit nga inyong giagwanta. Kini ang klaro nga tima-an sa matarong nga paghukom sa Dios, nga naghimo kaninyo nga takos sa ginharian sa Dios nga tungod niini nag-antos sad kamo. Matarong ang Dios nga ibalik niya ang pasakit didto sa mga nagpasakit kaninyo, ug pahuwasan niya kadtong nakadawat ug pasakit uban kanamo, sa panahon nga ipadayag ang Ginoong Jesu-Cristo gikan sa langit uban sa mga anghel sa iyang gahum. Pinaagi sa gadilaab nga kalayo, siya ang manimalos sa mga wala nakaila sa Dios ug sa mga wala nagtuman sa maayong balita sa atong Ginoong Jesus. Mag-antos sila sa silot sa walay katapusang paghukom layo sa presensya sa Ginoo ug sa himaya sa iyang gahum, 10 inig balik niya sa adlaw nga himayaon siya sa iyang mga balaan, nga mahibulong ang tanan nga mga tumutuo tungod kay gituohan nila ang among pasidungog kaninyo. 11 Mao kini ang hinungdan nga kanunay kaming nag-ampo alang kaninyo, nga ang atong Dios himoon kamong takos nga ingon nga iyang tinawag, ug tumanon ninyo ang matag handom sa kaayuhan ug matag lihok sa pagtuo nga adunay gahum, 12 aron himayaon ninyo ang ngalan sa atong Ginoong Jesus, ug kamo sad niya, tungod sa grasya sa atong Dios ug Ginoong Jesu Cristo.