2 Timoteo
1
Gikan kang Pablo, nga apostol ni Cristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Dios, sumala sa saad sa kinabuhi nga anaa kang Cristo Jesus, alang kang Timoteo, nga gihigugmang anak: Grasya, kalooy, ug kalinaw gikan sa Dios Amahan ug kang Cristo Jesus nga atong Ginoo. Nagpasalamat ako sa Dios nga gialagaran nako gikan sa akong mga katigulangan sa putli nga konsensiya, samtang kanunay ako gahinumdom kanimo sa akong mga pag-ampo, gabii ug adlaw nangandoy nga makakita kanimo, gahinumdom sa imong mga luha, aron mapuno ako sa kalipay; sa dihang nahinumduman nako ang imong pagtuo nga tinuod; nga diha una sa imong lola nga si Lois, ug sa imong inahan nga si Eunice, ug diin kombinsido ako nga anaa sad kanimo. Mao kini ang hinungdan nga ako kang pahinumduman nga pagpainiton nimo ang gasa sa Dios nga anaa kanimo pinaagi sa pagpandung nako sa akong mga kamot kanimo. Kay ang Dios wala naghatag kanato ug espiritu sa kahadlok, kondili sa gahum ug gugma ug sa disiplina. Busa ayaw kaulaw sa saksi mahitungod sa atong Ginoo, ni bisan sa akoa, Pablo, nga iyang priniso, apan makig-ambit ka sa mga pag-antos alang sa maayong balita pinaagi sa gahum sa Dios nga nagluwas kanato ug nagtawag kanato sa balaan nga pagkatawag, dili pinaagi sa atong mga binuhatan, kondili pinaagi sa iyang kaugalingong plano ug grasya nga Iyang gihatag kanato diha kang Cristo Jesus sukad sa wala pa nagsugod ang panahon; 10 apan karon ang kaluwasan sa Dios gipahayag sa pagpakita sa atong manluluwas nga si Cristo Jesus nga naglaglag sa kamatayon ug nagdala ug kinabuhi nga walay katapusan sa kahayag pinaagi sa maayong balita, 11 diin gipili ako nga magsasangyaw, apostol, ug magtutudlo. 12 Tungod niini nga hinungdan nag-antos sad ako niining mga butanga: apan wala ako maulaw; kay nakaila ako kaniya nga akong gituohan, ug ako nakombinsi nga iyang ampingan kadtong akong gipiyal kaniya hangtod moabot ang adlaw. 13 Magpadayon ka sa pagsundog sa himsog nga mga pulong nga nadunggan nimo gikan kanako, sa pagtuo ug sa gugma nga anaa kang Cristo Jesus. 14 Kanang maayong butang nga gitugyan sa Dios kanimo, bantayi pinaaagi sa Balaang Espiritu, nga nagpuyo kanato. 15 Nahibaw-an na nimo kini, nga ang tanan nga nagpuyo diha sa Asia nisalikway kanako; lakip niini nga grupo sila Figelo ug Hermogenes. 16 Hinaot unta nga kaloy-an sa Ginoo ang panimalay ni Onesiforo: kay kanunay siya nga nagpalagsik kanako, ug wala maulaw sa akong kadena, 17 apan kadtong nianhi siya sa Roma, gakugi gyud siya ug pangita kanako, ug nakit-an niya ako - 18 hinaot nga hatagan siya sa Ginoo ug kalooy inig abot sa adlaw - ug sa tanang pagtabang niya kanako sa Efeso, nakahibalo kaayo ka niini.