Amos
1
Mao kini ang mga butang mahitungod sa Israel nga nadawat ni Amos, nga usa sa mga magbalantay sa karnero sa Tekoa, diha sa panan-awon. Nadawat niya kining mga panan-awon sa mga adlaw ni Uzia nga hari sa Juda, ug sa mga adlaw ni Jeroboam nga anak nga lalaki ni Joas nga hari sa Israel, duha ka tuig sa wala pa ang linog. Miingon siya, “Modahunog ang tingog ni Yahweh gikan sa Zion; mosinggit siya gikan sa Jerusalem. Mauga ang mga pasibsibanan sa mga magbalantay ug karnero, ug mangalaya ang mga sagbot sa tumoy sa Carmel.” Mao kini ang giingon ni Yahweh: “Pagasilotan ko ang Damascus, sa tulo, bisan sa upat ka mga sala niini, tungod sa pagpasipala nila sa Gilead pinaagi sa mga hinagiban nga puthaw. Magpadala ako ug kalayo sa balay ni Hazael, ug lamuyon niini ang mga kota ni Ben Hadad. Gun-obon ko ang mga babag sa ganghaan sa Damascus ug patyon ang tawo nga nagpuyo sa Biqat Aven, ug ang tawo usab nga nagkupot sa sitro sa Bet Eden. Pagabihagon ngadto sa Kir ang katawhan sa Aram,” miingon si Yahweh. Mao kini ang giingon ni Yahweh: “Pagasilotan ko ang Gaza, sa tulo, bisan sa upat ka mga sala niini, tungod kay gibihag nila ang tibuok katawhan, aron itugyan ngadto sa Edom. Magpadala ako ug kalayo ngadto sa mga paril sa Gaza, ug pagalamuyon niini ang iyang mga kota. Patyon ko ang tawo nga nagpuyo sa Ashdod, ug ang tawo nga nagkupot ug sitro gikan sa Ashkelon. Bakyawon ko ang akong kamot batok sa Ekron, ug mangamatay ang nahibilin nga mga Filistihanon,” miingon si Yahweh nga Ginoo. Mao kini ang giingon ni Yahweh; ''Pagasilotan ko ang Tyre, sa tulo, o bisan sa upat ka mga sala niini, tungod sa pagtugyan nila sa tibuok katawhan ngadto sa Edom, ug gisupak nila ang kasabotan sa pagnag-igsoonay. 10 Magpadala ako ug kalayo sa mga paril sa Tyre, ug pagalamuyon niini ang iyang mga kota.” 11 Mao kini ang giingon ni Yahweh, ''Pagasilotan ko ang Edom, sa tulo, o bisan sa upat ka mga sala niini, tungod kay gigukod niya ug espada ang iyang igsoon ug wala niya kini gikaloy-an. Nagpadayon ang iyang kasuko, ug milungtad hangtod sa kahangtoran ang iyang kaligutgot. 12 Magpadala ako ug kalayo sa Teman, ug pagalamuyon niini ang mga palasyo sa Bozra.” 13 Mao kini ang giingon ni Yahweh, ''Pagasilotan ko ang Amon, sa tulo, o bisan sa upat ka mga sala niini, tungod kay gilaslas nila ang tiyan sa mga babayeng mabdos sa Gilead, aron makapalapad sila sa ilang mga utlanan. 14 Pagasunogon ko ang mga paril sa Raba, ug pagalamuyon niini ang mga palasyo, uban ang singgit sa adlaw sa pagpakiggubat, uban ang makusog nga hangin sa adlaw sa alimpulos. 15 Mabihag ang ilang hari, siya ug ang iyang mga opisyal,” miingon si Yahweh.